Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Korozja materiałów ceramicznych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-039-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
dr inż. Drygalska Ewa (ewa.drygalska@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Zborowski Janusz (jzbo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie badania właściwości korozyjnych materiałów ceramicznych TC1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W002 Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określenia ich składu chemicznego TC1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych TC1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie analizy uszkodzeń korozyjnych i produktów budowlanych TC1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność oznaczania cech użytkowych wyrobów ceramicznych. TC1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_U002 Potrafi ocenić wpływ wytwarzanych prodkutów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego. TC1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_U003 Posiada umiejętność poprawnej interpretacji diagramów fazowych w odniesieniu do zagadnień związanych z korozją materiałów ogniotrwałych. TC1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_U004 Potrafi dokonać krytycznej oceny istniejących rozwiązań technicznych z zakresu chemii budowlanej TC1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. TC1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. TC1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_K003 Rozumie potrzebę ochrony zabytków materialnych i konieczność ich konserwacji TC1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_K004 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie zadań. TC1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie badania właściwości korozyjnych materiałów ceramicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określenia ich składu chemicznego - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych - - - - - + - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie analizy uszkodzeń korozyjnych i produktów budowlanych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność oznaczania cech użytkowych wyrobów ceramicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić wpływ wytwarzanych prodkutów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność poprawnej interpretacji diagramów fazowych w odniesieniu do zagadnień związanych z korozją materiałów ogniotrwałych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać krytycznej oceny istniejących rozwiązań technicznych z zakresu chemii budowlanej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. - - - - - + - - - - -
M_K003 Rozumie potrzebę ochrony zabytków materialnych i konieczność ich konserwacji - - - - - + - - - - -
M_K004 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie zadań. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Przedmiot zapoznaje z elementami korozji podstawowych materiałów ceramicznych w środowisku ich użytkowania i składowania.
1. Korozja betonów i żelbetonów – 4 godz.
2. Korozja materiałów budowlanych i metody jej badań – 6 godz.
3. Zapobieganie korozji materiałów ceramicznych i metalicznych – 2 godz.
4. Korozyjne niszczenie szkieł – 4 godz.
5. Fenomenologia korozji materiałów ogniotrwałych – 2 godz.
6. Korozja żużlowa w hutnictwie żelaza – 2 godz.
7. Korozja żużlowa w hutnictwie miedzi – 2 godz.
8. Korozja przez środowisko gazowe – 2 godz.
9. Półempiryczny model korozji materiałów ogniotrwałych – 2 godz.
10. Metody badań korozji materiałów ogniotrwałych – 2 godz.
11. Korozja ceramiki nietlenkowej – 2 godz.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Seminarium 100%.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie I roku studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. F. Nadachowski, A. Kloska.: Refractory wear processes. Wydawnictwo AGH, 1977
2. R.A. McCauley,: „ Corosion of Ceramics”. M. Dekker ,Inc. New York, Basel, Hong
Kong, 1995
3. Z.Tokarski, S. Wolfke: “ Korozja ceramicznych materiałów budowlanych”, Arkady,
Warszawa, 1969
4. E.Greiner-Wronowa: „ Korozja szkieł zabytkowych” PAN, Oddział Kraków,
Ceramika, 2004
5. J..Małolepszy,J.Deja,W. Brylicki:” Technologia betonu”, AGH, Uczelniane
Wydawnictwa .Naukowo- Dydaktyczne, Kraków 2000, s.217-234
6. P. Kozarski: „ Konserwacja domu”, Polskie Stowarzyszenie Mykologów
Budownictwa, Wrocław, 1997
7. G.Wieczorek; Korozja zbrojenia inicjowana przez chlorki lub karbonizację otuliny,
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2002.
8. Artykuły z Konferencji oraz czasopism naukowo-technicznych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak