Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Aksjologia
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-304-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Uliński Maciej (macieju@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Uliński Maciej (macieju@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedze o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz potrafi scharakteryzować jego przedmiotową oraz metodologiczną specyfikę. KL1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Czytas i interpretuje teksty filozoficzne. KL1A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest otwarty na nowe idee i gotów do dyskutowania nad nimi KL1A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie problematykę aksjologiczną KL1A_K06 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedze o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz potrafi scharakteryzować jego przedmiotową oraz metodologiczną specyfikę. + - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Czytas i interpretuje teksty filozoficzne. + - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest otwarty na nowe idee i gotów do dyskutowania nad nimi + - - - + - - - - - -
M_K002 Rozumie problematykę aksjologiczną + - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Charakterystyka przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie się głównymi stanowiskami w aksjologii i opanowanie podstawowej terminologii.

Program wykładów;

1. Aksjologia jako dyscyplina filozoficzna.
2. Pojęcie wartości. Stanowiska w aksjologii.
3-4. Język aksjologii. Sąd wartościujący i wyrażenie wartościujące. emotywizm, preskryptywizm itp.
5-9. Aksjologia w tradycji anglosaskiej (R. B. Perry< J. Dewey, St.C. Pepper.).
10-12. Fenomenologiczna teoria wartości. Problem typologii i hierarchii wartości. (M. Scheler, N. Hartman, R. Ingarden, i in.)
13-15. Analizy wybranych wartości.; np. sprawiedliwość, równość, troska, pięno itp.

Konwersatorium:

Program ćwiczeń;
1. potoczna świadomość aksjologiczna.
2. pojęcie wartości – stanowiska w aksjologii.
3. Wskaźniki rangi wartości.
4. Absolutyzm i relatywizm aksjologiczny.
5. Analiza wybranych wartosci.
6 Człowiek wobec wartości
7. Problem zła.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w konwersatoriach 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wyniki łączne koloklwium z materiału konwersatorium, wykładów i lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Literatura obowiązkowa 1. W. Tatarkiewicz; Pojęcie wartości, (w;) O filozofii i sztuce, PWN 1986 2. D. von Hildebrand; kategorie ważności; (w;) W. Galewicz red. Z fenomenologii wartości, Kraków 1988, s. 67-84. 3. M.Scheler; Wartości „wyższe" i „niższe”, (w;) Z fenomenologii wartości, red. W. Galewicz. 4.Kołakowski L.; Bałwochwalstwo polityki, (w;) tenże, Moje słuszne poglady na wszystko,. Kraków 1999 s.247-269.. 5. H.Elzenberg; Pojęcie wartości perfekcyjnej w; Pisma aksjologiczne, lublin 2002. 6. Elzenberg ; Wartość ujemna. (w;) jw. 7. Ch. Stevenson; Emotywizm, w: I. Lazari – Pawłowska red. Metaetyka – wybór tekstów, Warszawa 1975.. 8. W. Stróżowski ; Kilka uwag o naturze dobra i zła (w;). Istnienie i wartość s. 217 – 234, Kraków 1981. Literatura uzupełniająca 1. J. Lipiec; Świat wartości; Kraków 2001. 2. H.Buczyńska – Garewicz; Znak, znaczenie, wartośc, warszawa 1975. 3. W. Stróżewski; w kręgu wartości, Kraków 1992. 4. M. Uliński; studia nie tylko metaetuczne, kraków 2005. 5.R. Legutko; O tolerancji, kraków 1994. 6. wartości społeczne w służbie publicznej, L. dziewiecka -Bokun i J. Kędzior (res).Wrocław 2009.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak