Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ergonomia
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-046-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Uczestnicy zajęć nabywają wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotu i obszaru ergonomii. TC1A_W13, TC1A_W12, TC1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Student nabywa szczegółowej wiedzy dotyczącej prawidłowego organizowania stanowiska pracy, eksplatacji maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, warunków środowiskowych oraz czasu pracy z zachowaniem i przestrezganiem zasad egronomii. TC1A_W13, TC1A_W01, TC1A_W12, TC1A_W14, TC1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną stydent potrafi samodzielnie zaprojektować poprawnie, tzn. z uwzględnieniem zasad ergonomii, własne stanowisko pracy, w tym stanowisko komputerowe, przyjmować właściwą pozycję podczas pracy, przestrzegać higieny czsu pracy oraz kształtować materialne czynniki srodowiska pracy oraz ocenić potencjalne zagrożenia człowieka występujące na jego stanowisku pracy oraz wypracować skuteczne sposoby ich unikania. TC1A_W13, TC1A_W12, TC1A_W14, TC1A_W05, TC1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość funkcji i roli przestrzegania zasad ergonomii we współcześnie działających przedsiębiorstwach. Ponadto rozumie koniecznośc przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bhp i praw ekologii. TC1A_W13, TC1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Uczestnicy zajęć nabywają wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotu i obszaru ergonomii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student nabywa szczegółowej wiedzy dotyczącej prawidłowego organizowania stanowiska pracy, eksplatacji maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, warunków środowiskowych oraz czasu pracy z zachowaniem i przestrezganiem zasad egronomii. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną stydent potrafi samodzielnie zaprojektować poprawnie, tzn. z uwzględnieniem zasad ergonomii, własne stanowisko pracy, w tym stanowisko komputerowe, przyjmować właściwą pozycję podczas pracy, przestrzegać higieny czsu pracy oraz kształtować materialne czynniki srodowiska pracy oraz ocenić potencjalne zagrożenia człowieka występujące na jego stanowisku pracy oraz wypracować skuteczne sposoby ich unikania. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość funkcji i roli przestrzegania zasad ergonomii we współcześnie działających przedsiębiorstwach. Ponadto rozumie koniecznośc przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bhp i praw ekologii. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Cykl seminariów z zakresu roli i funkcji ergonomii

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia odstawowe dotyczące wzajemnych zależności występujących w układzie człowiek- stanowisko pracy. Charakteryzowane są podstawowe układy życiowe człowieka, związane z jego normalnym funkcjonowaniem oraz czynniki materialne kształtujące jego środowisko pracy, tj. mikroklimat, drgania, hałas, zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, promieniowanie (elektromagnetyczne, wielkiej częstotliwości, podczerwone, nadfioletowe, jonizujące) oraz oświetlenie. Ponadto analizowane są potencjale zagrożenia człowieka na jego stanowisku pracy oraz sposoby ich unikania lub zmniejszania ryzyka ich występowania.
Program i zakres przedmiotu
1. Definicje, cele i zakres ergonomii
2. Podstawowy układ ergonomiczny
3. Charakterystyka procesu pracy
4. Etapy procesu pracy
5. Obciążenie człowieka pracą
- określenie wydatku energetycznego
- ocena obciążenia statycznego
- ocena monotypowości ruchów roboczych
- obciążenie psychiczne pracownika,
- efekt fizjologiczny obciążenia człowieka pracą
6. Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka
7. Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementy składowe
- granice przestrzeni roboczej
- struktura przestrzenna stanowiska pracy
- granice przestrzeni manipulacyjnej
- kształt i wymiary siedzisk
- strefy wygody i identyfikacji wzrokowej
- rozmieszczenie elementów informacyjnych i sterujących
8. Człowiek jako pierwszy człon układu ergonomicznego
- system alimentacyjny (układy wewnętrzne) człowieka
- system informacyjny człowieka
- system regulacji człowieka
- system sterowania człowieka
- system sensoryczny człowieka
9. Czynniki materialne środowiska pracy
10. Zagrożenia człowieka w procesie pracy
11. Kształtowanie warunków pracy
12. Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w zarządzaniu jakością

Tematy referatów z zakresu przedmiotu:

1. Psychologia i socjologia pracy
2. Fizjologia pracy
3. Psychologia inżynieryjna
4. Przepisy prawne dotyczące warunków pracy
5. Zagrożenia człowieka w procesie pracy (zagrożenia urazowe, mikroklimat na stanowisku pracy, zagrożenia pyłowe stanowisk pracy itp.)
6. Kształtowanie warunków pracy-czynniki ergonomiczne w projektowaniu
7. Kształtowanie warunków pracy-czynniki ergonomiczne w organizacji pracy
8. Czynniki materialne stanowiska pracy
9. Ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy
10. Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w zarządzaniu jakością
11. Ergonomiczna ocena stanowiska komputerowego
12. zasady ergonomicznego kształtowania maszyn, urządzeń i stanowisk pracy.
13. Metody ergonomicznej oceny maszyn i stanowiska pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest śrdenią arytmetyczną oceny z kolokwium zaliczeniowego, oceny za przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat oraz oceny za aktywność na zajęciach w przekroju całego semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Poza wiedzą ogólną nie są wymagane żadne wymgania wstępne czy dodatkowe.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wykowska M. – Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994
Wieczorek S. – Podstawy ergonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1998.
Lewandowski J. (redaktor) praca zbiorowa – Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania, Wydawnictwo „MARCUS” S.C., Łódź 1995.
Lewandowski J. – Zarządzanie jakością. Jakość, Ergonomia, Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona Środowiska, Wydawnictwo „MARCUS” S.C. Łódź 1998.
Knapik S. – Ergonomia i ochrona pracy
Czasopisma branżowe i specjalistyczne
Materiały z konferencji specjalistycznych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak