Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy filmoznawstwa, Warsztaty kulturoznawcze
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-406-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu, teatru, muzyki i sztuk plastycznych. KL1A_W04, KL1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach KL1A_U23, KL1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi samodzielnie dokonać krytycznej analizy artefaktów kultury zwłaszcza filmu, dzieł muzycznych, teatralnych i plasycznych w kontekście odpowiednich teorii i koncepcji humanistycznych i społecznych wykorzystując właściwą dla nich terminologię. KL1A_U05, KL1A_U08, KL1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. KL1A_U05, KL1A_U08, KL1A_U09, KL1A_U12, KL1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. KL1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_K002 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. KL1A_K04, KL1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu, teatru, muzyki i sztuk plastycznych. - - - - + - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie dokonać krytycznej analizy artefaktów kultury zwłaszcza filmu, dzieł muzycznych, teatralnych i plasycznych w kontekście odpowiednich teorii i koncepcji humanistycznych i społecznych wykorzystując właściwą dla nich terminologię. - - - - + - + - - - -
M_U003 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. - - - - + - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. - - - - + - + - - - -
M_K002 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. - - - - + - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:
Podstawy filmoznawstwa

Celem modułu jest wprowadzenie do wiedzy o filmie jako sztuce oraz dziedzinie kultury popularnej i masowej, z jednej strony szukającej artystycznej i kulturowej tożsamości w stuleciu technicyzacji mediów i jednocześnie syntetyzującej tradycje dawnej kultury, z drugiej zapowiadającej epokę szerokiego spektrum przekazów audiowizualnych, decydujących o obliczu zdemokratyzowanej (i skomercjalizowanej) kultury przełomu wieków. Zajęcia obejmują zagadnienia historii i teorii filmu w szerokim kontekście kultury i estetyki ostatniego stulecia, a także wieków poprzednich. Ich przedmiotem są główne etapy historii kina oraz refleksji nad filmem, wybrane ujęcia problemowe wynikające m.in. z podziałów na wykształcone odmiany filmowych przekazów: pełnometrażowy spektakl filmowy i filmy krótkometrażowe, a także pokrywający się z nimi w znacznym stopniu podział na film fabularny oraz dokumentalny i animowany. Konwersatoryjny charakter zajęć stworzy możliwość szerokiej wymiany myśli na bazie lektury obowiązkowych tekstów, referatów oraz emisji dobranych przez prowadzącego i przez samych uczestników krótkich cytatów filmowych.

1. Film w podwójnej perspektywie badawczej: dzieło sztuki i towar – podstawowe kategorie analizy filmoznawczej; kino autorów i kino gatunków;
2. Prehistoria filmu, narodziny kinematografu w kontekście innych prób rejestracji i odtwarzania ruchomych obrazów, ewolucja przekazu filmowego w okresie kina niemego – fenomen kulturowy „wielkiego niemowy”;
3. Pierwszy triumf filmu jako sztuki: S. Eisenstein, ekspresjonizm filmowy, burleska filmowa (aspekty teoretyczne: R. Arnheim, B. Balázs, L. Kulszow);
4. Rozwój filmu komercyjnego oraz kina gatunków – kino stylu zerowego epoki klasycznej (model hollywoodzki);
5. Włoski neorealizm i okres narodzin oraz triumfu kinematografii i szkół narodowych;
6. Lata 50. – 70. – okres świetności kina autorskiego i wielkich indywidualności artystycznych światowej kinematografii (I. Bergman, M. Antonioni, L. Buñuel, A. Kurosawa i inni);
7. Od „Gwiezdnych wojen” i „Szczęk” do „Avatara” – współczesny etap rozwoju kina gatunków i miejsce filmu we współczesnej kulturze popularnej;
8. Film w pejzażu współczesnej komunikacji audiowizualnej, nowe media oraz nowe obszary kreatywnej aktywności oraz dystrybucji;
9. Polski wkład w dorobek światowej kinematografii – prymat kina autorskiego nad kinem gatunków;
10. Specyfika i odmiany filmu dokumentalnego na przykładzie polskiej szkoły dokumentu;
11. Film animowany jako wypowiedź autorska – techniki animacji w służbie komunikacji artystycznej;
12. Kultura filmowa – narodziny, rozwój i funkcja festiwali filmowych i międzynarodowego ruchu dyskusyjnych klubów filmowych, krytyki i piśmiennictwa filmowego (periodyki, książki) oraz akademickich studiów filmoznawczych;
13. Ewolucja myśli filmowej – od początków refleksji nad filmem, poprzez etap wielkich teorii do kognitywizmu;
14. Filmowe egzemplifikacje zagadnień i kategorii estetycznych: wzniosłość, tragizm, komizm, ekspresja, awangarda i inne;
15. Problem widza, audiodeskrypcja – przypadek graniczny (projekcje filmowe dla niewidomych)

Zajęcia praktyczne:
Warsztaty kulturoznawcze

Ważnym uzupełnieniem programu „Podstaw filmoznawstwa” oraz innych przedmiotów są warsztaty kulturoznawcze, stawiające sobie za zadanie prezentację klasycznych dzieł z dziedziny teatru, muzyki i sztuk plastycznych dostępnych na wystawach oraz w muzeach i przede wszystkim filmu oraz sztuk audiowizualnych, w celu przeprowadzenia próby wspólnej ze studentami ich interpretacji. Na podlegający nieustannej zmianie program prezentacji, tematykę spotkań i stawianie problemów do dyskusji, wpływ ma m.in. dostęp do bieżących wydarzeń kulturalnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w konwersatoriach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się: wynik kolokwium, ocena za referat oraz aktywność na zajęciach.

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach konwersatoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Charles Altman, W stronę teorii gatunku filmowego, (w:) Kino 1987, nr 6;
Rudolf Arnheim, Film jak sztuka, Warszawa 1961;
David Bordwell, Kristin Thompson, Art Film. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2010
Europejskie manifesty kina. Antologia, Andrzej Gwóźdź (red.), Warszawa 2002;
Hitchcock/Truffaut, Izabelin 2005
Mirosław Przylipiak, Kino stylu zerowego, Gdańsk 1994;
Andrew Tudor, Metoda krytyczna: Autorzy i gatunki, (w:) Kino 1976, nr 3

Literatura uzupełniająca:
Adam Garbicz, Jacek Kloinowski, Wehikuł magiczny,t. 1 – 5, Kraków 1980 – 2009;
Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007;
Historia kina, Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, t. 1 – 2, Kraków 2008 – 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak