Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
wykład fakultatywny w języku obcym, Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
HKL-1-602-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 W ramach wykładów fakultatywnych nabywa wiedzę na temat głównych kierunków rozwoju kulturoznawstwa i dziedzin tworzących tą dyscyplinę. KL1A_W08 Esej,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KL1A_W11 Esej,
Kolokwium
M_W003 Zna instytucje kultury i ich znaczenie współcześnie. Ma wiedzę na temat zarządzania kulturą oraz orientacji w najnowszych wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą w perspektywie teorii i koncepcji przemian współczesnej kultury. KL1A_W10 Esej,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat relacji i wzajemnego wpływu instytucji społecznych na kulturę w perspektywie globalizacji i wielokulurowości. KL1A_W14 Esej,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące przemian więzi społecznych ich funkcji, genezy oraz przemian struktur normatywnych w odniesieniu do kultury KL1A_W15 Esej,
Kolokwium
M_W006 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KL1A_W17, KL1A_W16 Esej,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KL1A_U12, KL1A_U13 Esej,
Kolokwium
M_U002 Potrafi posługiwać się terminologią właściwą dla kulturoznawstwa w języku obcym w stopniu pozwalającym na tłumaczenie tekstów źródłowych i formułowaniu samodzielnym opinii i wypowiedzi KL1A_U14 Esej,
Kolokwium
M_U003 Potrafi dokonać analizy działania instytucji oraz systemów normatywnych i ich wpływu na współczesną kulturę. KL1A_U17 Esej,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
M_U004 Nabywa umiejętności identyfikacji programów grantowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przygotowuje samodzielnie skrót aplikacji o grant w obszarze kultury i potrafi zastosować wiedzę z zakresu projektowania grantów w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury w celu jej pogłębiania. KL1A_U08, KL1A_U12, KL1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KL1A_K07, KL1A_K09 Esej,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
M_K002 Ma umiejętność pracy w grupie, przyjmowania w niej różnych ról podczas zajęć i w czasie realizacji projektu. Podejmuje współpracę w ramach grupy i potrafi nawiązać relacje interpersonalne. KL1A_K10 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 W ramach wykładów fakultatywnych nabywa wiedzę na temat głównych kierunków rozwoju kulturoznawstwa i dziedzin tworzących tą dyscyplinę. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna instytucje kultury i ich znaczenie współcześnie. Ma wiedzę na temat zarządzania kulturą oraz orientacji w najnowszych wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą w perspektywie teorii i koncepcji przemian współczesnej kultury. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat relacji i wzajemnego wpływu instytucji społecznych na kulturę w perspektywie globalizacji i wielokulurowości. + - - + - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące przemian więzi społecznych ich funkcji, genezy oraz przemian struktur normatywnych w odniesieniu do kultury + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się terminologią właściwą dla kulturoznawstwa w języku obcym w stopniu pozwalającym na tłumaczenie tekstów źródłowych i formułowaniu samodzielnym opinii i wypowiedzi + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać analizy działania instytucji oraz systemów normatywnych i ich wpływu na współczesną kulturę. + - - + - - - - - - -
M_U004 Nabywa umiejętności identyfikacji programów grantowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przygotowuje samodzielnie skrót aplikacji o grant w obszarze kultury i potrafi zastosować wiedzę z zakresu projektowania grantów w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury w celu jej pogłębiania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma umiejętność pracy w grupie, przyjmowania w niej różnych ról podczas zajęć i w czasie realizacji projektu. Podejmuje współpracę w ramach grupy i potrafi nawiązać relacje interpersonalne. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Przedmiot fakultatywny w języku obcym

Przedmiot fakultatywny oferowany jest studentom z listy przedmiotów do wyboru ustalanej i ogłaszanej raz w semestrze.

Ćwiczenia projektowe:
Projektowanie grantów z dziedziny kultury

Tematy zajęć:
1. Polityka czy granty? Zagadnienia wstępne
2. Kreowanie polityki za pomocą instrumentów finansowych
3. Wyznaczanie celów i kryteriów programów grantowych zgodnych z priorytetami politycznymi
4. Definicje projektu. Cele, struktura i adresaci
5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
6. Zarządzanie personelem projektowym
7. Case study – aplikacje o grant:
• programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• programy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
• programy Miasta Kraków
• programy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
8. Willa Decjusza – instytucja projektowa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Wykonanie projektu 45 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczania oceny końcowej jest szczegółowo określony przez osobę odpowiedzialną za przedmioty wchodzące w skład modułu.
50% ocena z fakultetu
50% ocena w warsztatu

Ocena z warsztatu:
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz opracowanie i przedstawienie projektu grupowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Projektowanie grantów w dziedzinie kultury

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji projektów indywidualnych.

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:
- elementy dyskusji wprowadzane w trakcie wykładu mające na celu zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,
- konsultacje projektu indywidualnego w trakcie jego przygotowywania i ocena realizacji,
- bieżąca kontrola poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów podczas dyskusji,

oraz w ramach oceny podsumowującej:
- końcowa ocena projektu indywidualnego.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz opracowanie projektu indywidualnego.
Ocenie podlega:
- obecność na zajęciach
- projekt indywidualny.

Oceną końcową jest suma ocen cząstkowych:
obecność na zajęciach: 10 pkt.
projekt indywidualny: 5 pkt.
Łącznie: 15 pkt.

Skala ocen:
0-7 ndst
8-9 dst
10 +dst
11-12 db
13 +db
14-15 bdb

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Projektowanie grantów w dziedzinie kultury

Literatura podstawowa:
1. Promocja Polski w świecie: kultura-dyplomacja – marka narodowa, Collegium Civitas, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2010.
2. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska (2010), Zarządzanie marketingowe w instytucjach kultury w dobie wirtualizacji życia społecznego, www.e-wydawnictwo.eu /Document/ DocumentPreview/1447
3. Danuta Glondys, Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania zadaniami własnymi w dziedzinie kultury przez gminę miasta Krakowa w latach 1993-1999, (w:) Zarządzanie w kulturze, red. Katarzyna Barańska, Katarzyna Plebańczyk, Emil Orzechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss. 183-195

Literatura uzupełniająca:
• http://www.eurodesk.pl/programy
• http://www.program-kultura.eu/granty-na-projekty-krotkolbr-gi-dugoterminowe
• http://www.eurodesk.pl/files/Europa_dla_mlodziezy_www.pdf
• http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2013.php
• http://visegradfund.org/grants

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student do zaliczenia semestru musi zaliczyć odpowiednia liczbę punktów ECTS za przedmioty fakultatywne, przewidzianą planem studiów.
Sylabusy z przedmiotów fakultatywnych są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy
Szczegółowe uwagi określają osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.