Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia kultury i cywilizacji
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-102-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Osoby prowadzące:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 1. Zna aktualny stan badań multidyscyplinarnych prowadzonych nad dziejami kultury i cywilizacji. KL1A_K01, KL1A_W18, KL1A_U01, KL1A_U06, KL1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 2. Zna podstawowe typy definicji cywilizacji i kultury oraz dystynkcje między nimi. KL1A_K01, KL1A_U05, KL1A_W03, KL1A_U06, KL1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 3. Zna wybrane historyczne koncepcje interpretujące dzieje relacji między cywilizacją a kulturą. KL1A_K01, KL1A_U05, KL1A_W06, KL1A_K08 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 4. Zna najważniejsze cywilizacje, historyczne i współczesne. KL1A_W24, KL1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W005 5. Zna podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej. KL1A_U05, KL1A_K03, KL1A_W18, KL1A_U03, KL1A_W07, KL1A_K09 Egzamin,
Kolokwium
M_W006 6. Zna ogólnie specyfikę dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. KL1A_U05, KL1A_W12, KL1A_U20, KL1A_U04, KL1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 1. Potrafi uzasadnić znaczenie badań multidyscyplinarnych dla wyjaśniania procesów ogólnocywilizacyjnych i ogólnokulturowych. KL1A_U01, KL1A_U06 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 2. Umie określić relacje i dystynkcje między definicjami cywilizacji i kultury. KL1A_U05, KL1A_U06 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 3. Potrafi uzasadnić przydatność lub brak przydatności najważniejszych historycznych koncepcji interpretujących relacje między cywilizacją a kulturą. KL1A_U05 Egzamin
M_U004 4. Potrafi wyjaśnić specyfikę głównych cywilizacji historycznych i współczesnych, wykazać ich osiągnięcia, przyczyny upadku lub perspektywy rozwojowe współczesnych KL1A_U03 Egzamin,
Kolokwium
M_U005 5. Potrafi zastosować podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej do rozważań nad cywilizacjami i formacjami kulturowymi. KL1A_U05, KL1A_U03 Egzamin,
Kolokwium
M_U006 6. Potrafi prowadzić rozważania nad specyfiką dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. KL1A_U05, KL1A_U20, KL1A_U04
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi. KL1A_K02 Egzamin,
Kolokwium
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. KL1A_K08 Egzamin,
Kolokwium
M_K003 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i potrafi nad nimi prowadzić wieloaspektową dyskusję. Egzamin,
Kolokwium
M_K004 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 1. Zna aktualny stan badań multidyscyplinarnych prowadzonych nad dziejami kultury i cywilizacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 2. Zna podstawowe typy definicji cywilizacji i kultury oraz dystynkcje między nimi. + - - - - - - - - - -
M_W003 3. Zna wybrane historyczne koncepcje interpretujące dzieje relacji między cywilizacją a kulturą. + + - - - - - - - - -
M_W004 4. Zna najważniejsze cywilizacje, historyczne i współczesne. + - - - - - - - - - -
M_W005 5. Zna podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej. + + - - - - - - - - -
M_W006 6. Zna ogólnie specyfikę dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 1. Potrafi uzasadnić znaczenie badań multidyscyplinarnych dla wyjaśniania procesów ogólnocywilizacyjnych i ogólnokulturowych. + - - - - - - - - - -
M_U002 2. Umie określić relacje i dystynkcje między definicjami cywilizacji i kultury. + - - - - - - - - - -
M_U003 3. Potrafi uzasadnić przydatność lub brak przydatności najważniejszych historycznych koncepcji interpretujących relacje między cywilizacją a kulturą. + - - - - - - - - - -
M_U004 4. Potrafi wyjaśnić specyfikę głównych cywilizacji historycznych i współczesnych, wykazać ich osiągnięcia, przyczyny upadku lub perspektywy rozwojowe współczesnych + - - - - - - - - - -
M_U005 5. Potrafi zastosować podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej do rozważań nad cywilizacjami i formacjami kulturowymi. + + - - - - - - - - -
M_U006 6. Potrafi prowadzić rozważania nad specyfiką dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi. + + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. + - - - - - - - - - -
M_K003 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i potrafi nad nimi prowadzić wieloaspektową dyskusję. + + - - - - - - - - -
M_K004 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
HISTORIA KULTURY I CYWILIZACJI

WYKŁAD
Celem wykładu z “Historii kultury i cywilizacji” jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami definicji cywilizacji i kultury, z procesami wpływającymi na powstanie, rozwój i upadek cywilizacji. Ważna częścią wykładów będzie omówienie głównych cywilizacji historycznych i istniejących współcześnie oraz ukazanie relacji między kulturą i cywilizacją. Tematyka wykładów przedstawia się następująco:
1.Podstawowe typy definicji cywilizacji i kultury:
a.definicje opisowo-wyliczające;
b.definicje historyczne;
c.definicje normatywne;
d.definicje psychologiczne;
e.definicje strukturalistyczne;
f.definicje genetyczne.
2.Wybrane interpretacje dotyczące powstania i rozwoju cywilizacji:
a. początki cywilizacji w ujęciu dyfuzjonistów;
b. unilinearny rozwój cywilizacji;
c. multilinearny rozwój cywilizacji;
d. interpretacje multiwariacyjne.
3. Pojęcie cywilizacji i kultury w polskiej myśli społecznej.
4. Wielkie cywilizacje i kultury świata:
a.wybrane cywilizacje historyczne:
- cywilizacja Egiptu;
- cywilizacje Mezopotamii;
- cywilizacja rzymska;
- cywilizacja grecka;
- cywilizacje Ameryki Środkowej i Południowej.
b. wybrane cywilizacje współczesne:
- cywilizacja chińska;
- cywilizacja indyjska;
- cywilizacje świata muzułmańskiego;
- cywilizacja zachodnioeuropejska;
- cywilizacja amerykańska.
5. Wsółczesne cywilizacje: perspektywy rozwoju, współpracy oraz pojawiające się zagrożenie.

Ćwiczenia audytoryjne:
HISTORIA KULTURY I CYWILIZACJI – ćwiczenia

Kulturę rozpatrywać będziemy jako zespół procesów długiego trwania.
Tematyka ćwiczeń koncentruje się na kwestiach takich jak: historia kształtowania się instytucji odpowiedzialnych za transfer wiedzy, procesy budowania systemów przekazu informacji, miejsce dyskursu naukowego w cywilizacji europejskiej. W czasie ćwiczeń nawiązywać będziemy także do wybranych zagadnień z zakresu historii obyczajowości, omówimy praktyki związane z podróżami, konsumpcją, spędzaniem czasu wolnego.

Uczestnicy zajęć zdobędą kompetencje w zakresie podstawowych metod wyszukiwania, identyfikacji oraz krytycznej oceny źródeł historycznych. W czasie spotkań pracować będą zarówno tekstami i przekazami wizualnymi, jak i innego rodzaju materialnymi świadectwami przeszłości (zgromadzone w kolekcjach muzealnych obiekty rzemiosła, narzędzia itd.).

Podstawowe zagadnienia:
1. Obraz świata w cywilizacji europejskiej (modele uniwersum, teoria ewolucji) 8h
2. Człowiek wobec natury (historia medycyny, praktyki związane z konsumowaniem pożywienia i używek) 8 h
3. Historia przekazu informacji (systemy powielania i dystrybucji tekstów kultury; miejsca przechowywania informacji: biblioteki, Internet; wprowadzenie do historii kształcenia: organizacje cechowe, uniwersytety, szkoły) 8h
4. O kulturowej historii podróżowania i migracji 2h
5. „Nadzorować i karać” o mechanizmach kontroli i wykluczenia społecznego 2h

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 154 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się następujące czynniki: uzyskana ocena z zaliczenia oraz ocena z egzaminu.

Zaliczenie ćwiczeń jest wpisywane na podstawie średniej ocen z dwóch kolokwiów cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student powinien posiadać wiedzę historyczną na poziomie rozszerzonej matury z historii oraz ogólną wiedzę z zakresu historii kultury, w tym zwłaszcza historii sztuki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006;
- F.Fernández-Armesto, Cywilizacje, Warszawa 2007;
- Ch, Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005;
- J. Kowalski, A.i.M. Loba, J. Prokop, Dzieje kultury francuskiej, Warszawa 2007;
- Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006;
- W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2006;
- M. Gołębiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2006;
- M. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Warszawa 2007;
- M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008;
- M. Gawrycki, Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa 2009;
- G. Rachet, Słownik cywilizacji egipskiej, Katowice 1994;
- J.C.Fredouille, Słownik cywilizacji rzymskiej, Katowice 1996;
- G, Rachet, Słownik cywilizacji greckiej, Katowice 1998.

do ćwiczeń, fragmenty:
- F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006
- H. Kaelble, Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, Warszawa 2010
- W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009
- J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1994
- J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, tłum. Hanna Szumańska-Grossowa, Gdańsk–Warszawa 2002
- B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1992.
- J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1993
- Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa 2008
- E. Rostworowski, Historia powszechna, wiek XVIII, Warszawa 2004
- A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2009
- T. Kizwalter, Historia powszechna, wiek XIX, Warszawa 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak