Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przekład jako transfer kulturowy
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-505-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Piekarski Przemysław (przemekpiekar@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Piekarski Przemysław (przemekpiekar@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna rolę przekładu pisemnego jako medium w przekazywaniu treści między kulturami, odpowiedzialne za tworzenie i kształtowanie danej kultury KL1A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U002 Dostrzega i poprawnie interpretuje zależności między rozpowszechnianiem treści za pomocą przekładu a rozwojem kultury KL1A_U06 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę przekładu pisemnego jako bodźca przemian kulturowych. Ma wiedzę na temat najważniejszych procesów związanych z przekładem i najważniejszych przekładów, które ukształtowały cywilizację zachodnią od epoki starożytnej po czasy nowożytne ze szczególnym uwzględnieniem roli przekładów biblijnych. KL1A_U01, KL1A_U06, KL1A_K09, KL1A_K08 Kolokwium
M_K002 Ma świadomość roli przekładu w zachowaniu i utrwalaniu dziedzictwa kulturowego i wymiany kulturowej KL1A_K08 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna rolę przekładu pisemnego jako medium w przekazywaniu treści między kulturami, odpowiedzialne za tworzenie i kształtowanie danej kultury + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Dostrzega i poprawnie interpretuje zależności między rozpowszechnianiem treści za pomocą przekładu a rozwojem kultury + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę przekładu pisemnego jako bodźca przemian kulturowych. Ma wiedzę na temat najważniejszych procesów związanych z przekładem i najważniejszych przekładów, które ukształtowały cywilizację zachodnią od epoki starożytnej po czasy nowożytne ze szczególnym uwzględnieniem roli przekładów biblijnych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli przekładu w zachowaniu i utrwalaniu dziedzictwa kulturowego i wymiany kulturowej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Językowy wymiar kultury.

  Treści językowe jako element i nośnik kultury. Oralność a piśmienność w kulturze. Relatywizm językowy a kultura (Hipoteza Sapira-Whorfa). Narodziny i rozprzestrzenianie się pisma jako przykład transferu kulturowego.

 2. Biblia hebrajska jako rezultat i bodziec transferu kulturowego

  Mity biblijne o stworzeniu i potopie; ich geneza i konsekwencje dla kultury Zachodu, w tym teorii kosmologicznych i antropologicznych

 3. Septuaginta jako przykład transferu kulturowego

  Greckie tłumaczenie Biblii hebrajskiej (Septuaginta) i jego wpływ na klasyczną kulturę grecką oraz na rozwój chrześcijaństwa. Wybrane elementy przekładu Septuaginy i ich skutki kulturowe

 4. Dlaczego lis jest chytry a lew dzielny? Fizjologus, bestiariusz, "wiedza ludowa"

  _Fizjologus, _ pochodzenie i charakterystyka dzieła. Przekłady _Fizjologusa_Bestiariusz jako źródło średniowiecznej wiedzy o świecie Popularne wyobrażenia o zwierzętach i roślinach i ich odzwierciedlenie w mentalności i sztuce Zachodu.

 5. Chrześcijaństwo – religia Wschodu, która dała początek Zachodowi

  Sytuacja kulturowo-językowa Cesarstwa Rzymskiego pierwszych wieków n. e. Treści i idee chrześcijaństwa jako element kulturotwórczy cywilizacji Zachodu w kontekście tekstów chrześcijańskich i ich przekładu z greki na łacinę.

 6. Arabski ruch tłumaczeniowy i jego rola w przechowaniu i transferze kultury antycznej

  Spory teologiczne w Bizancjum w IV i V w. n. e.i ich rola jako nośnika kultury. Cywilizacja islamu w wiekach VII- IX. Ruch tłumaczeniowy w czasach dynastii Abbasydów Bagdad jako centrum ruchu tłumaczeniowego. Rola i znaczenie ruchu tłumaczeniowego dla kultury Zachodu

 7. Szkoła tłumaczy w Toledo i rola tłumaczeń w rozwoju dojrzałego średniowiecza

  Sytuacja kulturowa i polityczna na Półwyspie Iberyjskim w XII i XIII wieku. Wielokulturowość jako czynnik stymulujący wymianę myśli i idei. Najważniejsi tłumacze i najważniejsze teksty tłumaczone w Toledo jako czynnik stymulujący rozwój idei w dojrzałym średniowieczu.

 8. Rola przekładu w narodzinach i rozwoju renesansu

  Sytuacja kulturowo polityczna w Europie Południowej i Bizancjum w XIV i XV wieku. Transfer tekstów greckich do Europy po upadku Bizancjum. Odkrycie dziedzictwa antycznego, narodziny krytyki tekstu i filologii. przekłady tekstów greckich na języki europejskie

 9. Nowożytne przekłady Bibii jako jedna z podstaw tworzenia się tożsamości narodowej w Europie.

  Narodziny protestantyzmu i zmiany religijne w Europie i potrzeba tworzenia przekładów Biblii na języki nowożytne. Biblia Lutra i Biblia Króla Jakuba

 10. Szesnastowieczne przekłady Biblii na język polski

  Biblia Leopolity, Biblia brzeska, Biblia Gdańska, Biblia ks. Wujka. Charakterystyka i znaczenie polskich przekładów Biblijnych

 11. Rola przekładów w transferze kultury zachodniej na Daleki Wschód do Nowego Świata

  Działania misjonarskie Kościoła katolickiego w Chinach i w Ameryce Łacińskiej. Inkulturacja a dominacja kulturowa jako dwa wzorce kontaktu międzykulturowego a rola przekładów.

 12. Rola przekładu w rozprzestrzenianiu się prądów kulturowych w Europie

  Epoki społeczno-literackie w Europie a rola przekładu na przykładzie renesansu, oświecenia, romantyzmu

 13. NIeprzezroczystość i zafałszowanie kulturowe w przekładzie literackim jako a problem komunikacji kulturowej1

  Analiza wybranych przekładów wiersza Johna Donne’a “To his mistress going to bed”

 14. NIeprzezroczystość i zafałszowanie kulturowe w przekładzie literackim a problem kom2

  Nieadekwatność polskich przekładów Williama Szekspira w kontekście tzw. teorii lancastriańskiej Przedstawienie i analiza wybranych przykładów nieadekwatności polskich tłumaczeń Szekspira

 15. Kolokwium zaliczeniowe
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 62 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

70% oceny końcowej za kolokwium 30 % za obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W. J. Ong, Oralność i piśmiennośćWarszawa 2011
Dmitri Ghutas, Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abb Asid Society (2nd-4th/8th-10th Centuries), Routledge 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak