Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instrumentalne metody analizy
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-601-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Baś Bogusław (bas@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Migdalski Jan (migdal@agh.edu.pl)
dr inż. Niewiara Ewa (niewiara@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Piech Robert (rpiech@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
Wyrwa Jan (jwyrwa@agh.edu.pl)
Kupis Justyna (jkupis@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu fizykochemicznych podstaw elektrochemicznych i optycznych metod analitycznych oraz budowy i zastosowania instrumentów pomiarowych TC1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Zna etapy procesu analitycznego i ich wpływ na niepewność pomiarową TC1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 ma wiedzę dotyczącą podstawowych metod analitycznych, zasad ich walidacji i właściwego zastosowania TC1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać procedurę analityczną do postawionego problemu analitycznego oraz przeprowadzić analizę TC1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi zachowując zasady bezpieczeństwa zestawić układ pomiarowy do podstawowych technik analitycznych, przeprowadzić pomiar i zinterpretować wyniki TC1A_U08, TC1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi zwalidować metodę analityczną oraz określić niepewność uzyskanego wyniku analizy TC1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu analityki chemicznej TC1A_K01 Egzamin,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Ma świadomość roli spełnianej w zespole realizującym określone zadanie analityczne TC1A_K11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu fizykochemicznych podstaw elektrochemicznych i optycznych metod analitycznych oraz budowy i zastosowania instrumentów pomiarowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna etapy procesu analitycznego i ich wpływ na niepewność pomiarową + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę dotyczącą podstawowych metod analitycznych, zasad ich walidacji i właściwego zastosowania + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać procedurę analityczną do postawionego problemu analitycznego oraz przeprowadzić analizę + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zachowując zasady bezpieczeństwa zestawić układ pomiarowy do podstawowych technik analitycznych, przeprowadzić pomiar i zinterpretować wyniki - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zwalidować metodę analityczną oraz określić niepewność uzyskanego wyniku analizy + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu analityki chemicznej + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli spełnianej w zespole realizującym określone zadanie analityczne - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Analityka chemiczna, jej podział oraz cele. Rola i rozwój metod instrumentalnych. Proces analityczny, jego etapy, źródła błędów, zakres i sposoby realizacji. Ogólne zasady formułowania problemu analitycznego. Próbka, sposoby jej pobierania, przechowywania i przygotowania do analizy. Metody rozdzielania i zagęszczania. Etap pomiaru – sygnał analityczny i jego charakterystyka. Błędy, ich źródła i sposoby eliminacji. Ogólna budowa instrumentu pomiarowego i charakterystyka poszczególnych bloków funkcjonalnych. Detektory i sensory. Etap interpretacji. Kalibracja jej znaczenie i sposoby przeprowadzenie. Wzorce i materiały odniesienia. Sposoby przedstawiania wyniku analizy. Parametry metod analitycznych. Kryteria doboru metod analitycznych. Zagadnienie jakości w metodach instrumentalnych. Przegląd instrumentalnych metod analitycznych. Metody elektrochemiczne (konduktometria, potencjometria i woltamperometria). Spektroskopowe metody absorpcyjne (spektrofotometria i atomowa spektrometria absorpcyjna) i emisyjne (fotometria płomieniowa i spektroskopia emisyjna). Miareczkowania instrumentalne. Metody chromatograficzne. Automatyzacja w analityce, wstrzykowa analiza przepływowa. Kierunki rozwoju analitycznych metod instrumentalnych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Walidacja metod analitycznych
2. Pobieranie prób i kalibracja sprzętu analitycznego
3. Roztwarzanie materiałów w kwasach i przez stapianie
4. Metody rozdzielania
5. Spektrofotometria absorpcyjna (Kolorymetria)
6. Fotometria płomieniowa
7. Absorpcyjna spektrofotometria atomowa (ASA)
8. Potencjometria
9. Konduktometria
10. Woltamperometria cz.I
11. Woltamperometria cz.II
12. Miareczkowanie amperometryczne
13. Wstrzykowa analiza przepływowa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z egzaminu + 0,5 ocena z laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na wykładzie obowiązkowa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W.W.Kubiak, J.Gołaś (ed.) “Instrumentalne metody analizy chemicznej” AKAPIT, Kraków 2005
2. Z.Kowalski, W.W.Kubiak, J.Migdalski “Instrumentalne metody analizy chemicznej – laboratorium modułowe”, Skrypt AGH 1276, Kraków 1991
3. A.Hulanicki “Współczesna chemia analityczna” PWN Warszawa 2001
4. E.Bulska “Metrologia chemiczna” MALAMUT Warszawa 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak