Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria chemiczna
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-503-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ermer-Kowalczewska Elżbieta (ermer@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przepływów masy i ciepła. TC1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu chemii i fizyki, obejmującą chemię fizyczną niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów w technologiach chemicznych. TC1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Umie obliczyć i opracować bilans materiałowy i energetyczny procesu technologicznego oraz oszacować nakład pracy. TC1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Umie odczytywać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń do obliczeń i analiz procesów technologicznych . TC1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest uczulony na wpływ przemysłu chemicznego na środowisko naturalne. TC1A_K06 Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o zagrożeniach i korzyściach wynikających z rozwoju chemii. TC1A_K09 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przepływów masy i ciepła. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu chemii i fizyki, obejmującą chemię fizyczną niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów w technologiach chemicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie obliczyć i opracować bilans materiałowy i energetyczny procesu technologicznego oraz oszacować nakład pracy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie odczytywać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń do obliczeń i analiz procesów technologicznych . - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest uczulony na wpływ przemysłu chemicznego na środowisko naturalne. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę informowania społeczeństwa o zagrożeniach i korzyściach wynikających z rozwoju chemii. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Statyka płynów, płyny doskonałe i rzeczywiste
2. Dynamika płynów, ogólny bilans masowy, ogólny bilans energetyczny, ogólny bilans pędu.
3. Pomiary przepływu, lepkość płynów newtonowskich, reologia płynów nienewtonowskich.
4. Analiza wymiarowa przykłady zastosowań w dynamice płynów.
5. Opadanie cząstek stałych w płynach, sedymentacja, klasyfikacja hydrauliczna.
6. Mieszanie i homogenizacja układów zdyspergowanych.
7. Odpylanie gazów technicznych, fluidyzacja.
8. Filtracja, kinetyka, osady nieściśliwe, rozdzielanie zawiesin pod działaniem sił odśrodkowych.
9. Zerowa zasada termodynamiki, termiczne równanie stanu.
10. Termometria, metodyka pomiarów temperatury.
11. Ruch ciepła, przewodzenie, współczynnik przewodzenia ciepła.
12. Stany ustalone i przewodzenie w warunkach nieustalonych.
13. Wnikanie i przenikanie ciepła.
14. Wymiana ciepła przez promieniowanie.
15. Suszenie

Zajęcia seminaryjne:

1.Ciepło i temperatura. Charakterystyka mechanizmów transportu ciepła ( przewodzenie, konwekcja, promieniowanie). Pole temperatur – ustalone, nieustalone. Transport ciepła w warunkach ustalonych i nieustalonych. Przeliczanie temperatur podanych w różnych skalach termometrycznych.
2.Przewodność cieplna – zależność od wiązań chemicznych, struktury, mikrostruktury, temperatury, wilgotności – omówienie na przykładach. Przewodzenie ciepła przez ściany płaskie jednowarstwowe w warunkach ustalonych. Prawo Fouriera. Siła napędowa i opór cieplny.
3.Przewodzenie ciepła przez ściany płaskie wielowarstwowe w warunkach ustalonych. Spadki temperatur w zależności od właściwości cieplnych stosowanych materiałów.
4-5 Przenikanie ciepła przez ściany płaskie jedno i wielowarstwowe w warunkach ustalonych. Charakterystyka procesu, współczynnik przenikania ciepła, współczynniki wnikania ciepła, rozkład temperatur.
6-7 Przewodzenie i przenikanie ciepła przez powierzchnie cylindryczne jedno i wielowarstwowe w warunkach ustalonych. Rozkład temperatury z przegrodzie cylindrycznej. Zależność spadku temperatury w zależności od kolejności ułożenia warstw o zróżnicowanej przewodności cieplnej.
8-9 Płyny – pojęcia podstawowe. Dynamika płynów doskonałych- przepływ ustalony i nieustalony. Natężenia masowe i objętościowe przepływu płynu. Prawo ciągłości strugi- Zasada zachowania masy w procesach przepływu płynów. Prawo Bernoullie’go- zasada zachowania energii podczas przepływu płynów.
10. Przepływ płynów przez przewody o przekroju nie kołowym- średnica zastępcza, promień hydrauliczny. Płyny rzeczywiste- ogólna charakterystyka przepływu płynów rzeczywistych. Lepkość- prawo lepkości Newtona.
11-12. Dynamika płynów rzeczywistych. Charakterystyka przepływu laminarnego i turbulentnego, liczba Reynoldsa. Prędkość średnia przepływu płynów i prędkość maksymalna. Zależność pomiędzy prędkością przepływu a spadkiem ciśnienia w przewodzie. Opory przepływu płynów w przewodach. Opory związane z przepływem płynów przez przewody. Rówanie Darcy-Weisbacha. Równanie Poiseuille’a.
13. Opadanie cząstek ciał stałych w płynach (sedymentacja). Charakterystyka procesu –laminarny i turbulentny ruch cząstki w płynie. Zależność współczynnika oporu ośrodka  od liczby Reynoldsa. Równanie Stokesa.
14. Suszenie jako proces jednostkowy w technologii ceramicznej. Kinetyka suszenia. Podstawowe parametry powietrza suchego i wilgotnego. Wilgotność powietrza. Zależność między wilgotnością względną powietrza a wilgotnością bezwzględną materiału suszonego. Konstrukcja wykresu suszarniczego Ramzina-Molliera. Odczytywanie zmian parametrów w oparciu o skonstruowany wykres.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,5 ocena egzaminu + 0,5 ocena seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

E.Bortel, H Koneczny. Zarys technologii chemicznej
M. Serwiński. Zasady inżynierii chemicznej
C.O. Bennett, J. E. Myers. Przenoszenie pędu, ciepła i masy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak