Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fotografia cyfrowa w dokumentacji naukowo-technicznej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-048-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady wasztatu fotograficznego TC1A_W12 Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna teoretyczne podstawy komputerowej obróbki zdjęć TC1A_W12 Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi poprawnie dobrać warunki ekspozycji zdjęcia TC1A_U07 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Umie poprawić jakość zdjęcia wykorzystując programy do komputerowej obróbki zdjęć TC1A_U07 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie fotografii w dokumentacji, zarówno w aspekcie naukowo-technicznym, ekonomicznym, jak i ekologicznym TC1A_K09 Udział w dyskusji
M_K002 Poza znaczeniem naukowo-technicznym dostrzega również artystyczny aspekt fotografii w dokumentowaniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym TC1A_K02, TC1A_K09 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady wasztatu fotograficznego - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna teoretyczne podstawy komputerowej obróbki zdjęć - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi poprawnie dobrać warunki ekspozycji zdjęcia - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie poprawić jakość zdjęcia wykorzystując programy do komputerowej obróbki zdjęć - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie fotografii w dokumentacji, zarówno w aspekcie naukowo-technicznym, ekonomicznym, jak i ekologicznym - - - - - + - - - - -
M_K002 Poza znaczeniem naukowo-technicznym dostrzega również artystyczny aspekt fotografii w dokumentowaniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Podstawowe wiadomości o aparatach fotograficznych – ich typy i właściwości.
2. Rodzaje obiektywów.
3. Kompozycja zdjęć – reguła trójpodziału.
4. Ekspozycja – światło naturalne i sztuczne. Posługiwanie się lampą błyskową.
5. Korekcja kolorystyki i błędnego naświetlania.
6. Fotografowanie ruchu.
7. Zdjęcia nocne.
8. Fotografowanie elementów architektury.
9. Zbliżenie i panorama.
10. Fotografowanie w warunkach ekstremalnych.
11. Podstawy komputerowej obróbki zdjęć: poprawa kontrastu i kolorystyki zdjęć, retusz, korekcja czerwonych oczu, łączenie fotografii i efekty specjalne.
12. Plenerowa sesja fotograficzna.
13. Budowa i działanie cyfrowych kamer wideo. Zasady rejestracji wideo.
14. Podstawowe wiadomości o montażu wideo. Dodawanie przejść pomiędzy scenami i efektów specjalnych. Udźwiękowienie montowanego filmu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego, prezentacji multimedialnej, plenerowej sesji fotograficznej oraz udziału w dyskusjach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rob Sheppard, Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików. Wydanie III. Wyd. Helion, 2008
2. Bryan Peterson, Ekspozycja bez tajemnic. Wyd. Galaktyka, 2007
3. Fier Blue, Kompozycja. Warsztaty fotograficzne. Wyd. Helion, 2007
4. Bill Hatcher, Szkoła fotografowania National geographic. Wyd. National Geographic, 2008
5. Mascelli Joseph V., 5 Tajników Warsztatu Filmowego. Wyd. Wojciech Marzec, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak