Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca magisterska
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-2-207-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy magisterskiej IM2A_W02, IM2A_W10, IM2A_W12, IM2A_W05, IM2A_W07, IM2A_W03, IM2A_W04, IM2A_W18, IM2A_W11, IM2A_W01, IM2A_W17, IM2A_W06, IM2A_W16 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Student posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej IM2A_W08, IM2A_W13, IM2A_W09, IM2A_W14, IM2A_W15 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotowac krótka prezentację monograficzną lub dokumentację techniczna swojej pracy dyplomowej. Student posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobrac materiały źródłowe, przeprowadzic analizę wyników i wyciągnac poprawne wnioski. IM2A_U14, IM2A_U05, IM2A_U08, IM2A_U03, IM2A_U11, IM2A_U12, IM2A_U04, IM2A_U13, IM2A_U06, IM2A_U02, IM2A_U09, IM2A_U17, IM2A_U07, IM2A_U01, IM2A_U16, IM2A_U10, IM2A_U15 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi mysleć i działac w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących osiągnięć w zakresie inzynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera IM2A_K07, IM2A_K05, IM2A_K03, IM2A_K02, IM2A_K04, IM2A_K08, IM2A_K06, IM2A_K01 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy magisterskiej - - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotowac krótka prezentację monograficzną lub dokumentację techniczna swojej pracy dyplomowej. Student posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobrac materiały źródłowe, przeprowadzic analizę wyników i wyciągnac poprawne wnioski. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi mysleć i działac w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących osiągnięć w zakresie inzynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
Przygotowanie pracy magisterskiej

Omówienie realizacji pracy z promotorem.
Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy.
Udział w pracach eksperymentalnych.
Opracowanie wyników.
Redakcja pracy dyplomowej (magisterskiej).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie za wykonaną pracę dyplomową (magisterską).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura określana jest przez opiekuna/promotora pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak