Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Intermedia w kulturze, Public Relations, Animacja i zarządzanie kulturą, Społeczna konstrukcja technologii (SCOT)
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-302-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Parus Magdalena (mpj@agh.edu.pl)
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
dr Augustyniak Ewa (ewaa@agh.edu.pl)
mgr inż. Baluś Miłosz (milosz.balus@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie. KL1A_W23, KL1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Zna podstawowe teorie i koncepcje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczące zjawisk i zmian zachodzących we współczesnej kulturze pod wpływem mediów, zwłaszcza nowych mediów i przemian roli komunikowania w samych organizacjach i pomiędzy nimi, a otoczeniem społecznym. KL1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych odnośnie procesów globalizacji, glokalizacji i zróżnicowania kulturowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie instytucji medialnych, kulturalnych i okołomedialnych we współczesnym świecie. KL1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące relacji pomiędzy technologią i kulturą oraz jej wpływem na współczesne społeczeństwo. Wie jak posługiwać się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. KL1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W005 Ma wiedzę na temat więzi społecznych zwłaszcza ich kulturowych uwarunkowaniach oraz zmianach zachodzących współcześnie pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych. KL1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętnośc prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. KL1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności. KL1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego. KL1A_K08 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie. + - - + + - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe teorie i koncepcje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczące zjawisk i zmian zachodzących we współczesnej kulturze pod wpływem mediów, zwłaszcza nowych mediów i przemian roli komunikowania w samych organizacjach i pomiędzy nimi, a otoczeniem społecznym. - + - - + - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych odnośnie procesów globalizacji, glokalizacji i zróżnicowania kulturowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie instytucji medialnych, kulturalnych i okołomedialnych we współczesnym świecie. + + - + + - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące relacji pomiędzy technologią i kulturą oraz jej wpływem na współczesne społeczeństwo. Wie jak posługiwać się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. - - + - + - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę na temat więzi społecznych zwłaszcza ich kulturowych uwarunkowaniach oraz zmianach zachodzących współcześnie pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych. - + + - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętnośc prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. + + + + + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności. + + + - + - - - - - -
M_K002 Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego. - - - + + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Intermedia w kulturze

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów w zakresie wykorzystania poszczególnych mediów w przekazie kulturowym, szczególnie w czasach konwergencji mediów i zglobalizowanej kultury. Analizie poddana zostanie przede wszystkim rola języka i obrazu w przekazie kulturowym i przemiany jakie powoduje w tym przekazie rozwój technologii komunikacyjnych.

1. Tytułem wstępu, omówienie zagadnień i problematyki zajęć(1 godzina)
2. Intermedialność jako wyzwanie dla kultury (2 godziny)
3. Technika a kultura (4 godziny)
4. Nowe media – definicja i cechy (2 godziny)
5. Wirtualność w pespektywie kulturowej (2 godziny)
6. Człowiek w przestrzeni technologii (2 godziny)
7. Jak Internet zmienia kulturę: kultura konwergencji i kult amatora( 2 godziny)

Wykład:
Aniamcja i Zarzadzanie w Kulturze

Program:
1. Zarządzanie kulturą.
2. Zarządzanie projektami w sferze kultury.
3. Nowoczesna misja/wizja instytucji kultury.
4. Działalność finansowa instytucji kultury.
5.Kultura jako produkt.
6. Sukces w zarządzaniu kulturą.
7-9. Strategie marketingowe w instytucjach kultury.
10. Uczestnictwo w kulturze a rynek czasu wolnego w Polsce.
11.Współczesne zarządzanie kryzysem w instytucjach kultury.
12. Cross Cultural Communication.
13. Analizy prowadzone w zarządzaniu kulturą.
14. Prezentowanie Instytucji kultury
15. Pełne wykorzystanie sponsoringu w zarządzaniu kulturą.

Konwersatorium:
PublicRelations

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z głównymi zagadnieniami związanymi z PR, mitami związanymi z PR, czynnikami rozwoju PR i funkcjami jakie pełni w komunikacji społecznej. Podczas zajęć zostaną przedstawione relacje między PR a marketingiem, reklamą, propagandą a także mediami. Zostaną zdefiniowane również takie pojęcia jak marka, tożsamość marki i wizerunek. Sporo uwagi zostanie poświęcone oddziaływaniom mediów (media spinning) oraz zarządzeniu mediami w czasie wojny oraz PR w sytuacji kryzysowej i PR w instytucjach publicznych i politycznych.

Program ćwiczeń:

Zajęcia organizacyjne (2 godziny)
Public relations w komunikacji społecznej (2 godziny)
Oddziaływanie mediów, informacja, opinia publiczna i komunikowanie polityczne (2 godziny)
Marka a public relations (2 godziny)
Public relations w instytucjach publicznych (2 godziny)
Public relations a polityka (2 godziny)
Media spinning (2 godziny)
Zarządzanie mediami w czasie wojny (2 godziny)
Public relations w sytuacjach kryzysowych (2 godziny)
Komunikacja wewnętrzna (Internal comminications) (2 godziny)
Public realtions a etyka (2 godziny)
PR w służbie idei –kampanie społeczne (2 godziny)
Prezentacje wybranych prac studentów (opracowanie kampanii PR firmy/ miasta/organizacji charytatywnej/ instytucji kultury) (4 godziny)
Test zaliczeniowy (2 godziny)

Na ocenę końcową składa się aktywność studenta podczas zajęć, ocena z z prezentacji oraz ocena z testu, które odbędzie się na ostatnich ćwiczeniach.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Społeczna konstrukcja technologii (SCOT)

Program zajęć:

1. Wprowadzenie do zagadnień przedmiotu. Omówienie programu zajęć.
2. Human-computer interaction. Użyteczność i dostępność w Internecie
3. Przedsiębiorstwo w sieci (e-biznes)
4. E-commerce / Handel Elektroniczny
5. Interaktywność przekazu
6. Social media
7. Społeczne funkcje marketingu internetowego
8. Charakterystyka technologii internetowych
9. Trendy w technologiach mobilnych
10. Trendy w technologiach webowych
11. Metodologie pracy w procesie wytwarzania oprogramowania w kontekście nauk społecznych
12. Cyfrowe narzędzia komunikacji i organizowania pracy
13. Postęp technologiczny w sferze życia społecznego
14. Bezpieczeństwo cyfrowe jednostki społecznej
15. Kolokwium i podsumowanie projektów

Warunki zaliczenia:

• Obecność obowiązkowa;
• Aktywność na zajęciach (max 3 na zajęcia);
• Projekt (10 punktów);
• Kolokwium (30 punktów) – test wyboru.

Aby zaliczyć zajęcia należy uczęszczać na kurs i uzyskać minimum 51 % wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

Projekty praktyczne:

• Projekty praktyczne będą obejmować przygotowanie projektu serwisu lub aplikacji internetowej, wyboru strategii działań marketingowych oraz technologii niezbędnych do uruchomienia serwisu online;
• Tematy projektów powinny zostać uzgodnione z prowadzącymi po 5 zajęciach (via email);
• Projekty mogą zostać opracowane w grupach: maksymalnie 3-osobowych;
• Projekty powinny zawierać krótki opis funkcjonalności zastosowanych w projekcie (max 6 stron A4, 1.5, 12pt);
• Dokładne wymogi dotyczące projektu zostaną przedstawione studentom podczas zajęć;
• Projekty powinny zostać przedstawione prowadzącym nie później niż 2 tygodnie przed ostatnimi zajęciami.
• Ocena z projektu będzie wliczana do oceny końcowej z przedmiotu

Literatura:

• Ariely Dan. 2010. Predictably Irrational. HarperCollins Publishers Ltd.;
• Barry Nathan. 2012. 5 Simple Tips for Designing Better iPhone Apps. Dostęp: http://sixrevisions.com/mobile/design-iphone-apps-better/ [8.10.2012];
• Bolt Nate, Tulathimutte Tony. 2011. Remote Research. Rosenfeld Media;
• Bringhurst Robert. 2008. Elementarz stylu w typografii. Kraków: Wydawnictwo D2D.pl;
• Brown Tim. 2009. Change by Design. HarperCollins Publishers Ltd.;
• Czajkowski Tomasz. 2010. Cognitive walkthrough blog. Dostęp: http://www.slideshare.net/symetria/cognitive-walkthrough-blog [8.10.2012];
• Ferrara John. 2012. Playful Design. Rosenfeld Media;
• Filiciak M., Hofmokl J., Tarkowski A., Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań, Warszawa 2012.
• Forrester Research: B2B Lead Management Automation Market Overview by Laura Ramos for Technology Product Management & Marketing Professionals;
• Frutiger Adrian. 2010. Człowiek i jego znaki. Kraków: Wydawnictwo D2D.pl;
• Godin S. Plemiona 2.0. Zostań internetowym przywódcą Gliwice 2009.
• Gray Dave, Brown Sunni, Macanufo James. 2011. Game Storming. O’Reilly;
• Hochuli Jost. 2009. Detal w typografii. Kraków: Wydawnictwo D2D.pl;
• Hoekman Robert. 2010. Magia Interfejsu. Praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion;
• Hoober Steven. 2011. Designing Mobile Interfaces. O’Reilly Media;
• Isaacson Walter. 2011. Steve Jobs. Kraków. Wydawnictwo Insigins Media;
• Jonker J., Rudnicka A., Reichel J., 2011, Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności
i rozwoju zrównoważonym, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź.
• Kalbach James. 2008. Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny . Gliwice: Wydawnictwo Helion;
• Karwatka Tomasz. 2009. Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? Gliwice: Wydawnictwo Helion;
• Kasperski Marek, Boguska-Torbicz Anna. 2008. Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce. Gliwice: Wydawnictwo Helion;
• Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, WAiP, Warszawa 2007
• Kissane Erin. The Elements of Content Strategy. A Book Apart;
• Kluszczyński Ryszard W.. „Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów”. Kraków 2001.
• Krug Steve. 2010. Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion;
• Linderman Matthew, Jason Fried. 2005. Przyjazne witryny WWW. Jak uczynić lepszymi komunikaty o błędach, pomoc, formularze i inne kluczowe punkty witryny. Gliwice: Wydawnictwo Helion;
• Lipiec Maciej. 2012. Lean UX. Dostęp: http://uxdesign.pl/lean-ux/ [8.10.2012] ;
• Mills Robert. 2011. A Practical Guide to Desiging the Invisible. Five Simple Steps;
• Nielsen Jacob. 2000. Why You Only Need to Test with 5 Users. Dostęp: http://www.useit.com/alertbox/20000319.html [8.10.2012];
• Nielsen Jakob, Hoa Loranger. 2007. Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion;
• Norman Donald. 2002. The Design of Everyday Things. Basic Books;
• Oleksiak Adam, Konsument na rynku e-commerce, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2006.
• P. Anderson Stephen. 2011. Seductive Interaction Design. New Riders;
• Quesenbery Whitney, Brooks Kevin. 2010. Storytelling for User Experience. Rosenfeld Media;
• Raskin Jef. 2000. The Humane Interface. Addison-Wesley;
• Shedroff Nathan. 2009. Design Is The Problem. Rosenfeld Media;
• Sikorski Marcin. 2010. Interakcja człowiek-komputer. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK;
• Smith Mat. 2012. NTT DoCoMo Grip UI detects how you hold your device, makes big phones friendly for tiny hands. Dostęp: http://www.engadget.com/tag/Grip+UI/ oraz http://www.nttdocomo.com/ [8.10.2012]
• Sobula Ewa. 2010. Cykl życia użytkownika. Dostęp: http://uxbite.com/2010/07/cykl-zycia-uzytkownika-%E2%80%93-czesc-1-z-2/ [8.10.2012]
• Spencer Donna. 2010. A Practical Guide to Information Architecture. Five Simple Steps;
• Spencer Donna. 2011.Card Sortin. Rosenfeld Media;
• Suda Brian. 2010. A Practical Guide to Designing with Data. Five Simple Steps;
• Thatcher Jim i inni. 2006. Web Accessibility. Web Standards and Regulatory Compliance. Nowy Jork: friendsofED;
• Walter Aaron. Desigining for Emotion. A Book; Apart;
• Weinschenk M. Susan. 2011. 100 Things Every Designer Needs to Know About People. New Riders;
• Weinschenk M. Susan. 2011. Kliknij tu! Wykorzystaj neuromarketing w projektowaniu WWW. Siła skutecznego kliknięcia. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
• Wroblewski Luke. 2008. Web Form Design. Rosenfeld Media;
• Wroblewski Luke. 2011. Mobile First. A Book Apart;
• Young Indi. 2008. Mental Models. Rosenfeld Media;
• Zaki Warfel Todd. 2009. Prototyping. Rosenfeld Media;

Ćwiczenia projektowe:
Animacja i zarządzanie kulturą

Program:
1. Zarządzanie kulturą.
2. Zarządzanie projektami w sferze kultury.
3. Nowoczesna misja/wizja instytucji kultury.
4. Działalność finansowa instytucji kultury.
5.Kultura jako produkt.
6. Sukces w zarządzaniu kulturą.
7-9. Strategie marketingowe w instytucjach kultury.
10. Uczestnictwo w kulturze a rynek czasu wolnego w Polsce.
11.Współczesne zarządzanie kryzysem w instytucjach kultury.
12. Cross Cultural Communication.
13. Analizy prowadzone w zarządzaniu kulturą.
14. Prezentowanie Instytucji kultury
15. Pełne wykorzystanie sponsoringu w zarządzaniu kulturą.

Ćwiczenia audytoryjne:
Intermedia w kulturze

1. Tytułem wstępu, omówienie tematyki zajęć i wymagań
2. Intermedialność w kulturze
Hopfinger Maryla, Doświadczenia audiowizualne, O mediach w kulturze współczesnej, 2003, Sic s.70- 128
3. Człowiek w dobie nowych technologii
Naisbitt John, Naisbitt Nana, Philips Douglas, HIGH TECH, HIGH TOUCH, Poznań 2003, s. 9- 39
Estetyka wirtualności, Ostrowicki Michal (red.), Kraków 2005, Universitas, ss. 429-440
4. Dzieło sztuki w perspektywie intermedialnej (4 godziny)
Ostrowicki Michał, Wirtualne realia. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006,s. 145-221
Hopfinger Maryla, Nowe Media w komunikacji społecznej XX wieku. Warszawa 2002: Oficyna Naukowa ss. 417-429, 503,520
5. Interfejsy kulturowe i przemiany kultury
Manowich Lew. 2006. Język nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne ss.147-177
Jenkins, Henry. 2007. Kultura Konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne s. 91-129
6. Wirtualność i teleobecność
Hopfinger Maryla, Nowe Media w komunikacji społecznej XX wieku. Warszawa 2002: Oficyna Naukowa ss. 461- 478
Estetyka wirtualności, Ostrowicki Michal (red.), Kraków 2005, Universitas, ss.129-143, 101-108

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 75 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena koncowa srednia arytmetyczna ocen uzyskanych w ramach modułu z tworzacych go kursów.
Animacja i zarządzanie kulturą
Aktywny udział w zajęciach 30 %
Przygotowanie prezentacji 70 %
Public relations
Intermedia w kulturze
Test, który będzie oparty o literaturę obowiązkową i treść wykładów stanowił będzie podstawę zaliczenia przedmiotu. Przystąpić do niego będą mogły osoby, które wcześniej uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.
Ćwiczenia: będą zaliczane na postawie prezentacji 20 minutowej przygotowywanej w grupach.
SCOT
Prezentacja 50%, test zaliczeniowy 50%
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, zgodnie z tradycja akademicką, jednak treści na nich przedstawiane są.

Społeczna konstrukcja technologii (SCOT) 20% oceny końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

INTERMEDIA W KULURZE
Literatura obowiązkowa:
Hopfinger, Maryla. 2003. Doświadczenia audiowizualne. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
Manowich Lew. 2006. Język nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Jenkins, Henry. 2007. Kultura Konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Andreew Keen.2008. Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Literatura zalecana:
Maryla Hopfinger (2002), Nowe Media w komunikacji społecznej XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Wojciech Burszta, Waldemar Kuligowski. 2005. Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Spectrum
Postmodernizm. Antologia przekładów. 1997. Ryszard Nycz(red.). Kraków. Wydawnictwo Baran i Suszczyński
Maryla Hopfinger, Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 1993 (rozdz. III Stare – nowe media), Warszawa 2003.
Maryla Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XX wieku, Warszawa 1997.
Wojciech Chyła, Kultura audiowizualna. Stulecie ekranu w kulturze, Poznań 1999.
Maria Gołębiewska, Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańsk 2003.
Intermedialność: A. Gwóźdź, Intermedialność jako wyzwanie dla (teorii) filmu, [w:] idem, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 1997; R. W. Kluszczyński, Film, Wideo, Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999; M. Hopfinger, Literatura intermedialna, w: eadem, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003; K. Chmielecki, Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultury, „Kultura Współczesna” 2007 nr 2.
Intermedia: Dick Higgins, Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, Gdańsk 2000, red. P. Rypson.

Animacja i Zarządzanie Kulturą
Literatura obowiązkowa:

Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, , Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
Gratton Ch., Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 1995.
Hoogart G., Przedsiębiorczość w kulturze, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
Mazurek-Łopacińska K., Kultura w gospodarce rynkowej, Wyd Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1997.
Orzechowski E., Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Public Relations
Literatura obowiązkowa:

Aronson Elliot, Pratkanis Anthony, Wiek propagandy, Warszawa 2004
Brock Timothy C., Green Melanie C., (red) Perswazja. Perspektywa psychologiczna, Kraków 2007
Czarnecki Adam, Korsak Rafał, Planowanie mediów, Warszawa 2001
Davis Anthony, Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR, Poznań 2008
Doliński Dariusz, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003
Goban – Klas Tomasz, Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcie, definicje, uwarunkowania. Warszawa 1997
Jabłoński Wojciech, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006
Maison Dominika, Wasilewski Piotr, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Warszawa 1998
McQuail Dennis, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007
Olędzki Jerzy, Tworzydło Dariusz, (red), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2007
Ries Al., Ries Laura, Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa 2004
Ryniejska – Kiełdanowicz M., Kształtowanie wizerunku Polski w Unii Europejskiej, w: Ociepka B. (red), Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005
Seitel Fraser P., Public relations w praktyce, Warszawa 2003
Sobkowiak B., Public relations jako forma komunikowania masowego, w: Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999
Street John, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006
Szromnik Andrzej, Marketing terytorialny, Kraków 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak