Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria literatury
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-306-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Osoby prowadzące:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna i rozumie współczesne metody uprawiania teorii literatury KL1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 umie odbierać i analizować literackie dzieła sztuki KL1A_U04 Egzamin
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu oraz innych właściwie dobranych źródeł KL1A_U02 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie różne aspekty nauki dotyczącej literatury, w tym jej wpływu na kształtowanie się ważnej społecznie wrażliwości estetycznej KL1A_K07 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna i rozumie współczesne metody uprawiania teorii literatury + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie odbierać i analizować literackie dzieła sztuki + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu oraz innych właściwie dobranych źródeł + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie różne aspekty nauki dotyczącej literatury, w tym jej wpływu na kształtowanie się ważnej społecznie wrażliwości estetycznej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

I Wprowadzenie (6 godz.):
Literaturoznawstwo w szerokim rozumieniu: teoria literatury, opisowa nauka dotycząca konkretnych dzieł literackich, historia literatury, krytyka literacka.
Podstawowe pytania teorii literatury o istotę, poznawanie, strukurę i funkcję dzieła literackiego.

II Metody współczesnych badań literackich (12 godz.) związane z podejściem:
- psychoanalitycznym (Z. Freud, C. G. Jung, J. Lacan),
- fenomenologicznym (E. Husserl, R. Ingarden, G. Poulet),
- hermeneutycznym (M. Heidegger, P. Ricoeur, H.-G. Gadamer),
- formalistycznym (W. B. Szkłowski, T. S. Eliot),
- strukturalistycznym (J. Mukařovský),
- semiotycznym (U. Eco),
- dekonstrukcjonistycznym (J. Derrida, P. de Man).

III Wybrane szczegółowe zagadnienia teorii literatury (12 godz.):
Sposób istnienia i struktura dzieła literackiego.
Dzieło i jego konkretyzacje.
Estetyczne i badawcze poznawanie literackiego dzieła sztuki.
Arcydzieło a kultura masowa.
Wyznaczniki rodzajowe i gatunkowe literatury.
Prądy i kierunki literackie.
„Obrazowość” a środki stylistyczne.
Zagadnienie prawdy i „idei” dzieła literackiego.
Literatura wobec innych sztuk – problem korespondencji kodów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 85 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równoważna z oceną z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa (wybrane fragmenty następujących podręczników):
Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Warszawa 1995.
A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.
A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

Literatura zalecana
R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1960.
H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1970 (wyd. III) lub wyd. następne.
P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Warszawa 1989.
J. Culler, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 1998.
T. Dobrzyńska, Tekst – styl – poetyka, Kraków 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak