Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodologia badań kulturoznawczych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-303-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Znajomość metodologii badania kultury i (w podstawowym zakresie) metodologii badań społecznych. KL1A_U11, KL1A_U18, KL1A_W01, KL1A_W06, KL1A_W07, KL1A_U02
M_W002 Znajomość zasad oceny jakości badań. KL1A_W04, KL1A_W03, KL1A_W01
Umiejętności
M_U001 Umiejętność przygotowania projektu badawczego i narzędzi badawczych. KL1A_U11, KL1A_U18, KL1A_U02, KL1A_U01
M_U002 Umiejętność doboru i analizy danych w badaniach kulturoznawczych. KL1A_U18, KL1A_U22, KL1A_U01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Znajomość metodologii badania kultury i (w podstawowym zakresie) metodologii badań społecznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość zasad oceny jakości badań. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność przygotowania projektu badawczego i narzędzi badawczych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność doboru i analizy danych w badaniach kulturoznawczych. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykłady (dr Rudnicki)

1. Wprowadzenie do badań kulturoznawczych: rodzaje badan kultury, podejścia badawcze, źródła danych, etapy procesu badawczego.
2. Wywiad w badaniach kulturoznawczych: wywiad pogłębiony i wywiad grupowy. Prowadzenie wywiadu. Analiza danych z wywiadów jakościowych.
3. Prowadzenie obserwacji i analiza danych z obserwacji.
4. Metody ilościowe badań społecznych w badaniu kultury: wartości, style życia, uczestnictwo w kulturze. Wykorzystanie ilościowych danych zastanych. Kryteria oceny jakości badań.
5. Badanie tekstów i obrazów: analiza dyskursu, analiza treści, semiotyka
6. Badania zawartości i używania mediów.
7. Badania Internetu. Internet jako źródło danych do badań kulturoznawczych.
8. Trafność i rzetelność badań. Etyka badań. Podsumowanie.

Ćwiczenia audytoryjne:
Ćwiczenia (dr Machowska)

Warsztat badawczy, różnice między metodami ilościowymi a jakościowymi, cechy badań jakośćiowych. Narzędzia badawcze.
Etapy procesu badawczego. Typy źródeł.

• P. Atkinson, S. Delamont, Perspektywy analityczne [w:] Metody badań jakościowych, t. 2, s. 257-277. (jakość tematów badań i ich analiza).
• Flick Uwe, Projektowanie badań jakościowych, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 21-42.
• Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 109-138 i Jakościowe badania terenowe, r. 13 .
• Analiza danych jakościowych, PWN, Warszawa 2003 .

*Metody badań jakościowych – ogólna charakterystyka. *

Flick Uwe, Projektowanie badań jakościowych, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 181-188.
Hammersley Martyn, Paul Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2010, Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 268-291.

Wywiad w badaniach. Dokumenty osobiste. Wywiad narracyjny. Metoda biograficzna.

• Kvale Steinar, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 119-152

• Chase Susan E. Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, w: Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. Tom 2, Warszawa 2010,Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-55.

Erving Goffman, Zachowanie w miejscach publicznych, Warszawa 2008. (obowiązują dwie własne analizy: relacji zogniskowanych i niezogniskowanych na podstawie części pierwszej, drugiej i trzeciej).
L. Grobel, Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa 2006, s. 41-47, 51-54, 65-105, 180-204.
• N. K. Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej, w: Metoda biograficzna w socjologii, (red.) J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa 1990, s. 55-71.
• K. Kaźmierska, Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, w: Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, P. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Łódź 1996, s. 35-44.
• Oppenhaimer A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, r. 12. Metody projekcyjne w badaniu postaw, Zysk i spółka, Poznań, 2004 .

Badania terenowe. Obserwacja. Obserwacja uczestnicząca. Opis gęsty. Dziennik terenowy.
• Angrosino Michael, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.105-125.
• Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 308-339.
• Wosińska M., Przypadek złotego zęba [w:] Kaniowska K., Etyczne problemy badań antropologicznych, Łódź 2010.
• Kleszcz I., Wykorzystanie ukrytej obserwacji uczestniczącej w badaniu stylu życia szarej strefy w: „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2/ 2004, Warszawa
Narracja
• Oleś Piotr K., Autonarracyjna aktywność człowieka [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. Bernadetta Janusz, Katarzyna Gdowska, Bogdan de Barbaro, WUJ, Kraków 2008, s. 37-57.
• Orwid M., i in., Narracje o Holocauście…, Ibidem, s. 523-533.
• S. Chaze, Wywiad narracyjny [w:] Metody badań jakościowych, red. N. Denzin, Y. Lincoln, PWN, Warszawa 2009, s. 15-57.

Oral history
• Filipkowski P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010, s. 21-44.

*Analiza materiału badawczego. *
• Flick Uwe, Projektowanie badań jakościowych, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 169-180.
• Teoria i praktyka socjologii empirycznej, Warszawa 1990, PAN IFiS., Cz. III, rozdziały:
Kurczewski, Pamiętnik życia codziennego: metoda,
A. Wyka, Z doświadczeń nad badaniami awangardowych środowisk wzorotwórczych,
M. Marody, Metodologiczne i techniczne problemy badań jakościowych na przykładzie badań Polacy 80.
• T. Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, r. Badanie dyskursu. Kilka uwag końcowych, s. 216-229.

Wizualność
• R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, 1996, s. 33-55, 77-89.
S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, s. 96-122.
• Sztompka P., Socjologia jako metoda wizualna: fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005, s. 33-46, 48-74, r. 3 i 4.
•Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010, r. 4, 10, 11, 12.

Znaczenie etyki w badaniach jakościowych.

Kaniowska Katarzyna, Etyczne problemy badań antropologicznych, w: Katarzyna Kaniowska, Noemi Modnicka (red.), Etyczne problemy badań antropologicznych, Wrocław-Łódź 2010, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 19-31.

  • Podsumowanie zajęć. Prezentacje projektów.*

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 40 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

WYKŁAD

Podstawowy podręcznik:
Babbie E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
oraz fragmenty poniższych publikacji (dokładna lista zostanie podane w trakcie semestru)

Literatura dodatkowa:
Angrosino M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Czapiński, T. Panek (red.). Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. (http://www.diagnoza.com/).
Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Warszawa: SWPS. (http://www.mim.swps.pl/?page_id=8)
Gibbs G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kvale S. (2011). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rose G. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Silverman D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ĆWICZENIA

Literatura metodologiczna
Podstawowa:

Hammersley M. , Atkinson P. Metody badań terenowych, Zysk i Ska, Poznań 2000 .
Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych,. Teoria ugruntowana, PWN,
Warszawa 2000.
Kvale S., InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans
Humana, Białystok 2004 .
Metoda biograficzna w socjologii, pr. zbior. pod red. J.Włodarka i M.Ziółkowskiego, PWN, Warszawa-Poznań 1990 .
Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok 2000 .
Rancew-Sikora D., Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Wyd. Trio, Warszawa 2007 .
Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa, 2007 .
Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa, 2008.
Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej, pr. zbior. pod red. S. Krzychały, Wyd. Nauk. DSzW TWP, Wrocław, 2004 .
Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, WAiP, Warszawa 2007 .
Sztompka P., Socjologia jako metoda wizualna: fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2005.
Winkin Y., Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, WUW, Warszawa 2007.
Wywiad psychologiczny, cz. 1, Wywiad jako postępowanie badawcze, pr. zbior. pod red. K.Stemplewskiej-Żakowicz i K. Krejtza, Prac. Testow Psychologicznych PTP, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:
Adams S., W. Hicks, Wywiad dziennikarski, Wyd. UJ, Kraków 2007 .
Borys T., Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny, w: Jak żyć? Red. A.
Wachowiak, Humaniora, Poznań 2001.
Borys T., r. 21.1 Jakość i ilość. Podstawowe intepretacje., w: Ocena i analiza jakości życia, pr. zbior. pod red. W. Ostasiewicza, Wyd. AE im. OL, Wrocław 2004 .
Gorzko M., Typ doskonały materiału socjologicznego. O niektórych zastosowaniach metody biograficznej w socjologii polskiej., WN USzcz, Szczecin 2004 .
Gorzko M., Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii
ugruntowanej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008 .
Jahoda M., Deutsch M., Cook S.S. Projekcyjne metody badania postaw, w: Metody badań socjologicznych pod red. S. Nowaka, PWN, Warszawa 1964 .
Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej, pr. zbior. pod red. J. Kaczmarka, WN UAM, Poznań, 2004.
Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough.
Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą., pr. zbior. Pod red. J. Lisek-
Michalskiej i P. Daniłowicza, WUŁ, Łódź 2004 .
Kaźmierska K., Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Kraków 2008 .
Konecki K.T., Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych, WN Scholar 2005 .
Melchior M., Zagłada tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004 .
Rokuszewska-Pawełek, A., Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza
biograficzna, WN UŁ, Łódź 2002.
Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, pr. zbior. pod red. M.Czyżewskiego,
S. Kowalskiego, A.Piotrowskiego, Wyd. AREUS, Kraków 1997 .
Skulmowska-Lewandowska A., Życie w biedzie. Analiza wzorów kulturowych ubogich mieszkańców Torunia, ECE, Toruń 2006 .
Sulima R, Antropologia codzienności, Wyd. UJ, Kraków 2000,.
Underhill P., Dlaczego kupujemy? Nauka o robieniu zakupów. Zachowania klientów sklepie, MT Biznes, Warszawa 2001 .
Woroniecka G. ? Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Trio, Warszawa 2007 .

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak