Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Cyberkultura i cyberspołeczeństwo, Laboratorium obrazu i dźwięku, sztuka nowych mediów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-501-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. Trzciński Łukasz (lukasz.trzcinski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. Trzciński Łukasz (lukasz.trzcinski@agh.edu.pl)
dr inż. Wierzbicki Jacek (wierzbic@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Ostrowicki Michał (mo@iphils.uj.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe teorie humanistyczne i społeczne oraz ich terminologię i założenia badawcze na temat tego, jaką role w dzisiejszym kulturoznastwie odgrywa refleksja nad nowymi mediami w pespektywie powstawania cyberspołeczeństwa i tworzenia cyberkultury oraz w przestrzeni wspólczesnej sztuki. KL1A_W04, KL1A_W07, KL1A_W11 Egzamin,
Prezentacja
M_W002 Ma wiedzę teoretyczną i metodologiczną pozwalającą na analizę współczesnego społeczeństwa oraz sztuki współczesnej , zmieniającego sie pod wpływem nowych technologii, zwłaszcza medialnych. KL1A_W12, KL1A_W22 Egzamin,
Prezentacja
M_W003 Posiada wiedzę na temat wybranych programów komputerowych i technologii informatycznych i audiowizualnych. KL1A_W25 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie społecznym i na gruncie sztuki pod wpływem technologii i rozwoju mediów elektronicznych. KL1A_U23, KL1A_U06 Egzamin,
Prezentacja
M_U002 Pod opieką prowadzi samodzielny projekt z zakresu audiowizualności i jej znaczenia we współczesnym społeczeństwie i kulturze. KL1A_U18 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
M_U003 Potrafi posłuzyć się technologiami informatycznymi i audiowizualnymi przy realizacji samodzilnych projektów.. KL1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Na podstawie analizy rzeczywistości społecznej i kultury we współczesnych społeczeństwach samodzielnie wyszukuje tematy i dokonuje analizy postawionych przed nim zadań teoretycznych i praktycznych. Samodzielnie ocenia stopień zaawansowania pracy i ją organizauje. KL1A_K04, KL1A_K03, KL1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Projekt
M_K002 Współpracuje w grupie przyjmując w niej różne role. KL1A_K10 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe teorie humanistyczne i społeczne oraz ich terminologię i założenia badawcze na temat tego, jaką role w dzisiejszym kulturoznastwie odgrywa refleksja nad nowymi mediami w pespektywie powstawania cyberspołeczeństwa i tworzenia cyberkultury oraz w przestrzeni wspólczesnej sztuki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę teoretyczną i metodologiczną pozwalającą na analizę współczesnego społeczeństwa oraz sztuki współczesnej , zmieniającego sie pod wpływem nowych technologii, zwłaszcza medialnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat wybranych programów komputerowych i technologii informatycznych i audiowizualnych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie społecznym i na gruncie sztuki pod wpływem technologii i rozwoju mediów elektronicznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Pod opieką prowadzi samodzielny projekt z zakresu audiowizualności i jej znaczenia we współczesnym społeczeństwie i kulturze. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi posłuzyć się technologiami informatycznymi i audiowizualnymi przy realizacji samodzilnych projektów.. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Na podstawie analizy rzeczywistości społecznej i kultury we współczesnych społeczeństwach samodzielnie wyszukuje tematy i dokonuje analizy postawionych przed nim zadań teoretycznych i praktycznych. Samodzielnie ocenia stopień zaawansowania pracy i ją organizauje. + - + - - - - - - - -
M_K002 Współpracuje w grupie przyjmując w niej różne role. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Sztuka nowych mediów

Celem kursu jest zaprezentowanie sztuki elektronicznej, powstającej od przełomu lat 60 i 70 XX wieku do współczesności. Prezentowane są prace wykorzystujące różnorodne technologie oparte na elektronice, np. instalacje interaktywne, wideoinstalcje, projekcje, instalacje oparte na technologii VR (np. HMD, Cave, Deep Space, 3D), dzieła sieciowe, animacji komputerowej. Omawiane są takie zjawiska, jak immersja, telematyczność lub teleobecność. Wskazuje się na zmienność roli odbiorcy i twórcy w sytuacji interaktywnego odbioru oraz odmienność materii elektronicznego dzieła sztuki. Treści kształcenia związane są z opisem, wartościowaniem i definiowaniem sztuki w epoce elektroniki. Prezentowane są jej charakterystyki, podziały i historia. Nawiązuje się do dematerializacji, znaczenia obrazu i powstania przestrzeni elektronicznej. Wskazuje się na odmienność odbioru interaktywnego od proscenicznego. Rozróżnia się rodzaje interaktywności, a także nawiązuje do immersyjnej natury sztuki.

6. Pojęcia kluczowe przedmiotu, terminologia:
Sztuka elektroniczna, interaktywność, instalacja, interfejs, immersja

6. Zadania przedmiotowe
1. Sztuka w cyberkulturze – technologia jako źródło inspiracji twórczej
2. Sztuka elektroniczna – podział głównych kierunków
3. Sztuka elektroniczna – główne właściwości
4. Technologia jako warsztat artysty
5. Immersja jako ogólna właściwość sztuki
6. Rodzaje interaktywności w sztuce
7. Teleobecność – wszechobecność obrazu
8. Dematerializacja sztuki w epoce elektroniki – sztuka elektronicznej materii
9. Sztuka sztucznej inteligencji – mimesis Alana Turinga?
10. Sztuka monitoringu – pożegnanie z prywatnością
11. Sztuka GPS i satelitarna
12. Sztuka Sieci – przestrzeń wystawiennicza w seci
13. Wideoinstalacja i przestrzeń interaktywna
14. Animacja i VFX
15. Aksjologia środowiska elektronicznego

Wykład:
Cyberkultura i cyberspołeczeństwo

Zajęcia mają studentom przybliżyć główne koncepcje teoretyczne związane z przeobrażeniami dokonującymi się w obrębie kultury i społeczeństwa pod wpływem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program wykładów (temat, ilość godzin poświęcona każdemu tematowi)

1. Pojęcie i istota cyberkultury (2h)
2. Od kultury 1.0 do kultury 2.0 (2h)
3. Internet – od medium elitarnego do medium masowego (2h)
4. Internet – nowe-stare medium (2h)
5. Nowe paradygmaty architektury internetu i ich wpływ na postrzeganie tego medium (2h)
6. Wikinomia jako dominujący paradygmat społeczeństwa informacyjnego (2h)
7. Koncepcja społeczeństwa sieciowego i informacjonalizm (2h)
8. Pojęcie rzeczywistości wirtualnej i cyberprzestrzeni (2h)
9. Informacja jako kluczowy zasób społeczeństwa informacyjnego (2h)
10. Wolna kultura i jej wpływ na obieg treści kultury (2h)
11. Cyfrowy podział jako nowa forma wykluczenia społecznego (2h)
12. Specyfika komunikacji CMC i jej wpływ na relacje społeczne (2h)
13. Aktywni czy pasywni? – potencjał aktywizacyjny internetu a kultura uczestnictwa (2h)
14. Google jako nowy gate-keeper (1h)
15. Redefinicja modeli tworzenia i kategoryzowania wiedzy, zbiorowa inteligencja, Wikipedia (1h)
16. Zagrożenia i patologie generowane przez nowe technologie – cyberbullying, flamming, trolling (2h)

Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. Rejestracja i edycja nagrania dźwiękowego

    Dokonanie nagrania dźwiękowego w trakcie zajęć – informacje o istotnych parametrach nagrań (częstotliwość próbkowania, kwantyzacja). Podstawy kompresji nagrań – maskowanie w dziedzinie czasu i częstotliwości Pokaz i ćwiczenie: edycji nagrania (wycinanie fragmentu, zmiana kolejności, normalizacja), efektów specjalnych (zmiana tempa, dodanie echa), dodawanie kolejnych śladów do nagrania.

  2. Montaż obrazu ruchomego (krótki film)

    Pokaz i ćwiczenie: edycji filmu (wybieranie/usuwanie fragmentów), efektów specjalnych (postarzanie filmu, “ziarno”), efektów przejścia pomiędzy ujęciami, dodawania napisów, dodawania komentarza, udźwiękawiania (podkład muzyczny, efekty dźwiękowe).

  3. Edycja obrazu nieruchomego (fotografia)

    Wskazanie źródeł oprogramowania, literatury, materiałów instruktażowych oraz bibliotek obrazów i dźwięków wykorzystywanych do wykonania prac zaliczeniowych. Wykonanie fotografii w trakcie zajęć. Pokaz i ćwiczenie: kadrowania, korekty parametrów, efektów specjalnych, umieszczania opisu na zdjęciu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 352 godz
Punkty ECTS za moduł 12 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 140 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 120 godz
Udział w wykładach 60 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: średnia ocen z egzaminów i zaliczenia laboratorium (trzy prace)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Sztuka nowych mediów
Podstawą oceny z egzaminu jest końcowa (semestralna) praca pisemna, dotycząca interpretacji wybranego dzieła elektronicznego. Praca składa się z tekstu o objętości minimum 5 stron (1800 znaków na stronie) oraz bibliografii z książek/czasopism, jak i z sieci. W pracy pisemnej oceniana jest samodzielność prowadzenia analizy, zdolność wyciągania wniosków, które wykraczają poza tezy zawarte w materiałach bibliograficznych, także wnikliwość i oryginalność przedstawienia tematyki. Na ocenę ma również wpływ samodzielne zaprezentowanie, podczas wykładu, wybranego zagadnienia lub przygotowanie wprowadzenia do wykładu, także aktywność na zajęciach, publiczna prezentacja oraz frekwencja na zajęciach, co ma charakter oceny ciągłej.

Cyberkultura, cyberspołeczeństwo:
Egzamin pisemny (forma test wielokrotnego wyboru) 70% oceny + przygotowanie i wygłoszenie własnej prezentacji 30% oceny.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sztuka nowych mediów

Literatura i lektury obowiązkowe:
1. Ascott R., Od wyglądu do zjawiskowości: Komunikacja i kultura w cyberprzestrzeni, w „Magazyn Sztuki”, (przeł. J. Węgrodzka), nr 5 (1/95).
2. Baudrillard J., Symulakry i symulacja, (przeł. S. Królak), Sic!, Warszawa 2005.
3. Bołtuć P., „Dialogue and Universalism”, Vol. XIX, No. 1-2/2009.
4. Gwóźdź A., „Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów”, Universitas, Kraków 2001.
5. Grau O., Virtual Art. From Illusion To Immersion, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, London 2003.
6. Heim M., Metaphysics of Virtual Reality, New York, Oxford University 1993.
7. Green R., Internet Art, Thames & Hudson, London 2004.
8. de Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, (przeł. A. Hildebrandt), Mikom, Warszawa 2001.
9. Kluszczyński R, Sztuka interaktywna. Od dzieła – instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.
10. Krueger M., Artificial Reality II, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1991.
11. Lévy P., Drugi potop, (przeł. J. Budzyk), w pod red. M. Hopfinger, „Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
12. Ostrowicki M., Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków 2006.
13. Ostrowicki M., Ontoelektronika. Wprowadzenie, w “Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury”, red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
14. Manovich L., Język nowych mediów, (Przeł. P. Cypryański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
15. McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. (przeł. N. Szczucka), WNT, Warszawa 2004.
16. Porczak A., „Interaktywne Media Sztuki”, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2009.
17. Radomski A., Internet – nauka – historia, Wiedza i Edukacja, Lublin 2010.
18. Turkle S., Life on the screen: Identity in the Age of the Internet, New York, Simon & Schuster, 1995.
19. Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach (przeł. J. Gilewicz), w pod red. A. Zeidler-Janiszewska, „Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha”, cz. 1., Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, Instytut Kultury, Poznań 1998.
20. Zawojski P., Cyberkultura: Syntopia sztuki, nauki i technologii, Poltex. Katowice, 2010.

Sieć:
www.aec.at
www.zkm.de

Cyberkultura cyberspołeczeństwo
Literatura przedmiotu/polecana:

1. Bard, A. Netokracja: nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa, WAiP, 2006.
2. Barney, D. Społeczeństwo sieci, Warszawa, Sic!, 2008.
3. Batorski, D. Marody, M., Nowak, A. Społeczna przestrzeń internetu, Warszawa, SWPS „Academica” , 2006.
4. Bednarek, J. Andrzejewska, A. Cyberświat: możliwości i zagrożenia, Warszawa, Żak, 2009.
5. Castells, M. Galaktyka internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań, Rebis, 2003.
6. Castells, M. Społeczeństwo sieci, Warszawa, PWN, 2010.
7. Dijk, J. Społeczne konteksty nowych mediów, Warszawa, PWN, 2010.
8. Halavais, A. Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, Warszawa, PWN, 2012.
9. Hofmokl, J. Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa, WAiP, 2009.
10. Janczewski, M. CeWEBryci: sława w sieci, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011.
11. Jung, B. (red.) Wokół mediów ery Web 2.0, Warszawa, WAiP, 2010.
12. Kapralska, Ł, Pactwa, B. Agora czy Hyde Park?: internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, Kraków, Nomos, 2010.
13. Keen, A. Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, Warszawa, WAiP, 2007.
14. Kiepas, A., Szczepański, M., Żydek-Bednarczuk, U. Internet, społeczeństwo informacyjne, kultura, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2006.
15. Kurczewski, J. (red.) Wielka sieć: e-seje z socjologii Internetu, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2006.
16. Lessig, L. Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa, WAiP, 2009.
17. Lessig, L. Wolna kultura, Warszawa, WSiP, 2005.
18. Lister, M. i in. Nowe media: wprowadzenie, Kraków, WUJ, 2009.
19. Maj, A. Derda-Nowakowski, M. Kody McLuhana : topografia nowych mediów, Katowice: Wydawnictwo Naukowe ExMachina, 2009.
20. Mucha, J. Nie tylko Internet: nowe media, przyroda i “technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków, Nomos, 2010.
21. Niezgoda, M., Świątkiewicz-Mośny, M. Wagner, A. Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków, Nomos, 2010.
22. Ogonowska, A. Oblicza nowych mediów, Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2011.
23. Sieńko, M. Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturowe, Wrocław, ATUT, 2002.
24. Sokołowski, M. (red.) Media i społeczeństwo: nowe strategie komunikacyjne, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2008.
25. Sokołowski, M. (red.) Oblicza Internetu: architektura komunikacyjna sieci, Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007.
26. Sokołowski, M. (red.) Oblicza Internetu: Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, Elbląg: Zakład “Algraf”, 2005.
27. Sokołowski, M. (red.) Oblicza Internetu: Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2006.
28. Sokołowski, M. (red.) Oblicza Internetu: Opus Universale: kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008.
29. Sokołowski, M. (red.) Oblicza Internetu: (re)definiowanie sieci, Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.
30. Sokołowski, M. (red.) Nowe media, nowe interpretacje, Warszawa, TWP, 2010.
31. Szewczyk, A., Krok, E. Fenomen internetu, Szczecin, Hogben, 2008.
32. Szmigielska, B. (red.) Całe życie w sieci, Kraków, WUJ, 2008.
33. Szpunar, M. Społeczne aspekty nowych mediów, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011.
34. Szpunar, M. W stronę nowych mediów, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2010.
35. Szpunar, M. (red.) Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011.
36. Tapscott, D. Cyfrowa dorosłość: jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa, WAiP, 2010.
37. Tapscott, D. Wikinomia: o globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa, WAiP, 2008.
38. Virillo, P. Bomba informacyjna, Warszawa, Sic!, 2006.
39. Wawrzak-Chodaczek, M. Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak