Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organiczne prekursory ceramiczne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-045-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe grupy związków krzemoorganicznych, boroorganicznych, fosforoorganicznych oraz ma wiedzę dotyczącą metod ich otrzymywania i właściwości. TC1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod otrzymywania materiałów ceramicznych z wykorzystaniem prekursorów zawierających w cząsteczkach ugrupowania organiczne. TC1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaproponować metodę wytworzenia materiału ceramicznego z wykorzystaniem prekursora organicznego. TC1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Student posiada umiejętności gromadzenia, studiowania oraz krytycznej analizy literatury dotyczącej określonego zagadnienia. TC1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem związków chemicznych w praktyce technologicznej. TC1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe grupy związków krzemoorganicznych, boroorganicznych, fosforoorganicznych oraz ma wiedzę dotyczącą metod ich otrzymywania i właściwości. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod otrzymywania materiałów ceramicznych z wykorzystaniem prekursorów zawierających w cząsteczkach ugrupowania organiczne. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaproponować metodę wytworzenia materiału ceramicznego z wykorzystaniem prekursora organicznego. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętności gromadzenia, studiowania oraz krytycznej analizy literatury dotyczącej określonego zagadnienia. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem związków chemicznych w praktyce technologicznej. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Pojęcie organicznego prekursora ceramicznego. Rodzaje prekursorów ceramicznych zawierających grupy organiczne w cząsteczkach. Rodzaje materiałów cermicznych otrzymywanych z prekursorów.
2. Związki wielkocząteczkowe (polimery) – rodzaje i podstawowe właściwości.
3. Krzem i związki krzemoorganiczne.
4. Polimery krzemoorganiczne.
5. Polikarbosilany jako prekursory SiC.
6. Polisilazany jako prekusory układów Si-N-C.
7. Polisiloksany jako prekursory układów Si-©-O.
8. Prekursory układów czteroskładnikowych: Si-C-N-Z, Si-C-O-Z, gdzie Z=B, Al, Ti, P, Zr.
9. Materiały porowate otrzymywane z krzemoorganicznych polimerów preceramicznych.
10. Bor i jego związki.
11. Booorganiczne prekursory BN.
12. Boroorganiczne prekursory B4C.
13. Prekursory PN.
14. Właściwości mechaniczne, elektryczne, optyczne materiałów ceramicznych otrzymywanych z prekursorów organicznych.
15. Zastosowania materiałów ceramicznych otrzymywanych z prekursorów organicznych – powłoki i membrany, kompozyty, materiały spajające (kleje).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z referatu i kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Każdy student uczestniczący w zajeciach musi przygotować prezentację i referat na temat związany z tematyka zajęć podany przez prowadzącą.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Publikacje, które ukazały się w różnych czasopisamch naukowych (Journal of the European Ceramic Society, Journal of the Ceramic Society of Japan, Journal of the American Ceramic Society) zalecone przez prowadzącą zajęcia lub znalezione samodzielnie przez studentów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak