Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia szkła i ceramiki
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-703-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkła i powłok amorficznych TC1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru surowców w technologii szkła TC1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi klasyfikować i dobrać surowce szklarskie, oraz przetwrzać je w procesie technologicznym szkła i powłok amorficznych TC1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Student potrafi wymienić właściwości technologiczne szkła oraz cechy użytkowe wyrobów ze szkła TC1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła TC1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_K003 Student ma świadomość wpływu chemii na rozwój technologii szkła TC1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkła i powłok amorficznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu doboru surowców w technologii szkła + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi klasyfikować i dobrać surowce szklarskie, oraz przetwrzać je w procesie technologicznym szkła i powłok amorficznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wymienić właściwości technologiczne szkła oraz cechy użytkowe wyrobów ze szkła + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła + - - - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość wpływu chemii na rozwój technologii szkła + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Klasyfikacja i właściwości szkła
2. Podstawy procesu technologicznego syntezy szkieł.
3. Proces technologiczny otrzymywania szkła w piecu/reaktorze topliwnym.
4. Metody formowania szkła.
5. Kontrola struktury, jakości i właściwości szkła.
6. Klasyfikacja i właściwości powłok amorficznych i emalii.
7. Podstawy procesu emaliowania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 93 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 56 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu plus aktywność na wykładach
Ocena z egzaminu OK=0,9 E+0,1 A
OK=3.5 dla (3,25-3,75)
OK=4.0 dla (3,75-4,25)
OK=4.5 dla (4,25-4,75)
OK=5 dla (4,74 i powyżej)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.J.E.Shelby, Introduction to glass science and technology, Royal Society of Chemistry, Mar 29, 2005 – Technology &Engineering.
3. E. Görlich, „Stan szklisty”, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1989.
4. J. Zarzycki,”Glass and Vitrous state, Pergamon Press, Oxford 1991.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak