Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Muzealnictwo i wystawiennictwo, Praktyka studencka
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-405-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Małecka Anna (amm@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Małecka Anna (amm@agh.edu.pl)
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. KL1A_W07 Kolokwium,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Posiada orientację w zakresie zbiorów muzealnych w kraju i na świecie oraz podstawowych zasadach dotyczących organizacji instytucji muzealnych i wystaw. KL1A_W10 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków
M_W003 Posiada orientację w zakresie zbiorów muzealnych w kraju i na świecie oraz podstawowych zasadach dotyczących organizacji instytucji muzealnych i wystaw. KL1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność interpretacji i analizy zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. KL1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Samodzielnie rozwija swoją wiedzę i umiejętności w ramach praktyk pod opieką osób odpowiedzialnych za ich realizację. KL1A_U02 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykazauje zaangażowanie w życie kulturalne środowiska, regionu i kraju. KL1A_K07 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Kolokwium
M_K002 Ma umiejętność pracy w grupie, przyjmowania w niej rożnych ról. Podejmuje współpracę w ramach grupy i potrafi nawiązać relacje interpersonalne. KL1A_K10 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 Organizuje swoja pracę, zna poziom swojej wiedzy i umiejętności i rozumie, że musi wciąż je pogłębiać i rozwijać. KL1A_K01, KL1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. - - - - + - - - - - -
M_W002 Posiada orientację w zakresie zbiorów muzealnych w kraju i na świecie oraz podstawowych zasadach dotyczących organizacji instytucji muzealnych i wystaw. - - - - + - - - - - -
M_W003 Posiada orientację w zakresie zbiorów muzealnych w kraju i na świecie oraz podstawowych zasadach dotyczących organizacji instytucji muzealnych i wystaw. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność interpretacji i analizy zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. - - - - + - - - - - -
M_U002 Samodzielnie rozwija swoją wiedzę i umiejętności w ramach praktyk pod opieką osób odpowiedzialnych za ich realizację. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykazauje zaangażowanie w życie kulturalne środowiska, regionu i kraju. - - - - + - + - - - -
M_K002 Ma umiejętność pracy w grupie, przyjmowania w niej rożnych ról. Podejmuje współpracę w ramach grupy i potrafi nawiązać relacje interpersonalne. - - - - - - + - - - -
M_K003 Organizuje swoja pracę, zna poziom swojej wiedzy i umiejętności i rozumie, że musi wciąż je pogłębiać i rozwijać. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:
Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami muzealnictwa i wystawiennictwa.

1. Wprowadzenie do muzeologii. Podstawowe pojęcia muzeologii (muzeum, przedmiot muzealny, wystawiennictwo). Główne funkcje muzeów. (2 godz.).
2. Wystawiennictwo – aspekty estetyczne i funkcjonalne (4 godz.)
3. Muzealnictwo – rys historyczny (od prehistorii, poprzez starożytność, średniowiecze
i renesans (2 godz.).
4. Powstanie nowożytnych muzeów publicznych w wieku XVIII, rozwój muzealnictwa w wieku XIX. (2 godz.)
5. Przemiany w muzealnictwie – wiek XX i XXI (2 godz.).
6. Typologia muzeów (2 godz.).
7. Muzea artystyczne (4 godz.).
8. Muzea historyczne (2 godz.)
9. Muzea etnograficzne i archeologiczne (2 godz.).
10. Muzea przyrodnicze, naukowe, techniczne i przemysłowe (2 godz.).
11. Muzea wyspecjalizowane i rozrywkowe. Nowoczesne muzea interaktywne i multimedialne. Muzea on-line (2 godz.).
12. Zajęcia w wybranym muzeum lub galerii (2 godz.).

Zajęcia praktyczne:
Praktyka studencka

Studenci zobowiązani są do odbywania stażu w firmach i instytucjach, których działalność odpowiada profilowi kształcenia na WH (czyli: wydawnictwa, muzea, galerie, teatry, kina, ośrodki animacji kultury, komitety organizacyjne festiwali, domy kultury, biblioteki, instytucje administracyjne, agencje PR i reklamy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach, agencje badania opinii publicznej i rynku, agencje konsultingowe, telewizja, radio, internet, redakcje gazet, pisma literackie i inne instytucje medialne ).
Studenci odbywają praktyki w miejscach oferowanych przez uczelnię lub we własnym zakresie poszukują miejsca odbywania praktyk w innych instytucjach.
Student uzyskuje zaliczenie praktyki na podstawie dokumentacji praktyki:
1. umowy o staż,
2. wypełnionego fomularza realizacji praktyk,
3. wypełnionego dzienniczka praktyk.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 114 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w konwersatoriach 30 godz
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% kolokwium zaliczeniowe
25% prezentacja
15% aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:

1. Popczyk, M., Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Kraków 2008.
2. Popczyk M., Muzeum sztuki, Kraków 2005.
3. Żygulski Z. jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.
4. Seria „Wielkie Muzea”, Wyd. Rzeczpospolita HPS, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
1. Fiut I. S., Rozważania o utworze muzealnym, [w;] Filozofia – Media – Ekologia, Kraków 1998.
2. Gluziński W., U podstaw muzealnictwa, Warszawa 1980.
3. Hańderek J., Metamorfozy i muzea, Kraków2010.
4. Świecimski J., Forma i styl muzeów naukowych, [w:] Teka Architektury i Urbanistyki t. 5, 1971.
5. Wojnar I., Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa 1991.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak