Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prezentacja danych i multimedia
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-204-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Gorgoń Marek (mago@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Trzupek Mirosław (mtrzupek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie cele oraz metody komputerowego wspomagania analizy, przeglądania i wizualnej prezentacji informacji. KL1A_W22, KL1A_W25 Kolokwium
M_W002 Dysponuje wiedzą w zakresie wykorzystywania odpowiednich narzędzi do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i graficznej prezentacji danych. KL1A_W25 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat prezentacji danych oraz technik multimedialnych. KL1A_W22, KL1A_W25 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury technicznej, którą umie interpretować i wykorzystywać w zaawansowanym przetwarzaniu danych. KL1A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi praktycznie wykorzystywać narzędzia do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i wizualnej prezentacji informacji. KL1A_U22 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do samodzielnego opracowania wyników badań i analiz oraz ich profesjonalnej prezentacji z wykorzystaniem technik informatycznych. KL1A_U22, KL1A_U23 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę technik komputerowych i ich ewolucji w zwiększaniu spektrum możliwości przetwarzania i prezentacji danych. KL1A_K01, KL1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie formułuje propozycję rozwiązania zadania problemowego i przedstawia w sposób zrozumiały i przystępny. KL1A_K05, KL1A_K03 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie cele oraz metody komputerowego wspomagania analizy, przeglądania i wizualnej prezentacji informacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje wiedzą w zakresie wykorzystywania odpowiednich narzędzi do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i graficznej prezentacji danych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat prezentacji danych oraz technik multimedialnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury technicznej, którą umie interpretować i wykorzystywać w zaawansowanym przetwarzaniu danych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi praktycznie wykorzystywać narzędzia do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i wizualnej prezentacji informacji. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do samodzielnego opracowania wyników badań i analiz oraz ich profesjonalnej prezentacji z wykorzystaniem technik informatycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę technik komputerowych i ich ewolucji w zwiększaniu spektrum możliwości przetwarzania i prezentacji danych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie formułuje propozycję rozwiązania zadania problemowego i przedstawia w sposób zrozumiały i przystępny. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Prezentacja danych i multimedia

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prezentacji danych oraz technik multimedialnych. W trakcie zajęć zostaną przedstawione popularne narzędzia, pozwalające na zaawansowane przetwarzanie i graficzną prezentację danych oraz narzędzia wspomagające przygotowanie prezentacji multimedialnych i prezentacji treści w serwisach internetowych.

1. Zaawansowane przetwarzanie i graficzna prezentacja danych – 2h
- obsługa programu Microsoft Office Excel

2. Narzędzia wspomagające przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz tworzenie klipów filmowych – 2h
- obsługa programów Microsoft Office PowerPoint oraz Windows Movie Maker
- formaty zapisu plików video

3. Grafika komputerowa – 2h
- omówienie formatów grafiki rastrowej oraz wektorowej, kompresji stratnej i bezstratnej
- obsługa programów GIMP oraz Inkscape

4.Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisach internetowych zarządzanych przez CMS (ang. Content Management System) – 2h
- CMS Joomla, omówienie procesu instalacji, interfejsu użytkownika i podstawowych operacji w panelu administracyjnym

Ćwiczenia laboratoryjne:
Prezentacja danych i multimedia

1. Wprowadzenie i sprawy formalne (BHP, warunki zaliczenia modułu, itp.) – 1h

2. Microsoft Office Excel – 8h
- tworzenie formuł
- podstawowe funkcje matematyczne i statystyczne
- formatowanie warunkowe
- praca z listami, sortowanie, filtrowanie
- tworzenie wykresów
- tabele przestawne

3. Microsoft Office PowerPoint – 6h
- tworzenie tabel, wstawianie obiektów, hiperłączy
- obiekty WordArt, grafika SmartArt
- przejścia pomiędzy slajdami, akcje, dźwięki, wstawianie klipów filmowych
- animacja niestandardowa

4. Windows Movie Maker – 2h
- tworzenie i edycja klipów filmowych
- dodawanie efektów wideo, animacji przejść, napisów, ścieżki dźwiękowej

5. GIMP – 4h
- podstawowe operacje
- warstwy, tworzenie animowanego GIFa
- retusz zdjęć, przekształcenie zdjęcia w szkic
- użycie filtrów

6. Inkscape – 4h
- podstawowe operacje
- tworzenie kształtów, linii, krzywych, grupowanie, rozmieszczanie, kolejność w stosie
- tworzenie bannera/logotypu

7. CMS Joomla – 4h
- uruchomienie bazy MySQL na serwerze Uczelnianym
- proces instalacji CMS Joomla na serwerze Uczelnianym
- interfejs użytkownika
- podstawowe operacje w panelu administracyjnym

8. Kolokwium – 1h

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 27 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona:
- kolokwium: 60%
- wykonanie projektu: 40%

Ocena wystawiana zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie.

W przypadku nie uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie, studentowi przysługuje 1 termin poprawkowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza dot. podstaw obsługi komputera

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

John Walkenbach: Excel 2010 PL. Biblia, Helion, Gliwice, 2011
Conrad Carlberg: Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL, Helion, Gliwice, 2012
Nancy Muir: Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, Gliwice, 2011
Włodzimierz Gajda: GIMP. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2010
Aleksandra Tomaszewska: Inkscape. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2008
Witold Wrotek: Joomla! Praktyczne projekty, 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak