Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konstrukcje stalowe
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RBM-1-603-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie zasady i metody stanów granicznych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student umie ocenić noś nośność konstrukcji w prostych przypadkach obciążenia BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student potrafi ocenić problem utraty stateczności prostych elementów konstrukcyjnych BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki nośności i użytkowalności BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie określić wielkości charakterystyczne jak i obliczeniowe, tak obciążeń jak i wytrzymałości BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych BM1A_W04, BM1A_W02, BM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i odpowiedzialność za skutki działalności projektowej, w tym za podejmowane decyzje BM1A_K01, BM1A_K05, BM1A_K03, BM1A_K02, BM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie zasady i metody stanów granicznych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student umie ocenić noś nośność konstrukcji w prostych przypadkach obciążenia + - - + - - - - - - -
M_W003 Student potrafi ocenić problem utraty stateczności prostych elementów konstrukcyjnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki nośności i użytkowalności + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie określić wielkości charakterystyczne jak i obliczeniowe, tak obciążeń jak i wytrzymałości + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i odpowiedzialność za skutki działalności projektowej, w tym za podejmowane decyzje + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. I. Podstawy projektowania. Arkady, Warszawa 2000
2. Łubiński M. Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. II. Obiekty budowlane. Arkady 2007
3. Niewadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.: Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200. PWN 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak