Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium magisterskie
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-2-206-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych w inżynierii materiałowej IM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, interpretować je oraz wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach. IM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi opracować i przedstawić rezultaty badań stosując techniki wizualizacji komputerowej. IM2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii IM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych w inżynierii materiałowej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, interpretować je oraz wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opracować i przedstawić rezultaty badań stosując techniki wizualizacji komputerowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Informacje o przebiegu procesu dyplomowania oraz zasadach ogólnych wykonywania prac magisterskich na uczelni technicznej. Prezentacje tematyki prac magisterskich poszczególnych studentów na podstawie studiów literaturowych i konsultacji z Promotorem pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczania oceny końcowej podaje Prowadzący seminarium magisterskie na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecaną literaturę podaje Prowadzący seminarium magisterskie na pierwszych zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Seminarium magisterskie prowadzone jest przez Katedry w których pracę magisterską na danym roku wykonuje co najmniej 8 studentów (w przypadku mniejszej liczby studentów Dziekan decyduje czy seminarium magisterskie zostanie uruchomione w Katedrze, czy studenci zostaną dołączeni do seminarium w innej Katedrze o podobnej tematyce.