Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia szkła
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-708-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii szkła TC1A_W05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student ma wiedzę o surowcach szklarskich oraz zna zasady ich doboru TC1A_W10 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo dobierać surowce szklarskie TC1A_U14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi zbadać właściwości technologiczne szkła oraz oznaczać cechy użytkowe wyrobów szklanych TC1A_U15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła TC1A_K02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu technologii szkła - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o surowcach szklarskich oraz zna zasady ich doboru - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo dobierać surowce szklarskie - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zbadać właściwości technologiczne szkła oraz oznaczać cechy użytkowe wyrobów szklanych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności skutków działalności inżynierskiej w technologii szkła - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

A-Określenie parametrów formowania szkieł i emalii M.REBEN
B-Kontrola procesu odprężania i hartowania szkieł M.CIECIŃSKA
C-Określenie parametrów krystalizacji szkła K.CHOLEWA – KOWALSKA
D-Procesy termiczne powstawania masy szklanej M.ŚRODA
E-Analiza termomechaniczna szkieł M.ŚRODA
F-Powłoki ochronne dla podłoży metalicznych A.GIL
G-Ocena przyczepności powłok emalierskich A.GIL
H-Badania modelowe procesu topienia szkła E. GREINER-WRONA
I-Otrzymywanie warstw amorficznych metodą elektroforetyczną M.NOCUŃ
J-Kontrola napięć powierzchniowych szkieł w procesie formowania powłoki J.PAWLIK

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 91 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 56 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zajęć laboratoryjnych L=(L1+L2+..Ln)/n, gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych, L1,L1- oceny z kolokwiów cżąstkowych.
Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student uzyskuje zaliczenie z zajęć laboratoryjnych, pod warunkiem uczestniczenia, wykonania i zaliczenia wszystkich ćwiczeń przewidzianych w semestrze

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2002.
2.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak