Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia ceramiki
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-004-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że dzięki działalności inżynierskiej czasami nawet nie zamierzonej, historyczna ceramiki stanowi obecnie cenne źródło na temat historii rozwoju Świata. TC1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student rozumie, że znajomość podstawowych zagadnień historii ceramiki jest dla niego ważna, bo zdobywa wiedzę ogólną służącą lepszemu poznaniu Świata. TC1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K003 Student rozumie, że w ramach przedmiotu Historia Ceramiki ma szansę pogłębić swoje zainteresowania. TC1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_K004 Student wie, że będzie absolwentem uczelni technicznej ale jednocześnie rozumie, że jako absolwent uczelni wyższej powinien posiadać wiedzę pozatechniczną. TC1A_K10 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że dzięki działalności inżynierskiej czasami nawet nie zamierzonej, historyczna ceramiki stanowi obecnie cenne źródło na temat historii rozwoju Świata. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie, że znajomość podstawowych zagadnień historii ceramiki jest dla niego ważna, bo zdobywa wiedzę ogólną służącą lepszemu poznaniu Świata. - - - - - + - - - - -
M_K003 Student rozumie, że w ramach przedmiotu Historia Ceramiki ma szansę pogłębić swoje zainteresowania. - - - - - + - - - - -
M_K004 Student wie, że będzie absolwentem uczelni technicznej ale jednocześnie rozumie, że jako absolwent uczelni wyższej powinien posiadać wiedzę pozatechniczną. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. Ceramika kultury kreteńsko-mykeńskiej i ceramika grecka,

  Zajęcia będą dotyczyć starożytnej ceramiki greckiej i wysp greckich od tzw. kultury kreteńsko-mykeńskiej po style czarno i czerwono figurowe.

 2. Ceramika islamska i ceramika półwyspu Apenińskiego

  Zajęcia będą dotyczyć historii ceramiki ziem, które należały do Imperium Rzymskiego i wpływów ceramiki Islamu na ceramikę Rzymską.

 3. Ceramika na ziemiach etnicznie polskich,

  Zajęcia będą obejmowały podstawowe zagadnienia z Arheologii. Studenci zapoznają się rozwojem ceramiki na ziemiach etnicznie polskich od epoki neolitu do średniowiecza.

 4. Ceramika Dalekiego Wschodu

  Na zajęciach studenci poznają historię ceramiki: chińskiej, japońskiej i koreańskiej.

 5. Ceramika świata antycznego – ceramika bliskiego i środkowego wschodu

  Na zajęciach studenci zapoznają się z historyczną ceramiką, która postała na terenach starożytnego Babilonu i Egiptu.

 6. Ceramika europejska

  Studenci poznają historię powstania porcelany w Europie. Prześledzą rozwój produkcji fajansów włoskich, francuskich i holenderskich. Dowiedzą się kto i gdzie stworzył europejska porcelanę oraz zapoznają sie z najbardziej znanymi historycznymi manufakturami porcelany w Europie.

 7. Ceramika angielska,

  Studenci zapoznają się z historią produkcji ceramiki na Wyspach Brytyjskich. Poznają stworzone na Wyspach nowe rodzaje materiałów ceramicznych.

 8. Fajanse i porcelana w Polsce

  Zajęcia będą związane z historią produkcji porcelany i fajansu na ziemiach należących kiedyś do Polski i obecnych terenach naszego kraju.

 9. Metody badań ceramiki archeologicznej

  Na tym wykładzie studenci poznają odpowiedź na pytanie: Jak zabytki ceramiczne odkrywają swoją historię ?

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 3 godz
Udział w zajęciach terenowych 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok=0,3 kolokwium zaliczeniowe+0,3 prezentacja na wybrany temat+0,3 obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na zajęciach jest wymagana.
W ramach jednych zajęć student samodzielnie ma odwiedzić jedno z krakowskich muzeów (Muzeum Narodowe, Muzeum na Wawelu…) gdzie prezentowana jest historyczna ceramika.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. de Morant: Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Arkady, 1983
2. K. Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, 1955
3. M. Wirska-Parachoniak: Wybrane zagadnienia z historii ceramiki, skrypt AGH
4. M.J.Künstler: sztuka Chin, Wiedza Powszechna, 1991
5. Z. Alberowa: Sztuka Japońska w zbiorach polskich, 1987
6. E.Kawecka, J. i M. Łosiowie, L.Winogradow. Polska Porcelana. Ossolineum, 1975
7. M.Piątkiewicz-Dereniowa: Artystyczna ceramika europejska. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1991
8. M. Benini i inni: Ceramika XV-XX wieku. Amber, 1998
9. B. Kostuch: Polska Porcelana. Wyd. Kluszczyński, 2000
10. W.Załęska: Wedgwood. Muzeum Narodowe, 2002
11. Technologia szkła, Warszawa, 1987
12. H. W. Janson, History of Art, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak