Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced chemical analysis
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-057-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu poszczególnych etapów procesu analitycznego TC1A_W01 Kolokwium
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych TC1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się angielską terminologią chemiczną i analityczną TC1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi dobrać właściwą metodę analityczną do postawionego problemu oraz zaprojektować etapy procesu analitycznego TC1A_U07
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i zdobywania nowych umiejętności TC1A_K01, TC1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu poszczególnych etapów procesu analitycznego - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod analitycznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się angielską terminologią chemiczną i analityczną - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać właściwą metodę analityczną do postawionego problemu oraz zaprojektować etapy procesu analitycznego - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i zdobywania nowych umiejętności - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Chemiczna i analityczna terminologia angielska. Analityka i jej działy. Charakterystyka poszczególnych etapów procesu analitycznego. Współczesna analiza śladowa. Wymagania dla metod analizy śladowej. Nowoczesne metody analizy śladowej – rentgenowskie XRF, PIXE oraz wykorzystujące plazmę sprzężoną indukcyjnie – ICP OES i ICP MS. Nowoczesne metody elektroanalityczne. Podstawy teoretyczne (kinetyka procesów elektrodowych w ujęciu Butlera Volmera), zjawiska transportu, elektrochemia cienkich warstw. Elektrody modyfikowane
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z kolokwium + 0,4 ocena z prezentacji + 0,1 ocena z aktywności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A.Townshend (Ed), “Encyclopedia of Analytical Science” Academic Press, London 1995
2. R.Kellner, J.M.Mermet, M.Otto, M.Valcarcel, H.M.Widmer, “Analytical Chemistry: A Modern Approach to Analytical Science”, Wiley-VCH, Weinheim 2004
3. Southampton Electrochemistry Group, “Instrumental methods in
Electrochemistry” Ellis Horwood, Chichester 1990
4. A.J.Bard, L.R.Faulkner, “Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications”, Wiley, New York 1980
5. J.Wang, “Analytical Electrochemistry” VCH, New York 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak