Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów budowlanych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-702-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Małolepszy Jan (jmalo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Małolepszy Jan (jmalo@agh.edu.pl)
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii produkcji i stosowania materiałów budowlanych TC1A_W05 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii materiałów budowlanych TC1A_W10 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować wiedzę o prawidłowym stosowaniu surowców różnego pochodzenia TC1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Student potrafi ocenić i przewidzieć właściwości materiałów budowlanych TC1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu działalności przemysłowej na środowisko TC1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student zna rolę nowoczesnych składników chemicznych w technologiach materiałów budowlanych TC1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii produkcji i stosowania materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować wiedzę o prawidłowym stosowaniu surowców różnego pochodzenia + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić i przewidzieć właściwości materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu działalności przemysłowej na środowisko + - - - - - - - - - -
M_K002 Student zna rolę nowoczesnych składników chemicznych w technologiach materiałów budowlanych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Znaczenie materiałów budowlanych w budownictwie – perspektywy rozwoju. Podstawowe właściwości materiałów budowlanych. Sposoby otrzymywania materiałów budowlanych. Kryteria podziału materiałów budowlanych. Rodzaj materiałów wiążących. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji spoiw powietrznych. Podstawowe właściwości – zakres stosowania. Podstawowe operacje przy produkcji klinkieru portlandzkiego. Skład mineralny i chemiczny klinkieru portlandzkiego. Kryteria podziału cementów i ich podstawowe właściwości. Proces hydratacji cementów. Kryteria podziału betonów. Rodzaje i właściwości kruszyw stosowanych do betonów. Domieszki chemiczne do betonów. Podstawy projektowania betonów zwykłych. Trwałość betonów. Cegła wapienno-piaskowa. Rodzaje zapraw. Parametry kształtujące współczynnik przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych. Kryteria podziału materiałów termoizolacyjnych i hydroizolacyjnych. Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji materiałów izolacyjnych. Podstawy właściwości materiałów izolacyjnych i zakres stosowania. Klasyfikacja ceramicznych materiałów budowlanych i ich podstawowe właściwości użytkowe. Surowce do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych: surowce ilaste i dodatki technologiczne. Domieszki szkodliwe w surowcach ceramiki budowlanej i ich wpływ na właściwości wypalonych wyrobów. Metody produkcji ceramiki budowlanej (ściennej, stropowej, dekarskiej) – fazy produkcji; funkcje technologiczne urządzeń. Sposoby poprawy izolacyjności cieplnej ceramiki budowlanej. Technologia i właściwości ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym. Technologia i właściwości sztucznych kruszyw lekkich spęcznianych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 56 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z regulaminem AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

•Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J. – Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement, Opole 2000
•Nocuń-Wczelik W.: Mikrokrzemionka – właściwości i zastosowanie w betonie. Wyd. Polski Cement, Kraków 2005
•Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle. Wyd. PWN, Warszawa 1975
•Małolepszy J. (red.) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. UWN-D AGH. Kraków 2008
•Kurdowski W. – Poradnik technologa przemysłu cementowego. Wyd. Arkady. Warszawa 1981
•Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych. SU AGH 1698. Kraków 2000
•Brylicki W., Derdacka A ., Gawlicki M., Małolepszy J.- Technologia budowlanych materiałów wiążących, P.W.Sz.i P.
•Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M. – Technologia betonu – metody badań. Wydawnictwo AGH, Kraków 2000
•Bolewski A., Budkiewicz M, Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wyd. Geologiczne. Warszawa 1991
•Stoch L. – Minerały ilaste. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974
•Tokarski Z., Wolfke S. – Korozja ceramicznych materiałów budowlanych. Wyd. Arkady. Warszawa 1969
•Piech J. – Operacje suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym. SU AGH 1658, Kraków 2003
•Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu. Wyd. Polski Cement / PWN. Kraków 2010
•Nocuń-Wczelik W.(red.): – Cement. Metody Badań. Wybrane kierunki stosowania. Kraków 2010
•Neville A – Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Wyd. AGH. Kraków 2000
•Stefańczyk B.: Budownictwo ogólne. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane. Wyd. Arkady Warszawa 2008
•Pampuch R. – Współczesne materiały ceramiczne. Wyd. AGH Kraków 2005
•Duggal S.K. – Building Materials. New Age International. New Dehli 2008
•Czarnecki L. – Beton wg normy PN-EN 206-1: komentarz. Wyd. Polski Cement 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak