Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria materiałów budowlanych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-2-107-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie jakie procesy technologiczne towarzyszą wytwarzaniu materiałów budowlanych IM2A_W03, IM2A_W02, IM2A_W08, IM2A_W15, IM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Student wie o możliwościach dokonywania zmian właściwości materiałów budowlnych, a tym samym kształtowaniu ich cech odpowiednio pod wymagania rynkowe IM2A_W16, IM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi łączyć właściwości materiałów budowlanych z ich składem chemicznym, mineralnym oraz mikrostrukturą. Wynika z tego umiejętność przewidzenia zmian właściwości materiału w przypadku dokonywania zmian jego składu lub sposobu lub warunków wytwarzania. IM2A_U13, IM2A_U05, IM2A_U15, IM2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumiejąc związek pomiędzy inżynierią i technologią potrafi się komunikować w tematyce obu zagadnień IM2A_K08, IM2A_K07, IM2A_K05, IM2A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie jakie procesy technologiczne towarzyszą wytwarzaniu materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie o możliwościach dokonywania zmian właściwości materiałów budowlnych, a tym samym kształtowaniu ich cech odpowiednio pod wymagania rynkowe + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi łączyć właściwości materiałów budowlanych z ich składem chemicznym, mineralnym oraz mikrostrukturą. Wynika z tego umiejętność przewidzenia zmian właściwości materiału w przypadku dokonywania zmian jego składu lub sposobu lub warunków wytwarzania. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumiejąc związek pomiędzy inżynierią i technologią potrafi się komunikować w tematyce obu zagadnień + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Materiały wiążące i betony

  Zajęcia poświęcone są materiałom budowlanym w aspekcie ich wytwarzania oraz kształtowania właściwości na etapie procesu produkcyjnego.
  W ramach wykładu, w bloku dotyczącym spoiw i betonów omawiane są powietrzne i hydrauliczne spoiwa mineralne, ze szczególnym uwzględnieniem metod wytwarzania gipsu, wapna i cementu. Przedstawione są rodzaje cementów, zasady ich klasyfikacji, podstawowe właściwości użytkowe i zastosowanie. Szczegółowo omówiona jest produkcja cementów powszechnego użytku z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Omówiono również klasyfikację i technologię wytwarzania betonów.

 2. Materiały termoizolacyjne

  W ramach wykładu omawiane są podstawowe rodzaje materiałów termoizolacyjnych i izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i otrzymywanie włóknistych (wełna skalna) i komórkowych (styropian, pianki) materiałów termoizolacyjnych. Omówiono przykładowe kruszywa lekkie i materiały izolacyjno-konstruckyjne (ABK, betony lekkie kruszywowe). Szczególną uwagę zwrócono na aspekt optymalizacji właściwości z punktu widzenia współczynnika przewodzenia ciepła oraz zakresów stosowania poszczególnych grup materiałowych.

 3. Ceramiczne materiały budowlane

  W ramach wykładu poruszane są zagadnienia charakterystyki surowców stosowanych do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, ich właściwości technologicznych oraz omawiane są sposoby produkcji wyrobów śiennych i pokryciowych. Omawiany jest podział asortymentowy wyrobów ceramiki budowlanej z uwzględnieniem ich najważniejszych właściwości użytkowych oraz zastosowania. Poruszane są równiez zagadnienia o charakterze inżynieryjnym i technologicznym związane z produkcją i kształtowaniem właściwości wyrobów silikatowych.

Zajęcia seminaryjne:
Materiały wiążące, betony, termoizolacyjne i ceramika budowlana

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane są bardziej szczegółowo aspekty wytwarzania materiałów budowlanych ze szczególnym naciskiem na możliwość kształtowania ich różnych właściwości i cech użytkowych, a zatem aspekty inżynierii tych materiałów. Każdy student przygotowuje przynajmniej jedną prezentację dotyczącą aspektów wytwarzania spoiw, betonów, materiałów ściennych lub termoizolacyjnych, które w czasie zajęć rozwijane są o procesy chemiczne i fizykochemiczne towarzyszące im podczas wytwarzania tak, aby możliwym było poznanie mechanizmów, którymi można zmieniać pewne cechy tych materiałów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 113 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz oceny uzyskanej na zajęciach seminaryjnych: za przygotowanie i wygłoszenie prezentacji tematycznej oraz udział w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. SPC Kraków, PWN Warszawa 2010
Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Materiały budowalne. Podstawy technologii i metody badań. UWND Kraków 2010
Czasopismo “Materiały Budowlane”
Czasopismo “Murator”
Kwartalnik “Budownictwo Technologie Architektura”
Czasopismo “Izolacje”
Pogorzelski J.A. Fizyka cieplna budowli. PWN Warszawa 1976
Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak