Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Finanse przedsiębiorstw – rynek pieniężny, walutowy, akcyjny
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-034-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dul Krzysztof (kdul@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dul Krzysztof (kdul@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu działalności gospodarczej TC1A_W13 Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność oceny ryzyka i otoczenia ekonomicznego działalności gospodarczej. TC1A_U11 Projekt
M_U002 Potrafi powiązać otaczającą sytuacje ekonomiczną z pozycją finansową przedsiębiorstwa TC1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji TC1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu działalności gospodarczej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność oceny ryzyka i otoczenia ekonomicznego działalności gospodarczej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi powiązać otaczającą sytuacje ekonomiczną z pozycją finansową przedsiębiorstwa - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Przedmiot zapoznaje studentów z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Omawiane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków pieniężnych, walutowych i akcyjnych oraz zasadą kalkulacji ceny pieniądza, struktura kapitałów, majątkiem obrotowym i trwałym. Wszystkie omawiane zagadnienia maja na celu poznania zasad oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i czytania bilansu przedsiębiorstwa.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Udział w zajęciach praktycznych 10 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

miejsce rankingowe (60%), aktywność na seminarium (20%), kolokwium (20%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna orientacja w tematyce ekonomicznej i finansowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw . Difin, Warszawa, 2002
2. Brigham E.F, Houston J.F.: Podstawy zarządzania finansami t. 1 i 2. PWE, 2005
3. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan Bradford D.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Łódź 1999.
4.Lee T.: Ekonomia dla inwestorów giełdowych. WIG-Press, Warszawa, 2000.
5. REUTERS Rynek walutowy i pieniężny wprowadzenie. Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 2001
6. Pastusiak R.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego. CeDeWu, Warszawa, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak