Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Neurobiologia
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-029-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 test TC1A_W01 Referat
M_W002 Zaznajomienie słuchaczy z molekularnymi podstawami funkcjonowania układu nerwowego oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu neurobiologii zachowań oraz neurofarmakologii. Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać zestaw metod niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentu oraz prawidłowo ocenić ryzyko występowania błędów w układach biologicznych Egzamin
M_U002 Potrafi przedstawić w sposób zrozumiały podstawy funkcjonowania układu nerwowego TC1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 test - - - - - + - - - - -
M_W002 Zaznajomienie słuchaczy z molekularnymi podstawami funkcjonowania układu nerwowego oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu neurobiologii zachowań oraz neurofarmakologii. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać zestaw metod niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentu oraz prawidłowo ocenić ryzyko występowania błędów w układach biologicznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić w sposób zrozumiały podstawy funkcjonowania układu nerwowego - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Neurobiologia

    Historia badań układu nerwowego. Neuroprzekaźniki, neuropeptydy. leki białkowe i peptydowe. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy. Komunikacja pomiędzy komórkami nerwowymi. Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa, apoptoza i nekroza. Neurobiologia bólu. Mechanizmy uzależnień od leków. Terapie zastępcze. Receptory, tolerancja, desensytyzacja, abstynencja. Choroby neurodegeneracyjne. Zaznajomienie słuchaczy z podstawami funkcjonowania układu nerwowego oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu neurobiologii zachowań oraz neurofarmakologii.
    Neurobiologia agresji, altruizmu i pożądania. Neurony lustrzane i ich dysfunkcje (autyzm). Nowoczesne techniki analityczne (proteomika, metabolomika, siRNA, techniki obrazowania tkanek, rezonans magnetyczny, macierze genowe i białkowe) oraz biomateriały stosowane w neurochemii i neurobiologii (modyfikowane białka i leki peptydowe). Techniki farmakologiczne (toksyny, modele uzależnień i bólu). Mózg na “dopalaczach” (inteligencja i super-pamięć). Zagadnienia związane z badaniami na zwierzętach, bioetyka.

  2. Zaznajomienie słuchaczy z podstawami funkcjonowania układu nerwowego, jego patofizjologią oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu neurobiologii zachowań (m.in. agresja, przewodictwo bodźców bólowych, neurobiologia kłamstwa) oraz neurofarmakologii.

Zajęcia seminaryjne:
Neurobiologia

samodzielne prezentacje uczestników oraz omawianie szczególnie ważnych zagadnień, jak. np. najnowsze odkrycia, zagadnienia etyczne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Szczegoly dotyczące prowadzenia zajęć/ćwiczeń, uzyskiwania zaliczenia oraz sprawdzianu końcowego zostaną podane na pierwszych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak