Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-206-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Ślósarczyk Anna (aslosar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Błażewicz Marta (mblazew@agh.edu.pl)
dr inż. Drygalska Ewa (ewa.drygalska@agh.edu.pl)
dr inż. Dul Krzysztof (kdul@agh.edu.pl)
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kluska Stanisława (kluska@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Stoch Paweł (pstoch@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Ślósarczyk Anna (aslosar@agh.edu.pl)
dr inż. Wodnicka Krystyna (wodnicka@agh.edu.pl)
dr inż. Zima Aneta (azima@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat różnych branż produkcji przemysłowej ceramiki i szkła. TC1A_W01, TC1A_W05 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę związaną z istotą inżynierii materiałowej. Zna podstawowe założenia i metody związane z wytwarzaniem i zastosowaniem materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. TC1A_W07 Kolokwium
M_W003 Ma podstawowe wiadomości z zakresu otrzymywania i charakterystyki materiałów ceramicznych i szkła. Zna podstawowe wyroby ceramiczne i szklane oraz obszary ich zastosowań. TC1A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych technologii ceramiki i szkła oraz określenia ich znaczenia w rozwoju społeczeństw. TC1A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Posiada umiejętności z zakresu identyfikacji tworzyw i wyrobów ceramicznych oraz posiada podstawowe umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z ich wytwarzaniem i zastosowaniem. TC1A_U12, TC1A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Potrafi wskazać obszary zastosowań materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. Potrafi wskazać surowce niezbędne do wytworzenia materiałów kompozytowych. Potrafi określić wpływ poszczególnych składników kompozytu na jego właściwości. TC1A_U14, TC1A_U15 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób aktywny zdobywać wiedzę z zakresu technologii ceramiki oraz innych dziedzin niezbędną w pracy inżyniera technologa. TC1A_K02, TC1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość wpływu jakości materiałów na ochronę środowiska i jakość życia. TC1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat różnych branż produkcji przemysłowej ceramiki i szkła. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę związaną z istotą inżynierii materiałowej. Zna podstawowe założenia i metody związane z wytwarzaniem i zastosowaniem materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawowe wiadomości z zakresu otrzymywania i charakterystyki materiałów ceramicznych i szkła. Zna podstawowe wyroby ceramiczne i szklane oraz obszary ich zastosowań. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych technologii ceramiki i szkła oraz określenia ich znaczenia w rozwoju społeczeństw. - - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności z zakresu identyfikacji tworzyw i wyrobów ceramicznych oraz posiada podstawowe umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z ich wytwarzaniem i zastosowaniem. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi wskazać obszary zastosowań materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. Potrafi wskazać surowce niezbędne do wytworzenia materiałów kompozytowych. Potrafi określić wpływ poszczególnych składników kompozytu na jego właściwości. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób aktywny zdobywać wiedzę z zakresu technologii ceramiki oraz innych dziedzin niezbędną w pracy inżyniera technologa. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu jakości materiałów na ochronę środowiska i jakość życia. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Tematem wykładów są podstawowe zagadnienia z zakresu produkcji wyrobów ceramicznych i szkła oraz dotyczace inżynierii materiałowej

1. Technologia ceramiczna – wprowadzenie (2 godz.)
Technologia ceramiczna jako dział technologii chemicznej, definicja ceramiki, krótka historia ceramiki na tle rozwoju cywilizacyjnego krajów i społeczeństw.

2. Znaczenie ceramiki dla gospodarki (2 godz.)
podział przemysłu ceramicznego, podział ceramiki, rola ceramiki w rozwoju cywilizacyjnym i zrównoważonym społeczeństw, powody rozwoju przemysłu ceramicznego i zastosowań materiałów ceramicznych, masowa nauka i edukacja wyższa jako podstawy rozwoju ceramiki.

3. Budowa i właściwości materiałów ceramicznych (2 godz.)
właściwości tworzyw ceramicznych, budowa wewnętrzna (struktura, mikrostruktura, makrostruktura), kryteria stanowiące podstawy do wiązania ze sobą różnych gałęzi ceramiki, ocena podstawowych właściwości tworzyw i wyrobów ceramicznych.

4. Podstawowe wiadomości o produkcji ceramicznej (4 godz.)
surowce naturalne i syntetyczne, rola surowców wtórnych w produkcji wyrobów ceramicznych i szkła, klasyfikacja surowców naturalnych, sposoby otrzymywania proszków dla zaawansowanych materiałów ceramicznych, podstawowe operacje w produkcji ceramiki (przygotowanie surowców i mas, formowanie, suszenie, wypalanie, szkliwienie, zdobienie, obróbka końcowa), znaczenie obróbki wysokotemperaturowej, wyroby wiązane chemicznie.

5. Ceramika szlachetna (2 godz.)
porcelana, porcelit, fajans, kamionka – otrzymywanie, właściwości, zakres zastosowań, szkliwa ceramiczne, pigmenty, metody zdobienia ceramiki.

6. Ceramiczne materiały ogniotrwałe (4 godz.)
definicja i zasady klasyfikacji materiałów ogniotrwałych, wymagania stawiane materiałom ogniotrwałym i zakres ich zastosowań, operacje jednostkowe w produkcji wyrobów ogniotrwałych – przykładowe schematy operacji technologicznych, materiały formowane i nieformowane, betony ogniotrwałe, operacje obróbki specjalnej stosowane w produkcji materiałów ogniotrwałych.

7. Podstawy technologii ceramicznych materiałów budowlanych (4 godz.)
podstawowe definicje: spoiwo, zaczyn, zaprawa, masa betonowa, beton, spoiwa gipsowe i wapienne, cementy powszechnego użytku, procesy wiązania i twardnienia, materiały wiążące powietrznie i hydraulicznie, klasyfikacja spoiw ze względu na sposób obróbki cieplnej, proces produkcji cementu portlandzkiego, hydratacja cementu, klasyfikacja materiałów budowlanych, ceramiczne materiały budowlane wypalane, autoklawizowane materiały budowlane.

8. Ceramika zaawansowana (2 godz.)
zaawansowana ceramika konstrukcyjna, zaawansowana ceramika funkcjonalna (dielektryczna, ferroelektryczna, magnetyczna, piezoelektryczna, ceramiczne materiały gradientowe, bioceramika, materiały biomimetyczne).

9. Podstawy technologii szkła (4 godz.)
Stan krystaliczny a stan szklisty, definicja i właściwości szkła, sposoby otrzymywania szkieł, proces technologiczny wytwarzania szkła krzemianowego, podstawowe operacje jednostkowe w produkcji szkła, asortyment wyrobów szklanych i zakres ich zastosowań.

10. Wprowadzenie do inżynierii materiałowej – tworzywa kompozytowe (2 godz.)
Podstawowe założenia, narzędzia, metody w zakresie projektowania i wytwarzania materiałów; kompozyty włókniste – zakres ich zastosowań oraz właściwości w powiązaniu z mikrostrukturą i składem fazowym.

11. Wprowadzenie do nanotechnologii – nanokompozyty polimerowe (2 godz.)
podstawowe założenia z dziedziny nanotechnologii, nanokompozyty polimerowe – ich rodzaje, właściwości i zastosowanie.

Zajęcia seminaryjne:
Zajęcia obejmują zapoznanie się z produkcją podstawowych branż przemysłu ceramicznego

1.Zapoznanie się z produkcją wyrobów ceramiki szlachetnej
2.Zapoznanie się z produkcją materiałów ogniotrwałych
3.Zapoznanie się z produkcją cementu portlandzkiego
4.Zapoznanie się z produkcją wyrobów ceramiki budowlanej
5.Zapoznanie się z produkcją szkła

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik kolokwium zaliczeniowego : 50%
Ocena z seminarium : 50 %

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura
1 Notatki z wykładów
2 R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek „Nauka o procesach ceramicznych”, Wyd. PWN, Warszawa 1992
3 R. Pampuch, „Siedem wykładów o ceramice”, Wyd. AGH – UWND, Kraków 2001
4 R. Pampuch „ Pomaga żyć. Ceramika wczoraj i dziś”, Wyd. Naukowe Akapit, Kraków 2008
5 A.J. Awgustinik „ Ceramika”, Wyd. Arkady, Warszawa 1980
6 J. Raabe, E. Bobryk „ Ceramika funkcjonalna. Metody otrzymywania i własności”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1997
7 M. Kordek „Ceramika szlachetna i techniczna”, Wyd. AGH – UWND, Kraków 2001
8 S. Pawłowski, S. Serkowski „Materiały ogniotrwałe. Własności i zastosowanie w urządzeniach przemysłowych”, Gliwice 1996
9 Praca zbiorowa pod redakcją J. Małolepszego „Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań”, Wyd. AGH – UWND, Kraków 2004
10 Praca zbiorowa „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne”, Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN, Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny Vol. 73, Kraków 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak