Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy filozofii
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-103-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Małecka Anna (amm@agh.edu.pl)
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z historii filozofii. KL1A_W09, KL1A_W11, KL1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Esej,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U002 Poprawnie stosuje terminologię z filozofii i nauk o kulturze. KL1A_W09, KL1A_W11, KL1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Esej,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U003 Posiada umiejętność analizy filozoficznej rozmaitych zjawisk kulturowych. KL1A_K04, KL1A_K02, KL1A_K05, KL1A_K06, KL1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Esej,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K004 Potrafi przedstawić argumentację filozoficzną najważniejszych sporów kulturowych, które miały miejsce w historii. KL1A_K04, KL1A_K01, KL1A_K02, KL1A_K05, KL1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Esej,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z historii filozofii. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Poprawnie stosuje terminologię z filozofii i nauk o kulturze. + + - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność analizy filozoficznej rozmaitych zjawisk kulturowych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K004 Potrafi przedstawić argumentację filozoficzną najważniejszych sporów kulturowych, które miały miejsce w historii. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Prezentacja podstawowych koncepcji filozoficznych w ujęciu historycznym.

1. Historyczny i kulturowy kontekst powstawania filozofii (2. godz.).
2. Poszukiwanie arché rzeczywistości w koncepcjach przedsokratejskich (2. godz.).
3. Sokrates jako wcielenie nowego paradygmatu kulturowego (2.godz.).
4. Rzeczywistość jako odzwierciedlenie świata idealnego według Platona (2. godz.).
5. Kultura i społeczeństwo w świetle empiryzmu Arystotelesa (2. godz.).,
6. Droga rozwoju intelektualnego św. Augustyna i egzystencjalizm św. Tomasza z Akwinu (2. godz.).
7. Empiryzm, idealizm i śmierć podmiotu w ujęciu anglosaskim : F. Bacon, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume (2. godz.).
8. Rozum proceduralny Kartezjusza i Egzystencjalizm Pascala (2. godz.).
9. Paradygmat kultury Oświecenia w ujęciu Immanuela Kanta (2. godz.).
10. Istnieje tylko to, co jest rozumne. Sens kultury w świecie Heglowskim (2. godz.).
11. Świat jako wola i przedstawienie – A. Schopenhauer oraz filozofia życia H. Bergsona (2. godz.).
12. Kultura „wyzwolona” od ograniczenia przez dobro, prawdę i piękno w ujęciu F. Nietzschego (2. godz.).
13. Droga intelektualna L. Wittgensteina: od pozytywizmu logicznego do koncepcji gier językowych (2 godz.).
14. Obrona kultury przed irracjonalizmem w wydaniu E. Husserla (2 godz.).
15. Tragedia i nadzieja egzystencjalizmu: S. Kierkegaard, J. P. Sartre (2 godz.).

Ćwiczenia audytoryjne:
Analiza podstawowych koncepcji filozoficznych w ujęciu historycznym.

Na ćwiczeniach analizowane są teksty będące ilustracją zagadnień przedstawionych na wykładzie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią obliczoną na podstawie oceny z ćwiczeń, pracy semestralnej i egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uczestnictwo w wykładzie, obecność na ćwiczeniach, znajomość tekstów źródłowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Frederic Copleston, Historia filozofii, tomy I – VII.
2. Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, tomy I – IV.
3. J. Galarowicz, W. Jaworski, A, Małecka (red.), Zagadnienia i kierunki filozofii. Wybór tekstów. Ontologia, epistemologia i etyka (Kraków 2000).
4. L. Gawor, Z. Stachowski (red.) Filozofia współczesna (Bydgoszcz – Warszawa – Lublin 2006).
5. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy (Warszawa 2009).
6. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1., 2., 3. (Warszawa 2000).
7. Jan Skoczyński, Jan Woleński, Historia filozofii polskiej, WAM, Kraków 2010.
8. Werner Jaeger, Paideia, Aletheia, Warszawa 2001.
9. Eric Havelock, Przedmowa do Platona, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
10. Henryk Benisz, Ecce Nietzsche. Interpretacje filozoficzne, Uniwersytet Opolski, Opole 2007.
11. Izydora Dąmbska, Zarys historii filozofii greckiej, Daimonion, Lublin 1993.
12. Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku, Znak, Kraków 2009, t I i II.
13. Étienne Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, PAX, Warszawa 1987.
14. Władysław Stróżewski, Dialektyka twórczości, Znak, Kraków 2007.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak