Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia nieorganiczna - kurs rozszerzony
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-204-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Małecka Barbara (bmalecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Małecka Barbara (bmalecka@agh.edu.pl)
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
dr inż. Gajerski Ryszard (gajerski@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Trenczek-Zając Anita (anita_tr@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 wie jak powstały pierwiastki chemiczne i minerały, zna metody otrzymywania pierwiastków i związków chemicznych TC1A_W01 Egzamin
M_W002 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz związków nieorganicznych TC1A_W01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz elementy analizy chemicznej TC1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi określić procesy zachodzące w roztworach elekrolitów oraz obliczyć stężenia substancji w takich roztworach TC1A_U01, TC1A_U02 Kolokwium
M_U002 umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne TC1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U003 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii oraz stężeń roztworów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych, uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji. TC1A_U01, TC1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 dostrzega wpływ chemii na zmiany w otoczeniu społecznym oraz przyrodniczym TC1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_K002 rozumie rolę chemii w postępie technologicznym TC1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 wie jak powstały pierwiastki chemiczne i minerały, zna metody otrzymywania pierwiastków i związków chemicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz związków nieorganicznych + - - - - + - - - - -
M_W003 zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz elementy analizy chemicznej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi określić procesy zachodzące w roztworach elekrolitów oraz obliczyć stężenia substancji w takich roztworach - - - - - + - - - - -
M_U002 umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii oraz stężeń roztworów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych, uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 dostrzega wpływ chemii na zmiany w otoczeniu społecznym oraz przyrodniczym - - - - - + - - - - -
M_K002 rozumie rolę chemii w postępie technologicznym + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pochodzenie pierwiastków chemicznych, ewolucja materii.
2. Elementy geochemii. Formy i postaci występowania pierwiastków, odmiany alotropowe, rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych na Ziemi. Powstawanie minerałów.
3. Otrzymywanie pierwiastków chemicznych na skalę przemysłową i laboratoryjną.
4. Metale – właściwości, reakcje.
5. Niemetale, półmetale – właściwości, reakcje.
6. Związki pierwiastków z tlenem i wodorem.
7. Definicje kwasów i zasad. Kwasy tlenowe i wodorotlenki. Moc kwasów tlenowych. Reakcje kwasów z metalami.
8. Właściwości wybranych tlenków, kwasów i wodorotlenków.
9. Sole kwasów tlenowych i beztlenowych – struktura, właściwości, reakcje.
10. Związki koordynacyjne (nazewnictwo, izomeria, reakcje).
11. Podstawowe technologie nieorganiczne.
12. Elementy chemii analitycznej: analiza jakościowa wybranych kationów i anionów, analiza wagowa, alkacymetria, redoksometria, kompleksometria.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Reakcje charakterystyczne kationów i anionów. Klasyczna analiza jakościowa, odczynniki grupowe, wykrywanie kationów i anionów.
Zasady oznaczeń ilościowych. Przykłady oznaczeń wagowych.
Analiza miareczkowa: alkacymetria, redoksometria (manganometria i jodometria), argentometria, kompleksometria.

Zajęcia seminaryjne:

Zapisywanie reakcji hydrolizy soli. Określanie odczynu roztworów hydrolizujących soli.
Roztwory buforowe. Określanie pojemności buforowej.
Zapisywanie reakcji tworzenia kompleksów. Określanie stężeń jonów w roztworach związków kompleksowych.
Określanie rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych soli na podstawie iloczynu rozpuszczalności.
Określanie wpływu różnych czynników na rozpuszczalność soli. Obliczenia w analizie ilościowej.
Omówienie aktualnych zagadnień dotyczących wpływu czynników chemicznych na środowisko.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 277 godz
Punkty ECTS za moduł 11 ECTS
Udział w wykładach 45 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 75 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 65 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,2 x średnia ocena seminarium + 0,3 x średnia ocena laboratorium + 0,5 x średnia ocena egzaminu (oceny średnie oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w kilku terminach)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość nazewnictwa pierwiastków i związków chemicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN Warszawa 2010
2. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna – podstawy, PWN Warszawa 2002
3. P. Cox, Chemia nieorganiczna- krótkie wykłady, PWN Warszawa 2003
4. J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 1997
5. L. Kolditz (red.), Chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 1994
6. A. Małecki (red.), Obliczenia w chemii ogólnej, cz. 2, Skrypt Uczelniany AGH Nr 1487, Wydawnictwa AGH 1996
7. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej. Analiza jakościowa. Red. A. Kozłowska-Róg, skrypt AGH nr 1624, Wydawnictwa AGH 2001
8. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej. Analiza ilościowa. Red. A. Małecki, skrypt AGH nr 1649, Wydawnictwa AGH 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak