Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe (licencjat)
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-601-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 W ramach wykładów fakultatywnych nabywa wiedzę na temat głównych kierunków rozwoju kulturoznawstwa i dziedzin tworzących tą dyscyplinę. KL1A_W08 Esej,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KL1A_W11 Esej,
Kolokwium
M_W003 Zna instytucje kultury i ich znaczenie współcześnie. Ma wiedzę na temat zarządzania kulturą oraz orientacji w najnowszych wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą w perspektywie teorii i koncepcji przemian współczesnej kultury. KL1A_W10 Esej,
Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat relacji i wzajemnego wpływu instytucji społecznych na kulturę w perspektywie globalizacji i wielokulurowości. KL1A_W14 Esej,
Kolokwium
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące przemian więzi społecznych ich funkcji, genezy oraz przemian struktur normatywnych w odniesieniu do kultury KL1A_W15 Esej,
Kolokwium
M_W006 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KL1A_W17, KL1A_W16 Esej,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację lub pisać prace pisemne, które będą analizą współczesnej kultury. KL1A_U13, KL1A_U03 Esej,
Kolokwium
M_U002 Potrafi dokonać analizy działania instytucji oraz systemów normatywnych i ich wpływu na współczesną kulturę. KL1A_U17 Esej,
Kolokwium
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KL1A_U12, KL1A_U13 Esej,
Kolokwium
M_U004 Potrafi posługiwać się terminologią właściwą dla kulturoznawstwa w języku obcym w stopniu pozwalającym na tłumaczenie tekstów źródłowych i formuowaniu samodzielnym opinii i wypowiedzi KL1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KL1A_K07, KL1A_K09 Esej,
Kolokwium
M_K002 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. KL1A_K10 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 W ramach wykładów fakultatywnych nabywa wiedzę na temat głównych kierunków rozwoju kulturoznawstwa i dziedzin tworzących tą dyscyplinę. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna instytucje kultury i ich znaczenie współcześnie. Ma wiedzę na temat zarządzania kulturą oraz orientacji w najnowszych wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą w perspektywie teorii i koncepcji przemian współczesnej kultury. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat relacji i wzajemnego wpływu instytucji społecznych na kulturę w perspektywie globalizacji i wielokulurowości. - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące przemian więzi społecznych ich funkcji, genezy oraz przemian struktur normatywnych w odniesieniu do kultury - - - - - + - - - - -
M_W006 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację lub pisać prace pisemne, które będą analizą współczesnej kultury. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy działania instytucji oraz systemów normatywnych i ich wpływu na współczesną kulturę. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi posługiwać się terminologią właściwą dla kulturoznawstwa w języku obcym w stopniu pozwalającym na tłumaczenie tekstów źródłowych i formuowaniu samodzielnym opinii i wypowiedzi - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Seminarium dyplomowe

Seminaria dyplomowe są oferowane studentom z listy zgłoszonej przez samodzielnych pracowników naukowych.
Sylabusy z seminariów dyplomowych są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 680 godz
Punkty ECTS za moduł 25 ECTS
Przygotowanie do zajęć 250 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 150 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 250 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczania oceny końcowej jest szczegółowo określony przez osobę odpowiedzialną za przedmioty wchodzące w skład modułu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sylabusy z seminariów są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy