Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Medioznawstwo
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-401-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 - wiedza nt. głównych obszarów badań medioznawczych oraz metod analizy tekstów medialnych; KL1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W003 - wiedza nt. roli ideologii w przekazach telewizyjnych oraz jej wpływu ma odbiorców KL1A_W23 Projekt
Umiejętności
M_U001 - formułowanie trafnych hipotez interpretacyjnych i potwierdzanie ich odpowiednimi przykładami z analizowanego materiału KL1A_U08 Projekt
M_U002 - umiejętność analizowania tekstów medialnych z wykorzystaniem określonej metody analizy KL1A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 - dbałość o etyczne standardy w pracy nad projektem. KL1A_K06 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 - wiedza nt. głównych obszarów badań medioznawczych oraz metod analizy tekstów medialnych; + + - - - - - - - - -
M_W003 - wiedza nt. roli ideologii w przekazach telewizyjnych oraz jej wpływu ma odbiorców + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 - formułowanie trafnych hipotez interpretacyjnych i potwierdzanie ich odpowiednimi przykładami z analizowanego materiału + + - - - - - - - - -
M_U002 - umiejętność analizowania tekstów medialnych z wykorzystaniem określonej metody analizy + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 - dbałość o etyczne standardy w pracy nad projektem. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Medioznawstwo

1. Pojęcie medioznawstwa i główne problemy komunikowania: 2 godziny
2. Podstawowe kategorie komunikologiczne: 2 godziny
3. Kategorie komunikowania masowego: 2 godziny
4. Modele komunikowania medialnego. Pojęcie audytorium i publiczności: 4 godziny
5. System medialny. Agencje prasowe: 4 godziny
6. Prasa jako medium: 2 godziny
7. Książka, plakat, ulotka jako media: 2 godziny
8. Radio i radiofonia: 2 godziny
9. Telewizja – historia i ewolucja: 2 godziny
10. Fotografia i fonografia: 2 godziny
11. Historia Internetu: 2 godziny
12. Metody badań medioznawczych: 2 godziny

Ćwiczenia audytoryjne:
Medioznawstwo

1. Medioznawstwo (Media Studies) – obszary i metodologia badań. Wprowadzenie. Media jako tekst. Metody krytycznej analizy tekstów medialnych: retoryczna, mise-en-scene, semiotyczna, treści. [2 godz.]
2. Sposoby przedstawiania. Ideologia przekazu medialnego. [2 godz.]
3. Formaty i gatunki medialne – w stronę genologii medialnej. Kulturowa teoria gatunków Jasona Mittella [2 godz.]
4. Narracja w programach i serialach telewizyjnych. [2 godz.]
5. Nadawca, odbiorca, użytkownik mediów. Co ludzie robią z mediami i co media robią z ludźmi? Badania zorientowane na czytelnika (dyferencjał semantyczny, teoria użytkowania i korzyści, etnografia publiczności). Remediacje, kultura konwergencji i uczestnictwo w kulturze [2 godz.]
6. Fani jako szczególny typ odbiorców. Tożsamość w zmediatyzowanym świecie. [2 godz.]
7. Wpływ mediów i jego badanie. Jak się bronić przed wpływem telewizji? Paraspołeczna interakcja. [2 godz.]
8. Podsumowanie zajęć. Omówienie prac zaliczeniowych [1 godz.]

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi wypadkową oceny z egzaminu (test wielokrotnego wyboru) oraz oceny z ćwiczeń. Ocena końcowa nie jest jednakże średnią artytmetyczną obu tych ocen, a średnią ważoną.

Ćwiczenia audytoryjne:

W ramach zaliczenia przedmiotu studenci w kilkuosobowych grupach (szczegóły na pierwszych zajęciach) przygotowują pracę badawczą, której celem jest analiza wybranego tekstu medialnego (programu/serialu/strony internetowej/czasopisma itp.) według założeń określonej metodologii badawczej omawianej podczas zajęć.

Praca powinna zawierać następujące elementy:
- krótką charakterystykę omawianego tekstu medialnego (programu/serialu/strony internetowej/czasopisma/gry komputerowej itp.);
- nawiązanie do wybranej teorii medioznawczej/obszaru;
- szczegółową analizę tekstu medialnego (programu/ strony internetowej/czasopisma/gry komputerowej itp.) w odniesieniu do teorii/obszaru;
- wnioski/podsumowanie;
- bibliografię sporządzoną właściwie.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne: zaliczenie wstępu do socjologii/wstępu do kulturoznawstwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wykład:

Literatura obowiązkowa:

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa, PWN, 2004.
L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo, Kraków, Wyd. UJ, 2006.
M. Lisowska-Magdziarz, Media powszednie, Kraków, Wyd. UJ, 2009.
T. Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów, Kraków, 2001.
M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa, Aspra-JR, 2001.
R. Wimmer, J. Dominick, Mass media. Metody badań, Kraków, Wyd. UJ, 2008.
S. Baran, D. Davis, Teorie komunikowania masowego, Kraków, Wyd. UJ, 2007.
W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków, Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1983.
M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów, Kraków, UJ, 2004.

Literatura polecana:

D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków, Wyd. UJ, 2007.
J. Skrzypczak (red.) Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań, wyd. Kurpisz, 1999.
E. Chudziński (red.) Słownik wiedzy o mediach, Warszawa-Bielsko Biała, 2007.
E. Banaszkiewicz-Zygmunt, Media-leksykon PWN, Warszawa, 2000.
M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków, Wyd. UJ, 2009.
H. M. Kepplinger, Mechanizmy skandalizacji w mediach, Kraków, Wyd. UJ, 2008.
S. Allan, Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo, Kraków, Wyd. UJ, 2008.*

Ćwiczenia audytoryjne
1.Lisa Taylor, Andrew Willis (2006): Medioznawstwo. Teksty, instytucje, odbiorcy. Kraków.
2. Robert C. Allen, red. (1998): Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. nauk. wyd. pol. Andrzej Gwóźdź. Katowice, Katowice.
3.John Fiske (1999): Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław.
4.Jason Mittell (2001): A Cultural Approach to Television Genre Theory. Cinema Journal 30, No 3.
5.Ewa Gębicka (2010): Formaty telewizyjne jako element współczesnego rynku audiowizualnego [w:] Patrycja Dudek, Michał Kuś, red., Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania. Toruń.
5.Andrzej Wojnach (2007): Nowa telewizja. Wstęp do genologii formatów [w:] Piotr Francuz, red., Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej. Lublin.
6.Jason Mittell (2011): Złożoność narracyjna we współczesnej telewizji amerykańskiej [w:] Tomasz Bielak, Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek, red., Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia. Warszawa.
7.Grzegorz Ptaszek (2007): Talk show. Szczerość na ekranie? Warszawa (rozdz. 5. Skrzynka na emocje. Widzowie i ich listy).
8.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak