Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zasady rekrutacji:

Dla kandydatów z nową maturą –podstawa kwalifikacji są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego (część pisemna) – G, języka obcego nowożytnego – J i innego dowolnego przedmiotu wybranego – H z zastosowaniem mnożnika 2 dla wyników uzyskanych z języka polskiego i innego dowolnego przedmiotu wybranego.

Wzór obliczania wskaźnika rekrutacji – W

W = 2 x G (wynik z języka polskiego) + 2 x H (wynik z przedmiotu wybranego) + J (wynik z języka obcego)

Wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostaną przeliczone według wzoru:

0 dla R < 30%,
P = 2x(R-30) dla 30%≤R≤80%,
100 dla R>80%

gdzie:
R–oznacza poziom rozszerzony
P–oznacza ilość punktów procentowych po przeliczeniu, uwzględnionych przy obliczaniu wskaźnika rekrutacji W

W= (2 x GP) + (2 x HP) +JP

Dla kandydatów ze starą maturą kwalifikacja zostanie przeprowadzona jak w przypadku kandydatów z nową maturą z następującym przeliczeniem ocen na punkty: 6,0 – 200 pkt., 5,0 – 160 pkt., 4,0 – 120 pkt., 3,0 – 80 pkt, 2,0 – 40 pkt.. Jeżeli kandydat nie zdawał na maturze języka obcego uwzględniona zostaje najlepsza ocena końcowa z dowolnego języka.

Lista rankingowa wspólna dla obu grup kandydatów.

Z pominięciem warunków rekrutacji przyjmowani będą laureaci i finaliści centralnego szczebla ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Filozoficznej.

Dolny limit ilości studentów:

35

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk humanistycznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Licencjat
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
sześć
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
180
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Kształcenie humanistów, którzy w toku studiów nabędą również potrzebne na rynku pracy wiedzę i umiejętności techniczne.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

12

Semestry kontrolne:
piąty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Uzyskanie wymaganej ilości puntów ECTS do wpisu na kolejny semestr i niezbędnych zaliczeń wynikających z programu studiów.

Studia indywidualne:

brak

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Zasady ustalania oceny końcowej określają osoby odpowiedzialne za moduł i przedstawiają je w sylabusach do modułu.

Inne:

brak

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zasady dypolomowania określa uchwała RW Humanistycznego
Egzamin dyplomowy składa się z prezentacji pracy dyplomowej i egzaminu ustnego. Odbywa się przed Komisją, której przewodniczy Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. Członkami Komisji są; opiekun pracy i jej recenzent.
Egzamin dyplomowy obejmuje prezentacje pracy, dyskusję nad pracą i sprawdzanie poziomu wiedzy z uwzględnieniem zagadnień z wstępu do kulturoznawstwa, metodologii badań kulturoznawczych, antropologii kulturowej, historii kultury i cywilizacji
Podczas egzaminu zostaną postawione minimum trzy pytania, które student losuje z listy pytań, które zostaną opublikowane na stronie Wydziału do 30 marca każdego roku akdemickiego.

Ocena Przy obliczaniu ostatecznej oceny Komisja Egzaminacyjna bierze pod uwagę średnią ocen z całości studiów ( przygotuje dziekanat wg Regulaminu Studiów w AGH) i dołączy do teczki studenta) – 60% ocenę pracy dyplomowej uzyskaną od promotora i recenzenta – 20% oraz średnią ocen z odpowiedzi na zadane pytania – 20%. Egzamin dyplomowy kończy się stwierdzeniem o nadaniu tytułu (licencjata, magistra) po pomyślnym przebiegu egzaminu, odnotowaniem wyniku w protokole i podpisaniem protokołu przez członków komisji egzaminacyjnej. Wyróżnienia 1. Rada Wydziału na wniosek Komisji Egzaminacyjnej wpisany do protokołu egzaminu dyplomowego rozważy możliwość wyróżnienia studenta

z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) średnia za wyniki w nauce za cały okres studiów nie niższa niż 4,5
b) zaliczenia i egzaminy zdawane w pierwszym terminie (student nie może otrzymać oceny niedostatecznej przez cały okres studiów)
c) bardzo dobra ocena pracy przez promotora i recenzenta
d) egzamin dyplomowy w letniej sesji egzaminacyjnej z bardzo dobrym wynikiem
2. Przewiduje wyróżnienie za przebieg studiów i ocenę pracy oraz termin egzaminu dyplomowego zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami. Potwierdzeniem wyróżnienia będzie stosowny dokument dołączony do dyplomu ukończenia studiów.

Sprawy nie ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH.

Dodatkowe informacje:

brak