Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium magisterskie
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-2-302-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych w inżynierii materiałowej IM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, interpretować je oraz wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach. IM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi opracować i przedstawić rezultaty badań stosując techniki wizualizacji komputerowej. IM2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii IM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych w inżynierii materiałowej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, interpretować je oraz wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opracować i przedstawić rezultaty badań stosując techniki wizualizacji komputerowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Prezentacja i omówienie oraz dyskusja nad badaniami wykonanymi przez studentów do pracy magisterskiej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczania oceny końcowej podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecaną literaturę podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Seminarium magisterskie w semestrze III jest kontynuacją Seminarium magisterskiego z semestru II i odbywa się na takich samych zasadach.