Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia ogólna - kurs podstawowy
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-101-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Komornicki Stanisław (komornik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
dr inż. Gajerski Ryszard (gajerski@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Komornicki Stanisław (komornik@agh.edu.pl)
dr inż. Leszczyński Juliusz (Juliusz.Leszczynski@agh.edu.pl)
dr inż. Łącz Agnieszka (alacz@agh.edu.pl)
dr Mars Krzysztof (kmars@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Trenczek-Zając Anita (anita_tr@agh.edu.pl)
dr Wierzbicka Małgorzata (mwierzb@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej oraz kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych. TC1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz z prawami rządzącymi tymi stanami TC1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna podstawy teorii roztworów elektrolitów wraz z teorią dysocjacji elektrolitycznej i ilościowym opisem równowag w roztworach elektrolitów TC1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie włąściwości pierwiastków i związków chemicznych, wykonuje obliczenia chemiczne, których podstawy teoretyczne są mu dobrze znane. Potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków TC1A_U01, TC1A_U02 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz z prawami rządzącymi tymi stanami Posiada podstawową wiedzę z zakresu reakcji chemicznych. TC1A_U01, TC1A_U02 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rrozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii TC1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie rolę chemii w kształtowaniu otoczenia TC1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej oraz kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz z prawami rządzącymi tymi stanami + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy teorii roztworów elektrolitów wraz z teorią dysocjacji elektrolitycznej i ilościowym opisem równowag w roztworach elektrolitów + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie włąściwości pierwiastków i związków chemicznych, wykonuje obliczenia chemiczne, których podstawy teoretyczne są mu dobrze znane. Potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków + + - - - - - - - - -
M_U002 Zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz z prawami rządzącymi tymi stanami Posiada podstawową wiedzę z zakresu reakcji chemicznych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rrozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie rolę chemii w kształtowaniu otoczenia - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Klasyfikacja reakcji chemicznych. Podstawowe prawa chemiczne.
2. Jądro atomu. Izotopy. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Rozszczepienie jąder atomowych. Synteza termojądrowa.
3. Promieniowanie ciała doskonale czarnego, zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona. Dualizm korpuskularno-falowy. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.
4. Podstawy mechaniki kwantowej. Równanie Schroedingera dla atomu wodoru. Budowa atomu wodoru; orbitale atomu wodoru – część radialna i część kątowa. Spin elektronowy.
5. Spektroskopia atomowa – porownanie teorii i doświadczenia.
6. Przybliżenie jednoelektronowe. Atom wieloelektronowy. Konfiguracje elektronowe pierwiastków, układ okresowy.
7. Podstawowe typy wiązań chemicznych. Podstawowe założenia i wyniki teorii orbitali molekularnych. Orbitale molekularne; orbitale typu σ i π; orbitale wiążące i antywiążące.
8. Homojądrowe i heterojądrowe cząsteczki dwuatomowe. Moment dipolowy; elektroujemność a rodzaj wiązania. Hybrydyzacja orbitali atomowych; kształt cząsteczek.
9. Stany skupienia materii: gazy, ciecze, ciała stałe, stan szklisty, ciekłe kryształy. Rodzaj wiązań a właściwości ciał stałych.
10. Bodźce reakcji chemicznej. Równowaga chemiczna. Reguła przekory.
11. Równowagi w roztworach wodnych. Dysocjacja elektrolityczna. Stopień dysocjacji i jego wyznaczanie. Elektrolity słabe. Stała dysocjacji. Elektrolity mocne. Współczynnik aktywności.
12. Autodysocjacja wody, pH.
13. Kwasy i zasady wg Arrheniusa i Broensteda.
14. Efekt wspólnego jonu. Roztwory buforowe. Hydroliza soli. Równowagi w roztworach soli trudnorozpuszczalnych.
15. Reakcje w rozpuszczalnikach niewodnych. Rozpuszczalniki protogenicze, protofilowe i amfiprotyczne.
16. Reakcje redoks. Potencjały utleniająco-redukujące. Elektroliza i jej prawa.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Układanie i uzgadnianie równań reakcji utlenienia i redukcji. Potencjały utleniająco-redukujące. Przewidywanie kierunku reakcji redoks.
2. Wzory empirycznych i rzeczywistych związków. Obliczenia stechiometryczne. Wydajność reakcji.
3. Sposoby wyrażania stężeń roztworów ( molowe, procentowe, ułamek molowy ). Przeliczanie stężeń roztworów.
4. Stechiometria reakcji a stężenia składników w roztworze.
5. Równowaga chemiczna. Reguła przekory.
5. Dysocjacja elektrolityczna. Elektrolity słabe. Stopień dysocjacji i stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda.
5. Teoria elektrolitów mocnych.
6. Równowagi dysocjacji w roztworach wodnych. pH i pOH.
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 228 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w wykładach 45 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,4 * OC + 0,6 * OE
Ocena z ćwiczeń i ocena z egzaminu jest oceną średnią, czyli uwzględnia wszystkie oceny niedostateczne otrzymane przez studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na zajęciach (wykładach i ćwiczeniach – obowiązkowa) jest uwzględniona w przypisanych punktach ECTS.
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności studentów oraz ocen na kolokwiach.
Warunkiem otrzymania zaliczenia na podstawie pracy studenta w semestrze jest uzyskanie co najmiej 50 % punktów z ocen kolokwiów. Dopuszcza się nie więcej niż 3 (trzy) nieobecności na zajęciach w trakcie semestru
Zaliczenie ćwiczeń stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:
1. A.Bielański – Chemia ogólna i nieorganiczna
2. A.Bielański – Podstawy chemii nieorganicznej
3. F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L.Gaus – Chemia nieorganiczna. Podstawy.
4. J.D.Lee – Zwięzła chemia nieorganiczna
5. P.A. Cox – Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady
6. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. I. Podstawy teoretyczne (pod redakcją Andrzeja Małeckiego), skrypt AGH
7. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. II. Przykłady i zadania (pod redakcją Anny Kozłowskiej-Róg), skrypt AGH
8. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi : praca zbiorowa / pod red. Alfreda Śliwy ; [poszczególne rozdz. oprac. Wiktor Gorzelany et al.].
9. N. Glinka: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej
Podręczniki uzupełniające:
10. R.G.Wells – Strukturalna chemia nieorganiczna
11. L. Jones, P. Atkins – Chemia ogólna
Wszelkie inne podręczniki mające w nazwie – chemia ogólna, chemia fizyczna lub chemia nieorganiczna

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak