Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja międzykulturowa
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-305-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Piekarski Przemysław (przemekpiekar@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Piekarski Przemysław (przemekpiekar@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat rznaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KL1A_W16 Egzamin
M_W002 Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia komunikacji w dobie globalizacji i wielokulturowości. KL1A_W04, KL1A_W19 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, które będą analizą współczesnej kultury. KL1A_U03, KL1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U003 Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny. KL1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K004 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. KL1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat rznaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia komunikacji w dobie globalizacji i wielokulturowości. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, które będą analizą współczesnej kultury. + + - - - - - - - - -
M_U003 Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K004 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Komunikacja międzykulturowa

Kurs jest przewidziany dla studentów drugiego roku kulturoznawstwa wyposażonych już w podstawową wiedzę na temat kultury i komunikacji. Możliwy jest więc czynny udział w zajęciach. Wychodząc od koncepcji R.Jakobsona poznajemy podstawowe elementy aktu mowy i przenosimy je na każdy akt komunikacji. Język naturalny i sztuczny, komunikacja niewerbalna i kontekst kulturowy układają się w spójną całość. Materiały multimedialne stanowią punkt wyjścia do dyskusji nad wpływem tożsamości, stereotypów, czy tabu na jakość komunikacji między kulturami nisko- i wysokokontekstowymi.

1. Czym jest komunikacja – funkcje aktu mowy (R.Jakobson); komunikacja werbalna/niewerbalna
2. Język naturalny – system/uzus/norma; poziomy języka; poziomy gramatyki; rodzaje języków; rodziny i ligi
3. Języki sztuczne
4. Pisma i alfabet
5. Komunikacja niewerbalna – symbol/ikona; indyjska teoria rasa; mowa ciała
6. Czym jest kultura – główne definicje; kultura a komunikacja
7. Tożsamość; dystans; pojęcie obcego – ksenofobia i ksenologia; uprzedzenia i stereotypy; tabu; kultury nisko- i wysokokontekstowe
8. Spotkanie czy zderzenie cywilizacji; Huntington, Sayyed; Halbfass – próba zrozumienia; Kosmopolis
9. Indie –„laboratorium”; od Greków do New Age; Romowie
10. Praktyczne zastosowania komunikacji międzykulturowej; negocjacje, współpraca
11. Społeczeństwo wielokulturowe – przykład Londynu

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Czym jest komunikacja – funkcje aktu mowy (R.Jakobson); komunikacja werbalna/niewerbalna
2. Język naturalny – system/uzus/norma; poziomy języka; poziomy gramatyki; rodzaje języków; rodziny i ligi
3. Języki sztuczne
4. Pisma i alfabet
5. Komunikacja niewerbalna – symbol/ikona; indyjska teoria rasa; mowa ciała
6. Czym jest kultura – główne definicje; kultura a komunikacja
7. Tożsamość; dystans; pojęcie obcego – ksenofobia i ksenologia; uprzedzenia i stereotypy; tabu; kultury nisko- i wysokokontekstowe
8. Spotkanie czy zderzenie cywilizacji; Huntington, Sayyed; Halbfass – próba zrozumienia; Kosmopolis
9. Indie –„laboratorium”; od Greków do New Age; Romowie
10. Praktyczne zastosowania komunikacji międzykulturowej; negocjacje, współpraca
11. Społeczeństwo wielokulturowe – przykład Londynu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w konwersatoriach 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa 100%
wynik egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Czynny udział w ćwiczeniach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa literatura:

Albrow M., The Global Age: State and Society Beyond Modernity, Cambridge 1996
Appadurai A., Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis-Londyn 1997
Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa 2000
Diriniger D., Alfabet, Warszawa 1972
Eade J., Placing London: from imperial capital to global city, New York 2000
Eizenstadt N.S., Comparative civilizations and multiple modernities Leiden Boston 2003
Halbfass W., Indie i Europa. Próba porozumienia na gruncie filozoficznym. Warszawa 2008
Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka, t.1-2,Warszawa 1989
Kirkpatrick A., red. The Routledge handbook of world Englishes, London, New York 2010
Majewicz A., Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989
Novinger T., Intercultural communication. A practical guide, Austin 2001
Rogers H., Writing systems. A linguistic approach. Blackwell Publishing 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak