Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne technologie w ceramice ogniotrwałej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-023-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 - Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej. - Ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej. - Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów. TC1A_W05 Kolokwium
M_W006 - Ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych, TC1A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U005 - Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych TC1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K006 - Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii, TC1A_K06 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 - Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej. - Ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej. - Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów. - - - - - + - - - - -
M_W006 - Ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych, - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U005 - Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K006 - Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii, - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. 5. Wyroby kwarcowe.

  Surowce do produkcji wyrobów kwarcowych. Przemiany form krystalicznych i szklistych SiO2. Skład chemiczny, fazowy i mikrostruktura oraz zastosowanie wyrobów kwarcowych.

 2. 7. Ceramika ogniotrwała zasadowa

  Surowce do produkcji wyrobów zasadowych. Ceramika ogniotrwała zasadowa (tlenkowa). Modyfikacja zasadowych materiałów ogniotrwałych. Podstawowe układy fazowe. Wyroby zasadowe. Ceramika ogniotrwała zasadowa (tlenkowo-węglowa/grafitowa). Wyroby magnezjowe zawierające węgiel.

 3. 8. Ceramika ogniotrwała specjalna

  Wyroby specjalne dla ciągłego odlewania stali. Ceramika ogniotrwała tlenkowa – specjalna. Produkcja bloków AZS. Ceramika ogniotrwała nietlenkowa.

 4. 9. Ceramika ogniotrwała

  Klasyfikacja nieformowanych materiałów ogniotrwałych. Betony ogniotrwałe (kruszywa, spoiwa, materiały pomocnicze). Charakterystyka faz cementu glinowego. Rektywność glinianów wapnia z wodą. Rodzaje betonów ogniotrwałych i ich właściwości.

 5. 2. Definicja i podstawowe składniki materiałów ogniotrwałych.

  Definicja materiałów ogniotrwałych. Kryteria odporności na działanie wysokich temperatur. Podział materiałów ogniotrwałych. Temperatury robocze w procesach obróbki cieplnej. Własności fizyczne kryształów a rodzaj wiązania chemicznego. Podstawowe składniki w ceramice ogniotrwałej. Wybrane własności podstawowych związków materiałów ogniotrwałych.

 6. 1. Wprowadzenie.

  Zapoznanie z podstawami nowoczesnej masowej ceramiki ogniotrwałej: tlenkowej, tlenkowo – nietlenkowej, mas i betonów ogniotrwałych. Substancje trudnotopliwe. Produkcja materiałów ogniotrwałych w świecie.

 7. 4. Układy fazowe.

  Równowagi fazowe w układach jedno-, dwu- i trójskładnikowych istotnych z punktu widzenia technologii materiałów ogniotrwałych.

 8. 3. Podział materiałów ogniotrwałych.

  Kryteria klasyfikacji materiałów ogniotrwałych zgodnie z normami PN-EN. Podział materiałów ogniotrwałych według kryterium postaci i składu chemicznego. Ceramika ogniotrwała krzemianowa. Ceramika ogniotrwała tlenkowa – wyroby zasadowe. Ceramika ogniotrwała tlenkowa specjalna. Ceramika niekonwecjonalna tlenkowo – nietlenkowa.

 9. 6. Wyroby glinokrzemianowe.

  Ceramika krzemianowa na bazie układu Al2O3-SiO2. Surowce do produkcji wyrobów szamotowych, wysokoglinowych i korundowych. Wyroby szamotowe – skład chemiczny i fazowy. Surowce do produkcji wyrobów specjalnych. Wyroby wysokoglinowe i korundowe – proces wytwarzania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok = 1,0s (s – ocena z seminarium).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student posiada wiedzę z chemii ogólnej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. F. Nadachowski, Zarys technologii materiałów ogniotrwałych, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice, 1995.
2. J. Szczerba, Modyfikowane magnezjowe materiały ogniotrwałe, Ceramika, Vol. 99, 2007.
3. J. Szczerba, Klasyfikacja materiałów ogniotrwałych według zunifikowanych norm europejskich, Materiały ceramiczne, 58, 1, 2006, 6-16.
4. S. Pawłowski, S. Serkowski, Materiały ogniotrwałe. Własności i zastosowanie w urządzeniach przemysłowych. Gliwice, SITPH, Tom I (1996), Tom II (1997).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak