Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy technologii chemicznej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-602-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gajerski Ryszard (gajerski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej, zna podstawowe procesy i operacje jednostkowe jako elementy procesów technologicznych TC1A_W05 Egzamin
M_W002 zna podstawowe technologie wykorzystywane na skalę masową zarówno w przemyśle organicznym jak i nieorganicznym TC1A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii chemicznej TC1A_U13 Projekt
M_U002 potrafi wykonać bilans masy i ciepła dla prostego procesu technologicznego TC1A_U05 Kolokwium
M_U003 Potrafi wykonać uproszczony projekt technologiczny procesu chemicznego obejmujący koncepcję technologiczną, operacje i procesy jednostkowe, bilans masowy, uproszczony bilans cieplny, zagospodarowanie odpadów. TC1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie podstawowej wiedzy chemicznej w rozwoju nowoczesnych technologii TC1A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K002 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o różnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych TC1A_K09 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej, zna podstawowe procesy i operacje jednostkowe jako elementy procesów technologicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe technologie wykorzystywane na skalę masową zarówno w przemyśle organicznym jak i nieorganicznym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii chemicznej - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać bilans masy i ciepła dla prostego procesu technologicznego - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać uproszczony projekt technologiczny procesu chemicznego obejmujący koncepcję technologiczną, operacje i procesy jednostkowe, bilans masowy, uproszczony bilans cieplny, zagospodarowanie odpadów. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie podstawowej wiedzy chemicznej w rozwoju nowoczesnych technologii + - - - - - - - - - -
M_K002 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o różnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Proces chemiczno-technologiczny a reakcja chemiczna.
2. Rozwój metody technologicznej – koncepcja chemiczna,
koncepcja technologiczna, projekt procesowy. Zasady technologiczne.
3. Podstawowe procesy jednostkowe w technologii chemicznej: periodyczne, półciągłe, ciągłe, katalityczne, wysokotemperaturowe, ciśnieniowe.
4. Schematy technologiczne.
5. Wybrane procesy technologiczne przemysłowej syntezy nieorganicznej i organicznej, elektrochemiczne, destruktywnego przerobu ropy naftowej, petrochemiczne, lekkiej syntezy, w zakresie chemii gospodarczej.
6. Polimery i tworzywa sztuczne – metody otrzymywania, właściwości mechaniczne, związek między budową a właściwościami. Elastomery i plastomery.
7. Wybrane grupy polimerów: poliolefiny, polimery winylowe, kauczuki, poliestry, poliamidy, poliuretany. Polimery specjalne. Polimery naturalne.
8. Modyfikacja i przetwarzanie polimerów. Recykling materiałów polimerowych.
9. Materiały metaliczne, stopy.

Ćwiczenia projektowe:

Dobór chemicznej koncepcji metody otrzymywania produktu. Charakterystyka surowców, produktów i ewentualnych produktów odpadowych. Bilans masowy i cieplny rozpatrywanego procesu chemicznego (wykresy strumieniowe Sankeya). Dobór urządzeń do przeprowadzenia operacji i procesów jednostkowych dla projektowanego procesu. Wykonanie projektu technologicznego procesu chemicznego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 x ocena projektu + 0,6 x średnia ocena egzaminu (ocena średnia to średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich terminów egzaminu)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach projektowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. E. Bortel, H. Konieczny, Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa 1992
2. K. Schmidt-Szałowski, J. Setek, J. Raabe, E. Bobryk, Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym, Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, 2004
3. K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych, Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, 2001
4. L. Synoradzki (red.), J. Wisialski (red.), Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej, . Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, 2006
5. E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, WNT, Warszawa 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nie ma