Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszynoznawstwo ceramiczne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-504-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Sidor Jan (jsidor@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 dysponuje wiedzą z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania wełów i linii technologicznych Kolokwium,
Projekt
M_W002 Dysponuje niezbędną wiedzą z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Dyspunuje świadomością odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowością do podporządkowania się regułom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 dysponuje wiedzą z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania wełów i linii technologicznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Dysponuje niezbędną wiedzą z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Dyspunuje świadomością odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowością do podporządkowania się regułom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania + - - + - + - - - - -
M_K002 Respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego + - - + - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

W01. Podstawowe definicje i zagadnienia dotyczące urządzeń mechanicznych stosowanych do realizacji operacji jednostkowych w przemyśle chemicznym.
W02. Urządzenia do rozdrabniania surowców: kruszarki szczękowe i stożkowe, kruszarki walcowe i wirnikowe.
W03. Urządzenia do mielenia surowców: młyny grawitacyjne i wibracyjne.
W04. Urządzenia do mielenia surowców: młyny toczne i specjalne.
W05. Urządzenia do klasyfikacji ziarnowej: ruszty i przesiewacze płaskie.
W06. Urządzenia do klasyfikacji ziarnowej: klasyfikatory gazowe i cieczowe.
W07. Mieszadła i mieszalniki do cieczy, mas ceramicznych sypkich, lejnych i plastycznych.
W08. Urządzenia transportowe, pompy, sprężarki, wentylatory
W09. Urządzenia do rozdzielania zawiesin: filtry, prasy filtracyjne i wirówki.
W10. Urządzenia dozujące ciecze, ciała stałe i zawiesiny.
W11. Wymienniki ciepła pracujące w przeciwprądzie, współprądzie, z prądem mieszanym i w stanie zawieszenia.
W12. Suszarki bębnowe, przeponowe i rozpyłowe.
W13. Krystalizatory i wyparki. Aparaty do destylacji, adsorpcji i ekstrakcji.
W14. Urządzenia do formowania wyrobów ceramicznych z mas lejnych i plastycznych.
W15. Urządzenia do formowania wyrobów ceramicznych z mas sypkich

Ćwiczenia projektowe:

P01. Dobór maszyn i urządzeń w linii kruszenia materiałów
P02. Dobór parametrow technologicznych młyna do mielenia materiałów
P03, Dobór cech geometrycznych, kinetycznych i dynamicznych mieszalników

Zajęcia seminaryjne:

1. Materiały konstrukcyjne – stale i stopy metali w budowie maszyn
2. Materiały konstrukcyjne – tworzywa polimerowe i kompozytowe stosowane w budowie maszyn
3. Budowa zbiorników materiałów grubo uziarnionych surowców ceramicznych
4. Zamknięcia zbiorników materiałów grubouziarnionych
5. Budowa zbiorników surowców ceramicznych – proszków z zabezpieczeniem przed zawieszaniem się materiałów
6. Przenośniki ślimakowe klasyczne i bezwałowe
7. Przenośniki do transportu pionowego kubełkowe i taśmowe specjalne
8. Urządzenia do dozowania objętościowego proszków w sposób ciągły
9. Urządzenia do dozowania wagowego proszków – wagi przepływowe
10. Urządzenia do dozowania objętościowego cieczy – pompy membranowe
11. Kruszarki stożkowe do kruszenia materiałów twardych
12. Kruszarki odśrodkowe do kruszenia materiałów twardych
13. Młyny wibracyjne okresowe do mielenia mas ceramicznych
14. Młyny wibracyjne do mielenia surowców w układach zamkniętych
15. Młyny bijakowe z wbudowanym separatorem
16. Młyny strumieniowowo-złożowe do wytwarzania proszków
17. Aparatura do oznaczania uziarnienia proszków metodą dyfraktometryczną
18. Aparatura do oznaczania uziarnienia proszków metodą sedymentacyjną
19. Przesiewacze przemysłowe o niewielkiej wydajności do materiałów drobno uziarnionych o drganiach w jednej płaszczyźnie
20. Przesiewacze przemysłowe o niewielkiej wydajności do materiałów drobno uziarnionych o drganiach wielopłaszczyznowych
21. Separatory wirowe
22. Separatory turbinowe o wydajności powyżej 20 Mg/godz
23. Mieszalniki ciekłych mas ceramicznych w ceramice sanitarnej.
24. Mieszarki proszków turbinowe
25. Wirówki o działaniu ciągłym budowa, działanie, zastosowanie.
26. Prasy filtracyjne taśmowe – budowa, działanie i zastosowanie.
27. Urządzenia do formowania izostatycznego rur ceramicznych
28. Budowa form do formowania izostatycznego wyrobów ceramicznych
29. Filtry tkaninowe od odpylania węzłów mielenia
30. Urządzenia do oczyszczania powietrza na mokro
31. Maszyny do formowania wyrobów z masy szklanej
32. Maszyny do prasowanych wyrobów betonowych
33. Maszyny do produkcji betonów komórkowych
34. Maszyny do produkcji materiałów ogniotrwałych
35. Maszyny do produkcji ceramicznych materiałów izolacyjnych
36. Podstawy analizy wymiarowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczna jest według algorytmu:
OK = 0,6 (ocena z projektu + ocena z kolokium)/2 + 0,25 (średnia ocena z seminarium) + 0,15 (udział w wykładach).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość układu jednostek SI oraz sposobów ich przeliczania.
Zanajomość podstawowych praw mechaniki (statyka, kinetyka, dynamika) mechaniki płynów.
Znajomość podstawowych zagadnień związanych z podstawami konstrukcji maszyn.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa, Of. Wyd. Pol. Warszawskiej, W-wa 2004
2. Wesołowski P.,Szaferski W., Borowski J.: Aparatura chemiczna i procesowa Wyd. Pol. Poznańskiej , Poznań 2003
3. Bieszk H.: Urządzenia do realizacji procesów mechanicznych w technologii chemicznej. Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 2007
4. Koch R., Noworyta A. : Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej, WNT W-wa 1995.
5. Heim A.: Procesy mechaniczne w inżynierii procesowej i urządzenia do ich realizacji. Wyd. Politechnika Łódzka 1998.
6. Drzymała Z., Dzik T., Guzik J., Kaczmarczyk S., Kurek B., Sidor J.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. PWN, Warszawa 1992, 313 str.
7. Sidor J.: Badania, modele i metody projektowania młynów wibracyjnych. UWND AGH Kraków 2005 str. 200.
8. Handbuch Mechanische Verfahrenstechnik, Materiały firmy Alpine-Hosokava Augsburg 1998
9. Pikoń J. : Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej, PWN, W-wa 1979
10. Schenk Polska Przemysłowa technika ważenia W-wa 2001.
11. Stręk F. : Mieszanie i mieszalniki, WNT W-wa 1981.
12. Banaszewski T.: Przesiewacze. Wyd. Śląsk, Katowice, 1990.
13. Wodziński P.: Przesiewanie i przesiewacze. Wyd. Pol. Łódzkiej Monografie Łódź 1997.
14.Czasopisma: Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Materiały Ceramiczne, Cement Wapno Beton, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Powder & Bulk – Materialy Sypkie i Masowe, Aufbereitungs-Technik, Chemie Technik, Powder Technology, Powder Handling and Processing,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak