Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia nieorganiczna - kurs podstawowy
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-202-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Komornicki Stanisław (komornik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gajerski Ryszard (gajerski@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Komornicki Stanisław (komornik@agh.edu.pl)
dr inż. Leszczyński Juliusz (Juliusz.Leszczynski@agh.edu.pl)
dr inż. Łącz Agnieszka (alacz@agh.edu.pl)
dr Mars Krzysztof (kmars@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Trenczek-Zając Anita (anita_tr@agh.edu.pl)
dr Wierzbicka Małgorzata (mwierzb@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania TC1A_W01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej TC1A_W01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze TC1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w rotzworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznej przy uwzględnieniu przewidywanych możliwych produktów reakcji TC1A_U01 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Egzamin
M_U002 Potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium oraz identyfikować najważniejsze pierwistaki i jony w substancjach nieorganicznych TC1A_U02 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy chemiczneje TC1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi pracować w zespole TC1A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w rotzworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznej przy uwzględnieniu przewidywanych możliwych produktów reakcji + + + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium oraz identyfikować najważniejsze pierwistaki i jony w substancjach nieorganicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy chemiczneje + + + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w zespole - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Związki koordynacyjne. Równowagi w związkach kompleksowych; wymiana ligandów.
2. Rozdzielanie mieszanin. Związki trudno rozpuszczalne. Iloczyn rozpuszczalności i efekty solne.
3. Podstawy klasycznej analizy wagowej.
4. Potencjały elektrochemiczne i reakcje redoks w analizie ilościowej. Korozja chemiczna i elektrochemiczna.
5. Przewodność elektryczna roztworów. Wyznaczanie stopnia dysocjacji. Transport jonów w roztworach, liczby przenoszenia.
6. Podstawy analizy miareczkowej. Alkacymetria, redoksometria, kompleksometria, miareczkowanie strąceniowe.
7. Wodór, reakcje wodoru, wiązanie wodorowe, wodorki Orbitale zdelokalizowane w wodorkach boru i związkach helowców.
8. Właściwości chemiczne fluorowców i ich najważniejsze związki.
9. Alotropia tlenu. Tlenki, ich podział i właściwości. Nadtlenki i ponadtlenki. Struktura tlenków siarki i selenu. Kwasy tlenowe siarki; technologia otrzymywania kwasu siarkowego
10. Azotowce. Amoniak – właściwości i wytwarzanie. Ewolucja właściowości chemicznych w tlenkach azotu. Kwasy tlenowe azotu; kwas azotowy (V) – technologia wytwarzania.
11. Alotropia fosoforu, antymonu i arsenu. Kwas fosforowy i kondensacja fosforanów: poli- i metafosforany.
12. Alotropia węgla. Właściwości wiązań podwójnych i potrójnych w związkach węgla z wodorem. Tlenki węgla i węglany. Wegliki.
13. Krzem, krzemowodory. Właściwości ditlenku krzemu i krzemianów. Związki boru jako przykład połączeń elektronodeficytowych.
14. Właściwości i otrzymywanie metali.
15. Glinowce, berylowce, litowce. Technologie wytwarzania węglanu sodowego i wodorotlenku sodowego.
16. Chemia pierwiastków przejściowych.
17. Struktura elektronowa i właściwości wybranych związków koordynacyjnych – akwa- i aminakompleksy. Karbonylki i kompleksy metaloorganiczne. Związki niestechiometryczne.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Dysocjacja elektrolityczna. pH roztworów
2. Roztwory buforowe.
3. Hydroliza (pisanie równań reakcji hydrolizy, stała hydrolizy, stopień hydrolizy).
4. Iloczyn rozpuszczalności (efekty solne)
5. Obliczenia w analizie wagowej.
6. Obliczenia w analizie miareczkowej
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie ocen kolokwiów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Reakcje kationów i anionów.
Klasyczna analiza jakościowa, odczynniki grupowe, wykrywanie kationów i anionów.
Przykłady oznaczen wagowych.
Analiza miareczkowa – alkacymetria, redoksometria (manganometria i jodometria), argentometria, kompleksometria.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocen kolokwiów i ocen za wykonanie części praktycznej ćwiczeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 288 godz
Punkty ECTS za moduł 11 ECTS
Przygotowanie do zajęć 90 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 75 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w wykładach 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,2*OC + 0,3 * OL + 0,5 * OE
Oceny ćwiczeń, laboratorium i egzaminu są średnimi ocenami, uwzględniającymi także oceny niedostateczne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.
Egzamin obejmuje materiał wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:
1. A.Bielański – Chemia ogólna i nieorganiczna
2. A.Bielański – Podstawy chemii nieorganicznej
3. F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L.Gaus – Chemia nieorganiczna. Podstawy.
4. J.D.Lee – Zwięzła chemia nieorganiczna
5. P.A. Cox – Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady
6. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. I. Podstawy teoretyczne (pod redakcją Andrzeja Małeckiego), skrypt AGH
7. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. II. Przykłady i zadania (pod redakcją Anny Kozłowskiej-Róg), skrypt AGH
8. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi : praca zbiorowa / pod red. Alfreda Śliwy ; [poszczególne rozdz. oprac. Wiktor Gorzelany et al.].
9. N. Glinka: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej
10. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej – Analiza jakościowa (pod redakcją Anny Kozłowskiej – Róg), skrypt AGH SU 1624
11. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej – Analiza ilościowa (pod redakcją Andrzeja Małeckiego), skrypt AGH SU 1649
12. J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna, Tom I – Analiza jakościowa
13. J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna, Tom II – Analiza ilościowa
Podręczniki uzupełniające:
14. R.G.Wells – Strukturalna chemia nieorganiczna
15. L. Jones, P. Atkins – Chemia ogólna
Wszelkie inne podręczniki mające w nazwie – chemia ogólna, chemia fizyczna lub chemia nieorganiczna

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak