Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy prawa i polityka kulturalna
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-502-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat teorii prawa i jego głównych dziedzin. KL1A_W13 Egzamin
M_W013 Posiada ogólną wiedzę o instytucjach i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, o ich istotnych cechach i narzędziach prawnych, jakimi dysponują KL1A_W13, KL1A_W14, KL1A_W10 Egzamin
Umiejętności
M_U017 Identyfikuje normatywne i polityczne uwarunkowania instytucji prowadzących działalność kulturalną i normatywne, polityczne i ekonomiczne uwarunkowania działalności kulturalnej KL1A_K01 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie wiedzy o prawie i innych formach prowadzenia polityki kulturalnej KL1A_K03 Egzamin
M_K008 Ma swiadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat teorii prawa i jego głównych dziedzin. + - - - - - - - - - -
M_W013 Posiada ogólną wiedzę o instytucjach i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, o ich istotnych cechach i narzędziach prawnych, jakimi dysponują + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U017 Identyfikuje normatywne i polityczne uwarunkowania instytucji prowadzących działalność kulturalną i normatywne, polityczne i ekonomiczne uwarunkowania działalności kulturalnej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie wiedzy o prawie i innych formach prowadzenia polityki kulturalnej + - - - - - - - - - -
M_K008 Ma swiadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
.

Program wykładów
1. Podstawowe modele polityki kulturalnej: scentralizowany – federalny – zdecentralizowany, modernistyczny – postmodernistyczny, “ministerialny” – “na wyciągnięcie ręki” – mieszany. 2 godz.
2. Podstawy prawa. Pojęcie prawa, prawo a inne normy społeczne, koncepcje: prawa natury i pozytywistyczna, zasada Radbrucha. Hierarchia i systematyka norm prawnych. Wykładnia i klauzule derogacyjne. 4 godz.
3. Podstawy prawa stosowanego w prowadzeniu polityki kulturalnej – prawo cywilne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, “ułomna” zdolność prawna. Czynności prawne, ich forma i rodzaje, wady oswiadczenia woli. 2 godz.
4. Podstawowe typy umów stosowanych w prowadzeniu działalności kulturalnej. Kwestia zasady pierwokupu przedmiotów o istotnej wartości dla kultury i dziedzictwa kulturowego. 2 godz.
5. Polityka kulturalna w Polsce przed i po 1989 r. Regulacje prawne tego obszaru w konstytucji z 1997 r. 2 godz.
6. Rola polityki kulturalnej w Unii Europejskiej. Znaczenie zasady wolnego przepływu towarów i jej ograniczenia wynikające z zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. Art.128 Traktatu z Maastricht i art.151 Traktatu Amsterdamskiego. Integracja a problem narodowej tożsamości kulturowej: tożsamość europejska – tożsamość narodowa. 2 godz.
7. Narzędzia prawne europejskiej polityki kulturalnej: instytucje wspólnotowe, prawo unijne, tzw. dorobek wspólny, programy i fundusze. 2 godz.
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego: zagrożenia płynące z patologii w swiatowym handlu zabytkami i dziełami sztuki 2 godz.
9. Ochrona dziedzictwa kulturowego w prawie karnym i innych regulacjach prawnych. 2 godz.
10. Model polityki kulturalnej w Polsce: podział kompetencji: cele, struktury, podział kompetencji między centralą i samorządami. 2 godz.
11.Zasady prowadzenia działalności kulturalnej w świetle ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25.10.1991 (w wersji po nowelizacji z 31.08.2011). 2 godz.
12. Podmioty prowadzace działalność kulturalna – rola “trzeciego sektora”. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje po2 godz.
13. Alternatywne źródła finansowania kultury: sponsoring, reklama, product placement. 2 h.
14. Ekonomizacja kultury: “money for value” czy “value for money”?

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik egzaminu ustnego, w skład którego wchodzi także rozwiązywanie problemów zawartych w ustawach studiowanych samodzielnie przez studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ze względu na zmiany w ustawodawstwie nieuwzględnione w literaturze obecność na wykładach jest obowiązkowa. Państwo Studenci są proszeni o samodzielne przestudiowanie pracu D. Throsby “Ekonomia i kultura”, Wyd. NCK, Warszawa 2010, seria Kultura się liczy spokojnie, to tylko 140 stron).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. i Z. Hołda, D. Ostrowska, Prawne podstawy działalności kulturalnej, Wyd. Zakamycze 2005, rozdz. I – IV, VII.
2. R. Golat, Podstawy prawa kultury, Poznań 2006, rozdz.I – III, V.
3. K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego, Warszawa 2007, rozdz. 1,2,3 do 3.4, 3.7, 4.4.
4. J. Hausner, Kultura w cywilizacji informacyjnej, w: Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, pod red. A. Gwoździa, Wyd. NCK, Warszawa 2010, seria Kultura się liczy.
5. P. Kieliszewski, Publiczne i prywatne. O nowym modelu relacji międzysektorowych, w: Od przemysłów…
6. D. Throsby, Ekonomia i kultura, Wyd. NCK, Warszawa 2010, seria Kultura się liczy. Uwaga: pozycja obligatoryjna.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak