Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedmiot fakultatywny, w-f, Język obcy
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-307-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 W ramach wykładów fakultatywnych nabywa wiedzę na temat głównych kierunków rozwoju kulturoznawstwa i dziedzin tworzących tą dyscyplinę. KL1A_W08 Esej,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KL1A_W11 Esej,
Kolokwium
M_W003 Zna instytucje kultury i ich znaczenie współcześnie. Ma wiedzę na temat zarządzania kulturą oraz orientacji w najnowszych wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą w perspektywie teorii i koncepcji przemian współczesnej kultury. KL1A_W10 Esej,
Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat relacji i wzajemnego wpływu instytucji społecznych na kulturę w perspektywie globalizacji i wielokulurowości. KL1A_W14 Esej,
Kolokwium
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące przemian więzi społecznych ich funkcji, genezy oraz przemian struktur normatywnych w odniesieniu do kultury KL1A_W15 Esej,
Kolokwium
M_W006 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KL1A_W17, KL1A_W16 Esej,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację lub pisać prace pisemne, które będą analizą współczesnej kultury. KL1A_U13, KL1A_U03 Esej,
Kolokwium
M_U002 Potrafi dokonać analizy działania instytucji oraz systemów normatywnych i ich wpływu na współczesną kulturę. KL1A_U17 Esej,
Kolokwium
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KL1A_U12, KL1A_U13 Esej,
Kolokwium
M_U004 Potrafi posługiwać się terminologią właściwą dla kulturoznawstwa w języku obcym w stopniu pozwalającym na tłumaczenie tekstów źródłowych i formuowaniu samodzielnym opinii i wypowiedzi KL1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KL1A_K07, KL1A_K09 Esej,
Kolokwium
M_K002 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. KL1A_K10 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 W ramach wykładów fakultatywnych nabywa wiedzę na temat głównych kierunków rozwoju kulturoznawstwa i dziedzin tworzących tą dyscyplinę. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna instytucje kultury i ich znaczenie współcześnie. Ma wiedzę na temat zarządzania kulturą oraz orientacji w najnowszych wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą w perspektywie teorii i koncepcji przemian współczesnej kultury. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat relacji i wzajemnego wpływu instytucji społecznych na kulturę w perspektywie globalizacji i wielokulurowości. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące przemian więzi społecznych ich funkcji, genezy oraz przemian struktur normatywnych w odniesieniu do kultury + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację lub pisać prace pisemne, które będą analizą współczesnej kultury. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy działania instytucji oraz systemów normatywnych i ich wpływu na współczesną kulturę. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi posługiwać się terminologią właściwą dla kulturoznawstwa w języku obcym w stopniu pozwalającym na tłumaczenie tekstów źródłowych i formuowaniu samodzielnym opinii i wypowiedzi - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. + - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. - - + - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Przedmiot fakultatywny

Przedmiot fakultatywny oferowany jest studentom z listy przedmiotów do wyboru ustalanej i ogłaszanej raz w semestrze.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zajęcia z oferty SJO.

Inne:
W-F

Zajęcia z oferty Studium WF.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczania oceny końcowej jest szczegółowo określony przez osobę odpowiedzialną za przedmioty wchodzące w skład modułu.
50% ocena z przedmiotu fakultatywnego.
50% ocena z w-f.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student do zaliczenia semestru musi zaliczyć odpowiednia liczbę punktów ECTS za przedmioty fakultatywne, przewidzianą planem studiów.
Sylabusy z przedmiotów fakultatywnych są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy