Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do kulturoznawstwa
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-101-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. Trzciński Łukasz (lukasz.trzcinski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. Trzciński Łukasz (lukasz.trzcinski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą dyscyplin i nauk tworzących kanon kulturoznawstwa KL1A_W01 Egzamin
M_W002 Rozumie specyfikę kulturoznawstwa i relacje z innymi naukami, rozumie podstawowe zasady metodologiczne charakterystyczne dla kuoturoznawstwa KL1A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie poprawnie zastosować terminologię kulturoznawaczą KL1A_U05 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Prezentuje otwartość na nowe idee, potrafi je wstępnie ocenić KL1A_K02 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą dyscyplin i nauk tworzących kanon kulturoznawstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie specyfikę kulturoznawstwa i relacje z innymi naukami, rozumie podstawowe zasady metodologiczne charakterystyczne dla kuoturoznawstwa + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie poprawnie zastosować terminologię kulturoznawaczą + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prezentuje otwartość na nowe idee, potrafi je wstępnie ocenić + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. 3. Religia jako forma kultury.Relacje między nauką i religią w zarysie historycznym.Współczesne kontrowersje między religią i nauką (teoria ewolucji a “inteligentny projekt”, tezy psychologii ewolucyjnej i ich możliwe interpretacje)(dwa wykłady półtoragodzinne)

  2. 4. Myślenie religijne a myślenie magiczne. Religia i magia w perspektywie różnych współczesnych dyscyplin naukowych.

  3. 5. Sztuka jako forma kultury. Koncepcja człowieka jako twórcy.

  4. 6. Kultura a cywilizacja. Rodzaje typologii cywilizacji.Problem globalizacji.Problem wykluczenia w aspekcie globalizacji i wartości uniwersalnych. (dwa wykłady półtoragodzinne)

  5. Ostatni wykład: Podsumowanie problematyki

  6. 1. Definicje i określenia kultury. Analiza terminu “kultura”. Zapoznanie się z podstawowymi nurtami kulturoznawstwa. Kultura a natura. Aktualność czy dezaktualizacja tradycyjnych kategorii kulturoznawstwa.(dwa wykłady półtoragodzinne)

  7. 2. Nauka a kultura. Nauka jako forma kultury. Hipotezy i teorie naukowe. Eksperyment i obserwacja. Obraz świata: konieczność i przypadek.Rodzaje związków nauki z szeroko rozumianą sferą kultury. (trzy wykłady półtoragodzinne)

  8. 7. Kultura społeczeństwa informacyjnego – nowa humanistyka i aksjologia.Problem psychofizyczny w perspektywie rozwoju technologicznego (trzy wykłady półtoragodzinne)

Ćwiczenia audytoryjne:

Głównym założeniem zajęć jest przegląd i porównanie różnych sposobów ujęcia kultury, rozumienia jej genezy, znaczenia i metod interpretacji. Analizie zostaną poddane teksty źródłowe głównych przedstawicieli takich nurtów jak kulturalizm, strukturalizm, hermeneutyka, postrukturalizm, psychoanaliza, czy marksizm.

Dokładny program zajęć:
1.Wprowadzenie do tematyki. Sposoby definiowania pojęcia „kultura” – analiza wybranych definicji.
2. Wprowadzenie do tematyki. Definiowanie człowieka w kategoriach kultury.
Lektura: E. Cassirer, Esej o człowieku: Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1977, s. 77-131 (II Klucz do natury człowieka: symbol; III Od reakcji zwierzęcych do odpowiedzi ludzkich; IV Ludzki świat czasu i przestrzeni)
2. Kulturalizm.
Lektury: F. Znaniecki Znaczenie rozwoju świata i człowieka, Kulturalizm, Rozróżnienie faktów historycznych i kulturowych, Humanistyczny współczynnik faktów kulturowych, Wartości jako przedmioty kulturowe, w: J. Szacki, Znaniecki, Warszawa 1986, s. 189-203, 209-224, 236-246.
3. Marksizm.
Lektura: K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka, w: tenże, Dzieła, t. III, s. 18-55 ( A. Ideologia w ogóle, a zwłaszcza niemiecka)
4. Psychoanaliza.
Lektura: Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, w: tenże, Człowiek, religia, kultura, Warszawa 1967, s. 235-314 (lub inne wydania).
5. Psychoanaliza cd.
Lektura: C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Warszawa 1993, s. 61-125 (Ego, Cień, Syzygia: anima i animus, Osobowość maniczna, Jaźń)
6. Strukturalizm
Lektura: C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 2000, s. 31-54 (II. Analiza strukturalna w językoznawstwie), s. 185-208 (IX. Struktura mitów)
7. Poststrukturalizm
Lektura: M. Foucault, Historia seksualności, Warszawa 1995, s. 13-71 (I. My wiktorianie, II. Hipoteza represji, III. Scientia sexualis), s. 118-139 (V. Prawo śmierci i władza nad życiem)
8. Poststrukturalizm cd.
Lektura: R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2000, s. 81-83 (Powieści i potomstwo), s. 113-115 (Reklama i głębia), s. 186-189 (Striptiz), s. 237-296 (Mit, dzisiaj)
9. Postmodernizm
Lektura: J. Baudrillard, Precesja symulakrów, w: Postmodernizm: antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 175-190.
M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, w: Postmodernizm: antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 299-335.
10. Hermeneutyka.
Lektura: P. Ricouer, Egzystencja i hermeneutyka, w: tenże, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1975, s.128-149 .
12. Demistyfikatorska teoria kultury S. Žižka
Lektura: S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, Wrocław 2001, s. 40-72 (od punktu „Totalitarny śmiech” do końca rozdziału.
13. Feministyczne spojrzenie na kulturę.
Lektura: H. Moore, Płeć kulturowa i status – wyjaśnienie sytuacji kobiet, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2005, s. 309-339.
14. Kolokwium zaliczeniowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 142 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 102 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przy wyliczaniu oceny z ćwiczeń brane są następujące elementy: obecność, aktywność na zajęciach, konspekty z zadanych lektur, wynik kolokwium końcowego.Ocena końcowa: wynik ćwiczeń 30% + wynik egzaminu 70%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wybrana literatura do wykładu:
1. Eco U. Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972.
2. Mead M. Kultura i tożsamość, Warszawa 1978.
3. Kulturoznawstwo – szanse i zagrożenia. numer monograficzny, Kultura Współczesna nr 2, 1999.
Szczegółowa literatura w syllabusie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak