Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca magisterska
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CIM-2-305-FM-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Functional Materials
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy magisterskiej IM2A_W02, IM2A_W10, IM2A_W12, IM2A_W05, IM2A_W07, IM2A_W03, IM2A_W04, IM2A_W18, IM2A_W11, IM2A_W01, IM2A_W17, IM2A_W06, IM2A_W16 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Student posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej IM2A_W08, IM2A_W13, IM2A_W09, IM2A_W14, IM2A_W15 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotowac krótka prezentację monograficzną lub dokumentację techniczna swojej pracy dyplomowej. Student posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobrac materiały źródłowe, przeprowadzic analizę wyników i wyciągnac poprawne wnioski. IM2A_U14, IM2A_U05, IM2A_U08, IM2A_U03, IM2A_U11, IM2A_U12, IM2A_U04, IM2A_U13, IM2A_U06, IM2A_U02, IM2A_U09, IM2A_U17, IM2A_U07, IM2A_U01, IM2A_U16, IM2A_U10, IM2A_U15 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi mysleć i działac w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących osiągnięć w zakresie inzynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera IM2A_K07, IM2A_K05, IM2A_K03, IM2A_K02, IM2A_K04, IM2A_K08, IM2A_K06, IM2A_K01 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w problematyce dotyczącej tematu pracy magisterskiej - - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotowac krótka prezentację monograficzną lub dokumentację techniczna swojej pracy dyplomowej. Student posiada umiejętność korzystania z baz danych, umie dobrac materiały źródłowe, przeprowadzic analizę wyników i wyciągnac poprawne wnioski. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi mysleć i działac w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących osiągnięć w zakresie inzynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
Przygotowanie pracy magisterskiej

Omówienie realizacji pracy z promotorem.
Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy.
Udział w pracach eksperymentalnych.
Opracowanie wyników.
Redakcja pracy dyplomowej (magisterskiej).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 565 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 150 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 200 godz
Przygotowanie do zajęć 200 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena kńcowa jest równa ocenie za wykonaną pracę dyplomową.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak