Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultura techniczna i jej zasoby, Technologie interaktywne, Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-404-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
dr inż. Zachara Marek (mzachara@agh.edu.pl)
dr inż. Jabłoński Mirosław (mjk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji nad rozwojem technologicznym i jej wpływu na kształt obecnej kultury oraz kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. KL1A_W22, KL1A_W11 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna zasady obsługi programów komputerowych pozwalających na tworzenie stron WWW i ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania Internetu. KL1A_W22, KL1A_W25 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W021 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. KL1A_W21 Egzamin
Umiejętności
M_U002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii. KL1A_U23 Kolokwium
M_U003 Celem kształcenia jest przekazanie studentom informacji o sposobach i metodach wykorzystania internetu a także umiejętności przygotowania własnych stron WWW. KL1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U019 Potrafi wykorzystać podstawowe zasady i reguły prawa autorskiego i innych norm prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych. KL1A_W21 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zakres swojej wiedzy prawnej i rozumie konieczność ciągłego dokształcania i monitorowania zmian zachodzących w prawie. KL1A_K01 Egzamin
M_K002 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KL1A_K07, KL1A_K09 Kolokwium
M_K003 Na podstawie analizy nowych problemów prawnych samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiazań KL1A_K03 Egzamin
M_K004 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. KL1A_K10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji nad rozwojem technologicznym i jej wpływu na kształt obecnej kultury oraz kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady obsługi programów komputerowych pozwalających na tworzenie stron WWW i ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania Internetu. + - + - - - - - - - -
M_W021 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii. + - + - - - - - - - -
M_U003 Celem kształcenia jest przekazanie studentom informacji o sposobach i metodach wykorzystania internetu a także umiejętności przygotowania własnych stron WWW. + - + - - - - - - - -
M_U019 Potrafi wykorzystać podstawowe zasady i reguły prawa autorskiego i innych norm prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zakres swojej wiedzy prawnej i rozumie konieczność ciągłego dokształcania i monitorowania zmian zachodzących w prawie. - - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. - - - - - - - - - - -
M_K003 Na podstawie analizy nowych problemów prawnych samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiazań + - + - - - - - - - -
M_K004 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Ochrona własności intelektualnej

Program wykładów

I. Pojęcie dóbr niematerialnych, ich rodzaje i historyczna ewolucja. Dobra osobiste. 2 godz.
1. Domena publiczna i domena prywatna. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia prywatnych dóbr niematerialnych i ich ochrony.
2. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich rodzaje. Dobra osobiste i koncepcyjne dobra niematerialne – różnice i podobieństwa. Odmiany dóbr koncepcyjnych: utwory, rozwiązania, oznaczenia. Kategorie dóbr osobistych.
3. Dobra osobiste w praktyce dziennikarza i pracownika sfery komunikacji społecznej. Problemy procesowe wynikające z przesunięcia ciężaru dowodu (art. 23 w zw. z 24 kc). Dobra osobiste najczęściej naruszane w działalności publicznej.

II. Koncepcyjne dobra niematerialne. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – 4 godz.
1. Utwory, rozwiązania, oznaczenia – podobieństwa i różnice.
2. Rodzaje utworów i rozwiązań
3. Umowny podział na własność intelektualną, chronioną przez prawo autorskie i własność przemysłową chronioną przez prawo własności przemysłowej.
4. Przedmiot ochrony prawa autorskiego
a.zakres przedmiotowy ochrony,
b.cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim,
c.kwestia głębokości struktury utworu,
d.ochrona „mocnych tytułów”,
e.problem statusu prawnego idei, pomysłów, odkryć naukowych, formatów telewizyjnych itp.,
f.domena publiczna jako granica prawa autorskiego
g.utwory samoistne, inspirowane, zależne
h.prawa pokrewne (sąsiednie).
5. Ochrona twórczych i nietwórczych baz danych.
6. Moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych.
7.Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

III. Podmiot prawa autorskiego -2 godz.
1.Pojęcie twórcy. Domniemanie autorstwa utworu i jego granice. Problem utworów anonimowych, wydanych pod pseudonimem i tzw. dzieł osieroconych. Problem tzw. ghostwriterów i „paper mill”.
2.Dzieło wspólne, zbiorowe, połączone.
3.Twórczość pracownicza. Status dziennikarza jako twórcy.
4.Producent i jego prawa.

IV. Dualistyczny model treści prawa autorskiego -4 godz.
1.Autorskie prawa osobiste, ich rodzaje, treść, funkcje, zasady korzystania, ochrona i jej granice. Szczególny status niektórych praw osobistych w przypadku twórców programów komputerowych i utworów architektonicznych. Tzw. gasnący charakter niektórych praw osobistych.
2.Autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, znaczenie tzw. wyczerpania prawa
3.Ograniczenia autorskich praw majątkowych
a.dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, cytat i jego warunki i ograniczenia, granice z art.35
b.dozwolony użytek publiczny. Cytat jako rodzaj dozwolonego użytku.

V. Prawa autorskie w Internecie – 2 godz.
1.Spór wokół zakresu domeny publicznej.
2.Treść prawa. Publikacja czy tylko rozpowszechnienie? Problem kopii dzieła w pamięci RAM i granic dozwolonego kopiowania na trwałych nośnikach.
3.Granice dozwolonego użytku osobistego.
4.Odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa. Odpowiedzialność użytkownika końcowego, dostawcy usług, dostawcy zawartości sieci. Problem linkowania, deep linking. Piractwo w Internecie – sprawa Napstera, Glockstera, You Tube, wymiany plików P2P itp.
5.Prawa do domeny internetowej.

VI .Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót prawny tymi prawami – 4 godz.
1. Ochrona autorskich praw osobistych. Kwestia winy przy naruszeniu tych praw. Prawa spadkobierców. Tzw. kult pamięci zmarłego twórcy.
2. Ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego.

VII. Ochrona praw pokrewnych (sąsiednich) – 2 godz.
1. Artystyczne wykonanie, ochrona praw nadawcy, producenta fono- i wideogramów. Utwór muzyczny jako przedmiot ochrony.
2. Utwór audiowizualny.

VIII. Umowy z zakresu prawa autorskiego – 6 godz
1. Zasada wolności umów i jej ograniczenia. Umowa przenosząca prawa – umowa licencyjna. Zasada wymienienia pół eksploatacji, zakaz „wiecznego sponsoringu”, kwestia zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia, obligatoryjna forma pisemna, problem praw zależnych.
2. Domniemania prawne w zakresie umów.
2. Zasady redakcji umów.
3. Umowa wydawnicza.
4. Umowa o stworzenie programu komputerowego, o przeniesienie własności programu.

IX. Prawo własności przemysłowej – 2 godz.
1. Ochrona patentowa, wzoru użytkowego i przemysłowego.
2. Znak towarowy
3. Oznaczenie firmowe

X. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej: o przeniesienie patentu, umowy licencyjne i ich rodzaje, licencje na korzystanie z programu komputerowego – 2 godz.

Wykład:
Kultura techniczna i jej zasoby

Współczesna technika ma charakter społeczny. Jest ona dla współczesnej cywilizacji środkiem rozwoju społecznego oraz rozwoju środowiska życia człowieka. Jej wszechobecność wyraża się z jednej strony w olbrzymiej ilości wytworów techniki, z drugiej zaś strony w uspołecznianiu i upowszechnianiu jej metod. Refleksji na zmianami zachodzącymi we współczesnym stechnicyzowanym społeczeństwie nie można uwolnić od relacji techniki i kultury.

Technika obejmuje wszystkie sfery życia i działalności człowieka. Ma związek ze wszystkim, co robi człowiek, jest terenem integrowania wiedzy z różnych jej obszarów. Technika współczesna jest terenem kształtowania systemów etyczno-moralnych współczesnych społeczeństw, a przez jej bezpośredni wpływ na pracę człowieka powoduje wzrost skuteczności jego działań w zakresie doskonalenia siebie i świata, w którym człowiek żyje. Widać tu podstawową, funkcję techniki współczesnej.

Wykład:
Technologie interaktywne

Celem kształcenia jest przekazanie studentom informacji o sposobach i metodach wykorzystania internetu a także o technikach przygotowywania stron WWW. Poruszane temtay będą dotyczyć następujących zagadnień:

 • protokoły i usługi internetowe, język HTML i konstrukcja stron internetowych,
 • formatowanie stron za pomocą kaskadowych arkuszy stylów (CSS),
 • podstawy interaktywnych stron internetowych (wprowadzenie do JavaScript),
 • metody wykorzystywania internetu w celach badawczych i komercyjnych,
 • zagrożenia w internecie – metody ataków na użytkowników i serwisy internetowe oraz sposoby przeciwdziałania.

Literatura dla wykładu i laboratorium “Technologie interkatywne”:

 1. J. Robbins, HTML i XHTML. Leksykon kieszonkowy, Helion 2006
 2. J. Duckett, XHTML i CSS. Dostępne witryny internetowe, Helion 2008
 3. R. York, CSS. Gotowe rozwiązania, Helion, 2006
 4. W. Choi, PHP 4 Od podstaw, Helion, 2000
 5. S. Powers, JavaScript. Wprowadzenie, Helion 2007
 6. K. Mitnick, Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła, Helion, 2003
 7. J. Scambray, Hakerzy. Aplikacje webowe, Helion 2002
 8. H. Berkley, Marketing internetowy w małej firmie, One Press 2005
 9. B. Danowski, HTML 5 : ćwiczenia praktyczne. Helion, 2012

Ćwiczenia laboratoryjne:
Technologie interaktywne

Celem zajęc laboratryjnych “Technologie interaktywne” jest utrwalenie wiadomości pozyskanych w trakcie wykładu oraz nabycie adekwatnych umiejętności pozwalających na poruszanie się w obszarze technik interaktywnych. Uzyskane kompetencje pozwolą aktwnie z nich korzystać oraz wspomagać ich tworzenie.

Zaliczenie laboratorium student uzyskuje na podstawie dwóch części kolokwium:

 • teoretycznej (w formie sprawdzianu pisemnego),
 • praktycznej polegającej na samodzielnym przygotowaniu, w określonym czasie, prostej strony internetowej o założonej funkcjonalności.

Zaliczenie z części praktycznej student uzyskuje poprzez złożenie osobiście przygotowanego serwisu internetowego składającego się z reguły z kilku połączonych stron. Temat i zakres projektu jest ustalany z prowadzącym przed rozpoczęciem prac. Niektóre tematy realizowane w ramach części praktycznej mogą być wykonywane w zespołach 2-osobowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 113 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w wykładach 38 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik ustnego egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ze wzglęgu na skomplikowaną materię prawa autorskiego i możliwe jego zmiany obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:

1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2010, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
(studenci mogą alternatywnie korzystać z podręcznika: R.Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wydanie V, CH BECK, Warszawa 2008, z wyjątkiem rozdziałów: III.7, VII i IX pracy J.Barty i R.Markiewicza.
2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość)
3. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia.
4. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)
5. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

Literatura dodatkowa:

1. J. Barta, M. Czajkowska – Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Zakamycze 2005
2. A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004
3. R. Golat, Prawo Internetu dla praktyków. Gdańsk 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ponieważ nauka prawa ma przede wszystkim cel praktyczny, przynajmniej jedno z pytań w trakcie egzaminu będzie dotyczyło umów z zakresu prawa autorskiego.