Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do matematyki - kurs rozszerzony
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-104-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stochel Jerzy (stochel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Stochel Jerzy (stochel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu liczenia podstawowych granic ciągów i funkcji. Ma wiedzę z zakresu badania własności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Ma wiedzę z zakresu całek nieoznaczonych i oznaczonych. TC1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność obliczania pola i długości łuków krzywej. Ma umiejętność wyliczania przybliżonych wartości funkcji jednej zmiennej. TC1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w zespole uzasadnić wybór właściwego modelu matematycznego. TC1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_K002 Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego. TC1A_K12 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu liczenia podstawowych granic ciągów i funkcji. Ma wiedzę z zakresu badania własności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Ma wiedzę z zakresu całek nieoznaczonych i oznaczonych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność obliczania pola i długości łuków krzywej. Ma umiejętność wyliczania przybliżonych wartości funkcji jednej zmiennej. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w zespole uzasadnić wybór właściwego modelu matematycznego. - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe zagadnienia logiki matematycznej i teorii mnogości. Rachunek wektorowy w R2 i R3. Liczby zespolone. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej: ciągi liczbowe, granice funkcji, ciągłość funkcji, pochodna funkcji, liczenie granic funkcji z wykorzystaniem reguły de l’Hospitala, badanie przebiegu zmienności funkcji, całka nieoznaczona i oznaczona. Zastosowania badania funkcji i całek oznaczonych.

Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godz
Punkty ECTS za moduł 10 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 148 godz
Przygotowanie do zajęć 120 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień wymaganego do matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II. PWN, Warszawa 1998.
2. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.
4. Leitner R., Matuszewski W., Rojek Z., Zadania z matematyki wyższej. Cz.1 i 2. WNT, Warszawa 1999.
5. Kuratowski K. Wstęp do teorii mnogości i topologii. PWN, Warszawa 1972r.
6. Fichtenholz G.M. Rachunek różniczkowy i całkowy tom I i II. PWN, Warszawa 1980.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak