Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing kultury
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-503-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Glondys Danuta (dglondys@villa.org.pl)
Osoby prowadzące:
dr Glondys Danuta (dglondys@villa.org.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z sektorem kultury i marketingiem, zna miejsce przemysłów kultury na rynku europejskim i potrafi rozróżnić przemysły kreatywne od przemysłów kultury, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i marketingu kultury. KL1A_W12, KL1A_W14, KL1A_W10, KL1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
M_W002 Poznaje zasady budowania strategii marketingowych oraz ich uwarunkowania w kulturze, zna zasady i reguły stosowane podczas budowania marki państwa, regionu i miasta, poznaje zasady zarządzania strategicznego i marketingowego instytucją kultury i zna istotę i narzędzia marketingu w odniesieniu do instytucji, usług i produktów kultury. KL1A_W10, KL1A_W13 Prezentacja,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z marketingiem kultury i potrafi identyfikować zjawiska ze sfery marketingu kultury w różnych sytuacjach, KL1A_U05, KL1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, nabywa umiejętności identyfikacji czynników marketingowych we współczesnym dyskursie społeczno-politycznym. KL1A_U08, KL1A_U07, KL1A_U10, KL1A_U16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Pracując w grupie, przygotowuje i przedstawia przed publicznością prezentację dotyczącą wybranych zagadnień marketingu w kulturze KL1A_K10 Prezentacja,
Projekt
M_K002 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu marketingu w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury fachowej w celu jej pogłębiania. KL1A_K01, KL1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z sektorem kultury i marketingiem, zna miejsce przemysłów kultury na rynku europejskim i potrafi rozróżnić przemysły kreatywne od przemysłów kultury, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i marketingu kultury. - - - - + - - - - - -
M_W002 Poznaje zasady budowania strategii marketingowych oraz ich uwarunkowania w kulturze, zna zasady i reguły stosowane podczas budowania marki państwa, regionu i miasta, poznaje zasady zarządzania strategicznego i marketingowego instytucją kultury i zna istotę i narzędzia marketingu w odniesieniu do instytucji, usług i produktów kultury. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z marketingiem kultury i potrafi identyfikować zjawiska ze sfery marketingu kultury w różnych sytuacjach, - - - - + - - - - - -
M_U002 Poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, nabywa umiejętności identyfikacji czynników marketingowych we współczesnym dyskursie społeczno-politycznym. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Pracując w grupie, przygotowuje i przedstawia przed publicznością prezentację dotyczącą wybranych zagadnień marketingu w kulturze - - - - + - - - - - -
M_K002 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu marketingu w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury fachowej w celu jej pogłębiania. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

1.Kultura i marketing – wprowadzenie
1.1 Kultura i sztuka – definicje kultury i sztuki
1.2 Marketing – definicje i przedmiot marketingu

2. Płaszczyzny zjawisk kulturowych
2.1 Zjawiska kulturowe w przestrzeni społecznej i gospodarczej
2.2 Miejsce przemysłów kultury na rynku europejskim
2.3 Przemysły kreatywne i kultury — podział wg. Kern European Affairs

3. Marketing
3.1 Tradycyjne i współczesne ujęcie marketingu
3.2 Cechy, misja i rola marketingu

4. Marketing w sferze kultury
4.1 marketing kultury oraz marketing poprzez kulturę
4.2 przedmiot marketingu w sferze kultury

5. Polityka czy rynek – warunki funkcjonowania kultury
5.1 Kultura w polityce państwa. Kreowanie marki państwa (nation branding wg. Simona Anholta)
5.2 Kultura w polityce samorządu regionalnego. Marketing terytorialny. Kreowanie marki regionu
5.3 Kultura w polityce samorządu miejskiego. Marketing przez kulturę. Kreowanie marki miasta

6. Marketing instytucji kultury. Budowanie wizerunku czy sprzedaż produktu
6.1 Zarządzanie strategiczne i operacyjne
6.2 Plan marketingowy. Dylemat wyboru celów
6.3 Budowanie przewagi konkurencyjnej i analiza SWOT
7. Istota i narzędzia marketingu kultury
7.1 Strategie marketingu w odniesieniu do instytucji i produktu
7.2 Grupy docelowe i opiniotwórcze
7.3 Narzędzia marketingowe i ich skuteczność

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w konwersatoriach 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji projektów grupowych.

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:
- elementy dyskusji wprowadzane w trakcie wykładu mające na celu zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,
- konsultacje projektu grupowego w trakcie jego przygotowywania i ocena realizacji,
- bieżąca kontrola poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów podczas dyskusji,

oraz w ramach oceny podsumowującej:
- końcowa ocena projektu grupowego
- ocena prezentacji dotyczącej konkretnej sytuacji problemowej ze sfery marketingu kultury.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wykładach, udział w konferencji problemowej oraz opracowanie i przedstawienie projektu grupowego.
Ocenie podlega:
- obecność na wykładach
- udział w konferencji problemowej
- projekt grupowy.

Oceną końcową jest suma ocen cząstkowych:
obecność na wykładach: 9 pkt.
udział w konferencji problemowej: 2 pkt.
projekt grupowy: 4 pkt.
Łącznie: 15 pkt.

Skala ocen:
0-7 ndst
8-9 dst
10 +dst
11-12 db
13 +db
14-15 bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak