Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odnawialne źródła energii
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-049-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz nowoczesnych metod ich pozyskiwania. TC1A_W10, TC1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o współczesnych trendach rozwojowych w zakresie odnawialnych źródeł energii. TC1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Prezentacja
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę konieczną do zrozumienia wybranych procesów produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz związanej z nimi emisją zanieczyszczeń. TC1A_W10, TC1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić zalety oraz wady współczesnych i dawnych rozwiązań w dziedzinie alternatywnej energetyki. Student potrafi dokonać wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla poruszanego problemu OZE. TC1A_U14, TC1A_U12 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student posiada umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. TC1A_U12, TC1A_U05 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, ekologiczne i ekonomiczne skutki działalności człowieka w poszukiwaniu, wykorzystywaniu i eksploatacji złoż z zakresu odnawialnych źródeł energii. TC1A_K02, TC1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz nowoczesnych metod ich pozyskiwania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o współczesnych trendach rozwojowych w zakresie odnawialnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę konieczną do zrozumienia wybranych procesów produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz związanej z nimi emisją zanieczyszczeń. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić zalety oraz wady współczesnych i dawnych rozwiązań w dziedzinie alternatywnej energetyki. Student potrafi dokonać wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla poruszanego problemu OZE. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, ekologiczne i ekonomiczne skutki działalności człowieka w poszukiwaniu, wykorzystywaniu i eksploatacji złoż z zakresu odnawialnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zagadnienia seminaryjne

Energetyka konwencjonalna. Energetyka alternatywna. Energetyka jądrowa i jej wykorzystanie. Hydroenergetyka i jej wykorzystanie. Energia wiatru i jej wykorzystanie. Energia promieniowania słonecznego i jej wykorzystanie. Pasywne i aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej. Ogniwa słoneczne. Energia geotermalna i jej wykorzystanie. Biomasa jako odnawialne źródło energii. Energia z biogazu. Aspekty ekologiczne i ekonomiczne pozyskiwania i użytkowania energii z różnych źródeł.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
Udział w zajęciach terenowych 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta za wygłoszony referat, obecność na zajęciach oraz aktywność studenta na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W ramach dwóch lub trzech zajęć studenci uczestniczą w zajęciach terenowych odbywających się w zakładach/firmach wykorzystujących OZ w produkcji energii (wodna, biogaz, słońce).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W. Lewandowski; Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa, 2006.
R. Neya (praca zbiorowa); Energia odnawialna w ochronie środowiska, WIGSMiE PAN, Kraków, 2000.
J. Cieśliński, J. Mikielewicz, Niekonwencjonalne źródła energii, WPG, Gdańsk, 1996.
Materiały konferencyjne, Konferencja – 2007, Energia odnawialna w zastosowaniach, Gdańsk 2007.
R. Tytko, Odnawialne źródła energii, Skrypt ZSE nr 1, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak