Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teorie kultury
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-301-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. Trzciński Łukasz (lukasz.trzcinski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. Trzciński Łukasz (lukasz.trzcinski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wszechstronna i pogłębiona wiedzę na temat dyscyplin naukowych związanych z kulturoznawstwem Egzamin
M_W002 Posiada pogłębiona wiedzę dotyczącą najważniejszych osiągnięć w w naukach współtworzących kulturoznawstwo Egzamin
Umiejętności
M_U003 Potrafi weryfikować podstawowe tezy na podstawie danych empirycznych KL1A_U11 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K002 Jest zdolny do zapoznania się z nowymi ideami i do ich oceny KL1A_K02 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wszechstronna i pogłębiona wiedzę na temat dyscyplin naukowych związanych z kulturoznawstwem + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada pogłębiona wiedzę dotyczącą najważniejszych osiągnięć w w naukach współtworzących kulturoznawstwo + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Potrafi weryfikować podstawowe tezy na podstawie danych empirycznych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Jest zdolny do zapoznania się z nowymi ideami i do ich oceny + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. V. Podsumowanie problematyki
  2. Treść wykładu podzielona jest na cztery bloki zagadnień.
    I. W pierwszym bloku (7 godz.lekcyjnych) znajdują się koncepcje upatrujące źródła kultury w biologicznym poziomie życia ludzkiego (np. socjobiologia, koncepcja A. Wiercińskiego).

  3. II. Druga grupa zagadnień (7 godz. lekcyjnych) związana jest z koncepcjami upatrującymi źródeł kultury w sferze nieświadomości (np. Z. Freud, C.G. Jung, E. Fromm, K. Horney).

  4. IV. Czwarta grupa zagadnień związana jest z koncepcjami mówiącymi o wartościach jako źródle kultury (problem uniwersalizmu wartości, statusu bytowego wartości, związku wartości z różnymi formami kultury)

  5. III. Trzecia grupa zagadnień (7 godz.lekcyjnych) związana jest z omówieniem koncepcji związanych z językiem jako źródłem kultury (Antropolingwistyka, językoznawstwo kognitywne)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wynikiem odpowiedzi na pytania z zakresu wykładów oraz zalecanej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wybrana literatura:
1. Piątek Z. Kim jest człowiek w kontekście nadprzyrodzonym i w kontekście współczesnego ewolucjonizmu (w) Kondycja człowieka współczesnego, red. Cz. Piecuch, Kraków 2006.
2. Wierciński A. Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 1994 ( i późniejsze wydania)
3. B. Szymańska , Kultury i porównania, Kraków 2003.
Szczegółowa literatura jest zamieszczona w syllabusie i zostanie podana na zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak